NORSPAN depotlaastari 5 mikrog/h, 10 mikrog/h, 20 mikrog/h, 30 mikrog/h, 40 mikrog/h

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,9 mt, 25.02.2021 19:07:54)

 Norspan 5 mikrog/t depotlaastari
Norspan 10 mikrog/t depotlaastari
Norspan 15 mikrog/t depotlaastari
Norspan 20 mikrog/t depotlaastari
Norspan 25 mikrog/t depotlaastari
Norspan 30 mikrog/t depotlaastari
Norspan 40 mikrog/t depotlaastari

buprenorfiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Norspan-depotlaastarit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Norspan-depotlaastareita
 3. Miten Norspan-depotlaastareita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Norspan-depotlaastareiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Laastareiden vaikuttava aine, buprenorfiini, on vahva kipulääke. Lääkärisi on määrännyt sinulle Norspan-depotlaastareita keskivaikean, pitkäkestoisen kivun hoitoon, missä tarvitaan voimakkaita kipulääkkeitä. Norspan-depotlaastaria ei tule käyttää akuutin kivun hoitoon.

Norspan-depotlaastarit vaikuttavat ihon läpi. Iholle kiinnitetystä laastarista vapautuu buprenorfiinia ihon läpi verenkiertoon. Yhtä laastaria voidaan käyttää seitsemän päivän ajan.

Buprenorfiinia, jota Norspan sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Norspan-depotlaastareita

 • jos olet allerginen buprenorfiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on lääkeriippuvuus
 • jos käytät jotakin monoamiinioksidaasin estäjälääkettä eli MAO-estäjälääkettä (esim. tranyylisypromiini, feneltsiini, isokarboksatsidi, moklobemidi ja linetsolidi) tai olet käyttänyt tämän lääkeryhmän lääkkeitä edeltävien kahden viikon aikana
 • jos sinulla on myasthenia gravis (eräs lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)
 • jos sinulla on esiintynyt vieroitusoireita kuten levottomuutta, ahdistuneisuutta, vapinaa tai hikoilua alkoholinkäytön lopettamisen yhteydessä.

Norspan-depotlaastareita ei saa käyttää huumevieroitusoireiden hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Norspan-depotlaastareita:

 • jos sinulla on masennus tai muu sairaus, jota hoidetaan masennuslääkkeillä. Näiden lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Norspan-depotlaastarin kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, joka voi olla hengenvaarallinen tila (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Norspan-depotlaastarit”).
 • jos sinulla on kouristuskohtauksia tai kouristuksia
 • jos kärsit unenaikaisista hengityskatkoksista (uniapnea)
 • jos sinulla on pään vammasta johtuvaa vaikeaa päänsärkyä tai pahoinvointia tai kohonnut aivopaine (esimerkiksi aivosairauden vuoksi). Laastari saattaa pahentaa oireita tai saada pään vamman vaikuttamaan lievemmältä.
 • jos sinua huimaa tai pyörryttää
 • jos sinulla on vaikeita maksavaivoja
 • jos olet koskaan ollut riippuvainen huumeista tai alkoholista
 • jos ruumiinlämpösi on koholla, sillä tällöin laastarin vaikuttavaa ainetta saattaa imeytyä tavallista enemmän verenkiertoon.

Tämä lääke saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai pahentaa jo olemassa olevia hengitysvaikeuksia unen aikana. Tällaisia hengitysvaikeuksia voivat olla esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset, herääminen hengenahdistuksen takia, vaikeudet pysyä unessa tai liiallinen uneliaisuus päivällä. Jos itse huomaat tai joku muu huomaa tällaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi joutua pienentämään annostasi.

Jos olet äskettäin ollut leikkauksessa, keskustele lääkärisi kanssa ennen näiden laastarien käyttöä.

Kuten muutkin opioidit, Norspan‑depotlaastarit saattavat vaikuttaa hormonien, kuten kortisolin tai sukupuolihormonien, normaaliin tuotantoon elimistössä. Näin voi käydä erityisesti, jos olet käyttänyt suuria annoksia pitkään.

Lapset ja nuoret
Lääkettä ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Norspan-depotlaastarit
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet voivat lisätä Norspan-laastarin haittavaikutuksia, ja ne voivat joskus aiheuttaa myös hyvin vakavia reaktioita. Älä ota Norspan-hoidon aikana mitään muita lääkkeitä, ennen kuin olet keskustellut niistä lääkärin kanssa. Tämä koskee etenkin seuraavia lääkkeitä:

 • masennuslääkkeet, esimerkiksi moklobemidi, tranyylsypromiini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini, sertraliini, duloksetiini, venlafaksiini, amitriptyliini, doksepiini tai trimipramiini. Näillä lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Norspan-laastarin kanssa, ja sinulle voi ilmaantua seuraavia oireita: tahattomat rytmiset lihassupistukset (myös silmänliikkeitä kontrolloivissa lihaksissa), kiihtymys, aistiharhat, kooma, liikahikoilu, vapina, heijasteiden kiihtyminen, lisääntynyt lihasjännitys ja yli 38 C:n ruumiinlämpö. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle kehittyy tällaisia oireita.
 • Norspan-depotlaastareita ei saa käyttää yhdessä monoamiinioksidaasin estäjälääkkeiden eli MAO-estäjälääkkeiden kanssa (esim. tranyylisypromiini, feneltsiini, isokarboksatsidi, moklobemidi ja linetsolidi) eikä siinä tapauksessa, että olet käyttänyt tämän lääkeryhmän lääkkeitä edeltävien kahden viikon aikana.
 • Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, kuten fenobarbitaalia tai fenytoiinia (epilepsialääkkeitä), karbamatsepiinia (epilepsian ja tiettyjen kiputilojen hoitoon) tai rifampisiinia (tuberkuloosilääke), Norspan-depotlaastareiden vaikutus saattaa heikentyä.
 • Norspan-depotlaastarit saattavat aiheuttaa joillekuille uneliaisuutta, pahoinvointia tai pyörrytystä tai johtaa hengityksen hidastumiseen tai heikkenemiseen. Nämä haittavaikutukset voivat pahentua, jos samaan aikaan käytetään myös muita lääkkeitä, joilla on samankaltainen vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt kipu-, masennus-, ahdistuneisuus- ja psyykenlääkkeet, uni- ja nukahtamislääkkeet, verenpainelääkkeet kuten klonidiini, muut opioidit (joita saattaa olla esimerkiksi kipulääkkeissä tai tietyissä yskänlääkkeissä, esim. morfiini, dekstropropoksifeeni, kodeiini, dekstrometorfaani, noskapiini), väsyttävät antihistamiinit tai anestesialääkkeet kuten halotaani.
 • Norspan-depotlaastarien ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Jos lääkäri määrää sinulle Norspan-depotlaastareita samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava. Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille yllä kuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Norspan-depotlaastarit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Alkoholi saattaa pahentaa joitakin haittavaikutuksia, ja saatat tuntea olosi huonovointiseksi, jos juot alkoholia Norspan-depotlaastarien käytön aikana. Alkoholin juominen Norspan-depotlaastarien käytön aikana saattaa myös vaikuttaa reaktionopeuteesi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Älä käytä Norspan-depotlaastareita, jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, ellei lääkäri ole neuvonut sinua toisin pohdittuaan ensin perusteellisesti hoidon hyötyjä ja riskejä sekä äidille että lapselle.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Norspan-depotlaastarit saattavat vaikuttaa reaktiokykyysi siinä määrin, ettet välttämättä reagoi odottamattomiin tai äkillisiin tapahtumiin asianmukaisesti tai riittävän nopeasti. Tämä pätee etenkin:

 • hoidon alussa
 • jos käytät lääkkeitä ahdistuneisuuden tai nukkumisvaikeuksien hoitoon
 • jos annostasi suurennetaan.

Jos sinulla on esim. huimausta, uneliaisuutta tai näön hämärtymistä, älä aja äläkä käytä koneita Norspan-depotlaastarien käytön aikana äläkä 24 tuntiin laastarin poistamisen jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Norspan-depotlaastareita on saatavilla eri vahvuisina. Lääkärisi päättää, mikä vahvuus sopii sinulle parhaiten.

Norspanin käytön aloittamisen yhteydessä esiintyy usein jonkin verran pahoinvointia ja oksentelua (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Oireet häviävät yleensä ensimmäisen hoitoviikon jälkeen. Kannattaa varata seurantakäynti lääkärin vastaanotolle viikon tai kahden kuluttua Norspan-depotlaastarien käytön aloittamisesta. Käynnillä voidaan varmistaa, että käytät oikeaa annosta, ja hoitaa mahdollisia haittavaikutuksia.

Hoidon aikana lääkäri saattaa tarvittaessa vaihtaa käyttämäsi depotlaastarin pienempään tai suurempaan tai neuvoa käyttämään enintään kahden laastarin yhdistelmää. Älä puolita äläkä leikkaa laastaria osiin äläkä käytä suositeltua suurempaa annosta. Älä käytä iholla useampaa kuin kahta laastaria samanaikaisesti (suurin kokonaisannos enintään 40 mikrog/t).

Aikuiset ja iäkkäät potilaat
Ellei lääkärisi ole kehottanut sinua toimimaan toisin, kiinnitä ihollesi yksi Norspan-depotlaastari (tarkempi kuvaus alla) ja vaihda se seitsemän päivän välein, mieluiten aina samaan aikaan päivästä. Lääkärisi saattaa muuttaa annosta 3–7 päivän kuluttua, kunnes sopiva kipua lievittävä annos selviää. Jos lääkärisi on kehottanut sinua käyttämään depotlaastarien lisäksi myös muita kipulääkkeitä, noudata hänen ohjeitaan tarkoin. Muutoin Norspan-depotlaastarihoito ei vaikuta parhaalla mahdollisella tavalla. Depotlaastaria tulee käyttää 3 kokonaisen päivän ajan ennen annoksen suurentamista. Tällöin kyseisen annoksen maksimivaikutus on saavutettu.

Alle 18-vuotiaat potilaat
Alle 18-vuotiaiden ei pidä käyttää Norspan-depotlaastareita.

Potilaat, joilla on munuaissairaus tai jotka saavat dialyysihoitoa
Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on jokin munuaissairaus.

Potilaat, joilla on maksasairaus
Potilailla, joilla on maksasairaus, Norspan-depotlaastarien teho ja vaikutusaika saattavat muuttua. Lääkärisi seuraa tilaasi tavallista huolellisemmin.

Ennen Norspan-depotlaastarien kiinnittämistä paikalleen

 • Valitse ärtymätön, ehjä ihoalue olkavarren ulkosyrjästä, rintakehän yläosasta, yläselästä tai kyljen yläosasta. (Ks. kuvat alla.) Pyydä apua, jos et pysty asettamaan laastaria paikalleen itse.

  image1.png image2.png image3.png
   
 • Norspan-depotlaastarit tulee asettaa ihoalueelle, jolla on vain vähän tai tuskin lainkaan ihokarvoja. Jos sopivia karvattomia ihoalueita ei ole, ihokarvat voidaan leikata saksilla. Niitä ei saa ajella.
 • Vältä punoittavia, ärtyneitä ihoalueita ja alueita, joilla on jokin muu ihomuutos, esimerkiksi iso arpi.
 • Valitun ihoalueen tulee olla kuiva ja puhdas. Pese se tarvittaessa kylmällä tai haalealla vedellä. Älä käytä saippuaa, alkoholia, öljyjä, ihovoiteita äläkä mitään muuta puhdistusainetta. Jos olet juuri käynyt kuumassa kylvyssä tai suihkussa, odota, kunnes iho on täysin kuiva ja viileä. Älä levitä valitsemallesi ihoalueelle ihovoidetta, emulsiovoidetta äläkä voidetta. Ne voivat estää laastaria tarttumasta kunnolla ihoon.

Depotlaastarin kiinnittäminen iholle

Vaihe 1: Depotlaastarit on yksittäispakattu pieniin pusseihin. Juuri ennen käyttöä leikkaa pussi auki saksilla pisteviivaa pitkin. Varo vahingoittamasta depotlaastaria saksilla. Ota depotlaastari pussista. Älä käytä depotlaastaria, jos pussin sinetti on rikki.


Vaihe 2: Depotlaastarin liimapintaa suojaa hopeanvärinen suojakalvo. Irrota varovasti puolet suojakalvosta. Yritä olla koskettamatta laastarin liimaosaa.


Vaihe 3: Aseta depotlaastari valitsemallesi ihoalueelle ja irrota loputkin suojakalvosta.

Vaihe 4: Paina laastaria kämmenelläsi ihoa vasten ja laske hitaasti 30:een. Varmista, että koko depotlaastari on kosketuksissa ihon kanssa (koskee etenkin laastarin reunoja).

image5.png


Depotlaastarin käyttö
Depotlaastaria käytetään seitsemän päivän ajan. Jos laastari on kiinnitetty oikein, sen irtoaminen on epätodennäköistä. Jos laastarin reunat alkavat irrota ihosta, ne voidaan kiinnittää uudelleen ihoon sopivalla ihoteipillä. Laastarin käyttö ei estä suihkussa eikä kylvyssä käymistä eikä uimista.

Depotlaastaria ei saa altistaa kovalle kuumuudelle (esim. lämpötyynyt, sähköhuovat, lämpölamput, sauna, kuumat kylvyt, lämmitetyt vesisängyt, kuumavesipullot, tms.). Tällöin laastarista saattaa vapautua vereen tavallista suurempia määriä vaikuttavaa ainetta. Ulkoinen kuumuus voi myös estää laastaria tarttumasta kunnolla ihoon. Korkea ruumiinlämpö voi vaikuttaa Norspan-depotlaastarien vaikutuksiin (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet” edellä).

On epätodennäköistä, että depotlaastari irtoaisi ennen kuin se tulee vaihtaa. Jos näin kuitenkin käy, älä käytä samaa laastaria uudelleen. Kiinnitä uusi laastari heti paikalleen (ks. ”Depotlaastarin vaihtaminen” alla).

Depotlaastarin vaihtaminen

 • Irrota aiempi depotlaastari.
 • Taita se kaksin kerroin liimapinnat vastakkain.
 • Ota uusi depotlaastari pakkauksestaan. Laita vanha laastari tyhjään pussiin ja hävitä pussi turvallisella tavalla.
 • Myös käytetyissä depotlaastareissa on pieniä määriä vaikuttavaa ainetta, josta voi olla haittaa lapsille tai eläimille. Huolehdi siitä, että käytetyt depotlaastarit eivät ole lasten ja eläinten ulottuvilla eivätkä näkyvillä.
 • Kiinnitä uusi depotlaastari jollekin muulle sopivalle ihoalueelle (edellä kuvattuun tapaan). Samaan kohtaan ei saa laittaa uutta depotlaastaria ennen kuin edellisestä kerrasta on kulunut 3–4 viikkoa.
 • Pyri vaihtamaan depotlaastarit aina samaan aikaan päivästä. On tärkeää merkitä vuorokaudenaika muistiin.

Hoidon kesto
Lääkärisi kertoo, miten pitkään tarvitset Norspan-depotlaastarihoitoa. Älä lopeta hoitoa keskustelematta asiasta lääkärin kanssa, sillä kipu saattaa palata ja voit tuntea olosi huonovointiseksi (ks. myös ”Jos lopetat Norspan-depotlaastarien käytön” alla).

Jos sinusta tuntuu, että Norspan-depotlaastarien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Norspan-depotlaastareita kuin sinun pitäisi
Jos huomaat käyttäneesi useampia depotlaastareita kuin sinun pitäisi, irrota kaikki laastarit heti ja soita lääkärillesi tai sairaalaan välittömästi. Yliannostus voi aiheuttaa voimakasta uneliaisuutta ja pahoinvointia. Se voi myös aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai tajuttomuutta, ja päivystysluonteinen sairaalahoito voi olla tarpeen. Kun hakeudut lääkärin hoitoon, ota tämä pakkausseloste ja kaikki jäljellä olevat depotlaastarit mukaasi ja näytä ne lääkärille.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Norspan-depotlaastareita
Kiinnitä uusi depotlaastari iholle heti kun muistat. Merkitse myös päivämäärä muistiin, sillä tavanomainen laastarinvaihtopäiväsi saattaa nyt muuttua. Jos vaihdat laastarin vasta hyvin myöhään, kipu saattaa palata. Ota siinä tapauksessa yhteys lääkäriisi.

Älä kiinnitä iholle ylimääräisiä depotlaastareita korvataksesi unohtuneen depotlaastarin.

Jos lopetat Norspan-depotlaastarien käytön
Jos lopetat Norspan-depotlaastarien käytön tai keskeytät hoidon, kipu saattaa palata. Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Lääkärisi kertoo, miten voit toimia ja voidaanko sinua hoitaa muilla lääkkeillä.

Joillakuilla voi esiintyä haittavaikutuksia, jos he käyttävät voimakkaita kipulääkkeitä pitkiä aikoja ja lopettavat sitten niiden käytön. Norspan-depotlaastarien käytön lopettamisen jälkeen tällaisten vaikutusten riski on hyvin pieni. Jos kuitenkin olet levoton, ahdistunut tai hermostunut tai jos sinulla esiintyy vapinaa, yliaktiivisuutta, nukkumisvaikeuksia tai ruoansulatusvaikeuksia, kerro asiasta lääkärillesi.

Norspan-depotlaastarien kipua lievittävä vaikutus säilyy jonkin aikaa depotlaastarin poistamisen jälkeen. Älä aloita minkään uuden opioidikipulääkkeen (voimakkaan kipulääkkeen) käyttöä ennen kuin depotlaastarin poistamisesta on kulunut vähintään 24 tuntia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Norspan-depotlaastarien käyttöön mahdollisesti liittyvät vakavat haittavaikutukset ovat samanlaisia kuin muitakin voimakkaita kipulääkkeitä käytettäessä todettavat haitat. Niitä ovat esimerkiksi hengitysvaikeudet ja alhainen verenpaine.

Lääke voi aiheuttaa allergisia reaktioita, vaikka vakavat allergiset reaktiot ovatkin harvinaisia. Irrota laastari ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy äkillistä hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotusta, ihottumaa tai kutinaa, etenkin, jos näitä esiintyy joka puolella kehoa.

Kuten kaikkia voimakkaita kipulääkkeitä käytettäessä, myös Norspan-depotlaastarien käyttöön liittyy riippuvuuden tai tottumisen riski.

Norspan-depotlaastarihoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu seuraavia muita haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Päänsärky, huimaus, uneliaisuus
 • Ummetus, pahoinvointi tai oksentelu
 • Ihon kutina
 • Kiinnityskohdan ihottuma, punoitus, kutina, tulehdus tai turvotus

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Ruokahaluttomuus
 • Sekavuus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, univaikeudet, hermostuneisuus, vapina
 • Hengenahdistus
 • Vatsakipu tai epämukava tunne vatsassa, ripuli, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuus
 • Hikoilu, ihottuma, ihomuutokset
 • Väsymys, epätavallinen heikotus, lihasheikkous, käsien, nilkkojen ja jalkojen turvotus

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • Levottomuus, kiihtyneisyys, voimakkaan hyvänolon tunne, aistiharhat, painajaiset, sukupuolivietin heikkeneminen, aggressiivisuus
 • Makuaistin muutokset, puhevaikeudet, kipu- tai kosketustunnon heikkeneminen, kihelmöinti tai tunnottomuus
 • Muistin heikkeneminen, migreeni, pyörtyminen, keskittymis- ja koordinaatiovaikeudet
 • Silmien kuivuminen, näön hämärtyminen
 • Korvien soiminen tai humina, huimaus tai kiertohuimaus
 • Korkea tai alhainen verenpaine, rintakipu, nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • Yskä, hikka, hengityksen vinkuminen
 • Ilmavaivat
 • Laihtuminen
 • Ihon kuivuminen
 • Lihassupistukset, -kivut ja -säryt
 • Virtsaamisvaikeudet
 • Kuume
 • Virtsaumpi
 • Tapaturmien (esim. kaatumisten) lisääntyminen
 • Vieroitusoireet, esimerkiksi kiihtyneisyys, ahdistus, hikoilu tai väristykset Norspan-hoidon lopettamisen yhteydessä

Jos sinulta otetaan verikokeita, muistuta lääkäriäsi siitä, että käytät Norspan-depotlaastareita. Tämä on tärkeää, sillä Norspan-depotlaastarit saattavat vaikuttaa maksan toimintaan, mikä voi vaikuttaa joihinkin verikoetuloksiin.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • Rintakipu (joka liittyy sydänsairauteen)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Tasapainovaikeudet
 • Silmäluomien tai kasvojen turvotus, silmän mustuaisten pieneneminen
 • Hengitysvaikeudet, astman paheneminen, epätavallisen voimakas hengitys
 • Pyörrytys, etenkin seisomaan noustessa
 • Nielemisvaikeudet
 • Paikallinen allerginen reaktio, johon liittyy selviä turvotuksen merkkejä (tällöin hoito tulee lopettaa)
 • Turvotus ja ärsytys nenässä
 • Erektion heikkeneminen, sukupuolitoimintojen häiriöt
 • Flunssankaltaiset oireet
 • Ihon punoitus
 • Nestehukka

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • Lihasten nykiminen
 • Mielialan vaihtelut
 • Korvakipu
 • Rakkulat

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Unenaikaiset hengitysvaikeudet (uniapneaoireyhtymä), ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • Kouristuskohtaukset
 • Suolen seinämän tulehdus. Oireita voivat olla mm. kuume, oksentelu ja mahakipu tai mahavaivat
 • Koliikkimainen vatsakipu tai vatsavaivat
 • Itsestä irrallisuuden tunne
 • Norspan-lääkettä raskausaikana saaneiden äitien vauvoilla voi esiintyä vieroitusoireena mm. kimeää itkua, ärtyisyyttä ja levottomuutta, vapinaa, syömisvaikeuksia, hikoilua ja painonnousun pysähtymistä

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Käyttämättömät depotlaastarit tulee viedä apteekkiin viimeisen käyttöpäivämäärän umpeuduttua.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä laastaria, jos pussin sinetti on rikkoutunut.

Käytetyt laastarit tulee taittaa kaksin kerroin liimapinta sisäänpäin ja hävittää turvallisesti niin, että ne eivät jää lasten ulottuville eivätkä näkyville.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Norspan-depotlaastari sisältää

Vaikuttava aine on buprenorfiini.

Norspan 5 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 5 mg buprenorfiinia 6,25 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 5 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 10 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 10 mg buprenorfiinia 12,5 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 10 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 15 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 15 mg buprenorfiinia 18,75 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 15 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 20 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 20 mg buprenorfiinia 25 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 20 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 25 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 25 mg buprenorfiinia 31,25 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 25 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 30 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 30 mg buprenorfiinia 37,5 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 30 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Norspan 40 mikrog/t depotlaastari:
Yksi depotlaastari sisältää 40 mg buprenorfiinia 50 cm2 laastarissa, ja siitä vapautuu noin 40 mikrogrammaa buprenorfiinia tunnissa (7 päivän ajan).

Muut aineet ovat:

 • Polyakrylaatti (DuroTak 387-2051 & 387-2054)
 • Levuliinihappo
 • Oleyylioleaatti
 • Povidoni
 • Polyeteenitereftalaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Depotlaastari.

5 mikrog/t: neliön muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 5 mg 5 μg/h

10 mikrog/t: suorakulmion muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 10 mg 10 μg/h

15 mikrog/t: suorakulmion muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 15 μg/h

20 mikrog/t: neliön muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 20 mg 20 μg/h

25 mikrog/t: suorakulmion muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 25 μg/h

30 mikrog/t: suorakulmion muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 30 μg/h

40 mikrog/t: suorakulmion muotoinen, beige depotlaastari, jossa pyöristetyt kulmat ja merkintä Norspan 40 μg/h

Norspan-depotlaastarit on pakattu ulkopakkauksiin, joissa on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 tai 12 lapsiturvallista pussia. Jokaisessa pussissa on yksi depotlaastari. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Mundipharma Oy
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Valmistaja
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.3.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

MUNDIPHARMA OY
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

nordics@mundipharma.dk
www.mundipharma.fi
09 8520 2065
Tukkuliike: Tamro