HYALGAN injektioneste, liuos 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 02.03.2021 19:03:51)

Hyalgan®-injektioneste, liuos

natriumhyaluronaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hyalgan-injektioneste on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Hyalgan-injektionestettä

3. Miten Hyalgan-injektionestettä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hyalgan-injektionesteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hyalgan-injektionestettä käytetään pitkäaikaiseen kivunlievitykseen ja liikkuvuuden parantamiseen nivelrikon vaivaamassa polvinivelessä.

Hyalgan sisältää hyaluronihappoa, jota esiintyy luonnostaan sekä nivelnesteessä että rustokudoksessa, joissa sen pitoisuus on korkea. Se on tärkeä nivelnesteen sitko- ja kimmoisuusominaisuuksille sekä rustokudoksen rakennusaineena. Nivelrikkoa sairastavilla potilailla hyaluronihapon määrä nivelnesteessä on vähentynyt ja laatu rustokudoksessa huonontunut.

Nivelrikon vaivaamaan niveleen ruiskutettu Hyalgan-injektioneste normalisoi nivelnesteen sitko- ja kimmoisuusominaisuudet. Niveleen ruiskutetun hyaluronihapon oletetaan stimuloivan nivelkalvon solujen omaa hyalyronihapon tuotantoa niin, että saavutetaan pitkäkestoinen vaikutus. Tuloksena on kivunlievitys ja nivelen parantunut liikkuvuus.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hyalgan-injektionestettä
- jos olet allerginen valmisteen vaikuttavalle aineelle natriumhyaluronaatille tai Hyalgan-injektionesteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) - jos sinulla on aiemmin todettu yliherkkyys tuotteelle tai linnuista peräisin oleville proteiineille

- jos pistosalueella on ihoinfektio tai ihosairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Hyalgan-injektioneste
Ilmoita lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Vaikka eläinkokeissa ei ole voitu osoittaa riskin olemassaoloa, pitäisi valmisteen käyttöä välttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Tavanomainen annos on 2 ml Hyalgan-injektionestettä (kerta-annosruisku = 20 mg/2 ml) polviniveleen ruiskutettuna viikoittain 3-5 viikon ajan.

Lääkettä niveleen ruiskutettaessa on aina olemassa infektion riski. Sen poistamiseksi on syytä noudattaa hyvää aseptista tekniikkaa.

Varovaisuutta on noudatettava, jottei pistoskohdan kudoksia tarpeettomasti vaurioiteta. Jos nivel on ylimääräisen nivelnesteen vuoksi turvoksissa, neste on poistettava ennen Hyalgan-injektiota.

Koska Hyalgan-injektionesteen ja muiden niveleen ruiskutettavien lääkevalmisteiden yhteensopimattomuudesta ei ole riittävästi kokemuksia, valmisteiden sekoittamista tai samanaikaista antoa ei suositella. Hyalgan on annettava omalla injektioruiskulla ja -neulalla.

Tuotetta ei saa laimentaa ennen käyttöä.

Paikallispuudutus voidaan tarvittaessa laittaa ihoon ja nivelkapseliin.

Ruiskutuskohta peitetään injektion jälkeen steriilillä siteellä.

Vältä tarpeetonta polven rasittamista muutaman tunnin ajan injektion jälkeen.

Jääpussi injektiokohdan päällä vähentää mahdollista kipua ja kuumotusta.

Jos sinusta tuntuu, että Hyalgan-injektion vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Hyalgan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla 100:sta): paikalliset pistoskohdan reaktiot.

Harvinaiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla 10 000:sta): ohimenevä paikallinen kipu, arkuus ja turvotus pistoskohdassa.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 10 000:sta): kuume, septinen niveltulehdus, reaktiivinen niveltulehdus, nivelkalvontulehdus, nivelen jäykkyys, allergiset reaktiot.

Yksittäisiä vaikeaa yliherkkyysreaktiota (anafylaktinen reaktio) muistuttavia tapauksia on raportoitu.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytettävä huoneenlämmössä (15-25 °C), alkuperäisessä pakkauksessaan.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Hyalgan-injektionestettä, jos havaitset valmisteen ulkonäössä silmin havaittavia muutoksia, kuten sameutta tai näkyviä hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hyalgan-injektioneste sisältää
- Vaikuttava aine on natriumhyaluronaatti, joka on eristetty kukon harjasta.

- Muut aineet ovat natriumkloridi, dinatriumfosfaattidodekahydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

1 x 2 ml:n ampulli ja 1 x 2 ml:n kerta-annosruisku

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy

PL 1406

00101 Helsinki

puh. 020 746 5000

Valmistaja
Fidia Farmaceutici S.p.A

Via Ponte della Fabbrica 3/a 35031 Abano Terme Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.11.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro