PENOMAX tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg, 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 07.06.2018 19:04:33)

Penomax 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Penomax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

pivmesillinaamihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Penomax on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Penomaxia

3. Miten Penomaxia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Penomaxin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Penomaxin vaikuttava aine, pivmesillinaami, on antibiootti joka kuuluu penisilliinilääkeryhmään. Penomax tappaa tulehduksia aiheuttavia bakteereja. Jos tulehdusta ei hoideta, bakteerit jatkavat lisääntymistä elimistössäsi.

Penomaxia käytetään virtsatieinfektioiden hoitoon.

Pivmesillinaamia, jota Penomax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Penomaxia

 • jos olet allerginen pivmesillinaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen penisilliinille tai kefalosporiiniantibiooteille
 • jos sinulla on todettu ruokatorven ahtauma ja/tai ahtaumia aiheuttavia muutoksia ruuansulatuskanavassa
 • jos sinulla on todettu perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, kuten sairaus, joka voi vähentää karnitiiniksi kutsutun aineen määrää elimistössä
 • jos sinulla on todettu perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, jonka seurauksena veressäsi (happoverisyys) tai virtsassasi (happovirtsaisuus) on liikaa happoja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Penomaxia, jos:

 • sinulla on todettu porfyria (harvinainen aineenvaihdunnan häiriö)
 • sinulla on todettu karnitiinin (aminohappo) puutos
 • sinulla on tasapainoton diabetes (sokeritauti) tai normaalia pienempi lihasmassa
 • saat vaikean ripulin Penomax-hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Penomax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Penomaxin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • metotreksaatti (reuman, syövän ja psoriaasin hoitoon)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • valproiinihappo tai valproaatti (epilepsian hoitoon)
 • muut antibiootit (tulehdusten hoitoon kuten erytromysiini tai tetrasykliini).

Penomax ruuan ja juoman kanssa

Niele Penomax-tabletti kokonaisena ja juo vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa sen kanssa. Ota tabletti istuvassa tai seisovassa asennossa (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ’Miten Penomaxia käytetään’). On tärkeää juoda runsaasti nestettä lääkkeen oton yhteydessä. Tämä ehkäisee ruokatorven tulehdusta. Lue pakkausselosteen kohta Mahdolliset haittavaikutukset, jotta voisit havaita, jos sinulla ilmenee siinä kuvattuja oireita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Penomaxia voi käyttää raskauden aikana, jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

Imetys

Penomaxia voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Penomax ei vaikuta tai sillä on hyvin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Ota yhteys lääkäriin, jos sinusta tuntuu, että jokin haittavaikutus haittaa ajokykyäsi tai koneiden käyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö lapsille ja nuorille

Suositeltu annos aikuisille ja nuorille on:

200–400 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltu annos yli 5-vuotiaille lapsille on:

200 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Ota tabletit istuvassa tai seisovassa asennossa. Juo vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Ota tabletit mieluiten ruuan yhteydessä, vatsaoireiden välttämiseksi.

Käyttöohjeet tableteille, jotka on pakattu repäisypakkaukseen:

 • Älä paina tablettitaskua (kuva 1)
 • Taivuta liuskaa ja repäise yksi tablettitasku rei’ityksen kohdalta (kuva 2)
 • Irrota folio varovasti aloittaen nuolella merkitystä kulmasta (kuva 3).

Kuva 1

Kuva 2

image2.jpeg

Kuva 3

image3.jpeg

Jos otat enemmän Penomaxia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuri annos voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja mahatulehdusta (gastriittia).

Jos unohdat ottaa Penomaxia

Ota unohtunut annos heti kun muistat. Ota sitä seuraava annos vasta 4 tunnin kuluttua, jotta lääkettä olisi tasaisesti elimistössäsi. Jatka sen jälkeen lääkkeen ottamista ohjeiden mukaan. Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Penomaxin käytön

Ota tabletteja niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. On tärkeää, että syöt kuurin loppuun, vaikka vointisi paranisi muutaman päivän jälkeen. Jos lopetat lääkkeen ottamisen liian aikaisin, oireet saattavat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeitä oireita, jotka sinun tulee huomioida

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee mitään seuraavista oireista. Sinulla voi olla allerginen reaktio (hyvin harvinainen haittavaikutus, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • sinun on vaikea hengittää
 • kasvot tai kurkku turpoavat
 • iholle ilmestyy voimakasta ihottumaa tai iholle ilmestyy turvonneita alueita.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraava oire:

 • vaikea ripuli. Tämä voi johtua paksusuolen tulehduksesta.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Yleiset haittavaikutukset: voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä

 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ripuli.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta

 • ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset: voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta

 • nokkosihottuma (urtikaria)
 • aminohappo karnitiinin pitoisuuden pieneneminen elimistössä (voi aiheuttaa väsymystä tai lihasheikkoutta).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta

 • verenkuvan muutokset (valkosolujen ja verihiutaleiden määrän väheneminen, eosinofiilien määrän lisääntyminen)
 • ruokatorven tulehdus
 • maksan toiminnan häiriöt
 • lääkekuume
 • Candida-superinfektio (hiivasieni-infektio).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipaino-, repäisypakkauksessa, pahvipakkauksessa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP:) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Purkki: Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Läpipaino-/repäisypakkaus: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Penomax sisältää

 • Vaikuttava aine on pivmesillinaamihydrokloridi. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 200 mg tai 400 mg.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet kalvopäällysteessä ovat hypromelloosi ja triasetiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Penomax 200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Valkoisia tai vaaleita, pyöreitä, kuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joihin on kaiverrettu toiselle puolelle ”F” ja toiselle puolelle ”48”.

Penomax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Valkoisia tai vaaleita, kapselin muotoisia, kuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joihin on kaiverrettu toiselle puolelle ”T” ja toiselle puolelle ”64”.

Pakkauskoot:

200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipaino-/repäisypakkaus: 9, 14, 15, 20, 30 ja 40 tablettia.

Purkki: 9, 14, 15, 20, 30, 40 ja 100 tablettia. Purkki sisältää kuivausaineen (silikageelipussi).

400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipainopakkaus: 10, 15 ja 20 tablettia.

Purkki: 10, 15 ja 20 tablettia. Purkki sisältää kuivausaineen (silikageelipussi).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti: Penomax

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.4.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola