SALAZOPYRIN tabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 12.05.2017 07:15:12)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Salazopyrin 500 mg tabletit


sulfasalatsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Salazopyrin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Salazopyrin-tabletteja
 3. Miten Salazopyrin-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Salazopyrin-tablettien säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä Salazopyrin on ja mihin sitä käytetään

Salazopyrin-tabletit estävät tulehdusta ja tappavat bakteereja. Ne lievittävät erityisesti suolen limakalvon tulehdusta. Vaikutustapaa nivelreumassa ei ole täysin selvitetty.

Salazopyrin-tableteilla hoidetaan nivelreumaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia (haavainen koliitti, Crohnin tauti).
Salazopyrin-tableteilla hoidetaan myös pyoderma gangraenosum -nimistä sairautta, jota joskus ilmenee potilailla, joilla on haavainen koliitti.
Sulfasalatsiinia, jota Salazopyrin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Salazopyrin-tabletteja

Älä käytä Salazopyrin-tabletteja

 • jos olet allerginen sulfonamideille tai asetyylisalisyylihapolle (mm. eräissä tulehduskipulääkkeissä) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on ns. akuutti intermittoiva porfyria (maksaporfyria, entsyymipuutoksesta johtuva tiettyjen veren väriaineiden esiintyvyyden lisääntyminen).

Varoitukset ja varotoimet

Salazopyrin-tablettien käytön yhteydessä on raportoitu seuraavia mahdollisesti hengenvaarallisia reaktioita:

 • yleistyneitä allergisia reaktioita (anafylaktinen reaktio),
 • vaikeita yliherkkyysreaktioita (kuten sisäelinten tulehdukset, vereen liittyvät poikkeavuudet ja/tai keuhkokuume)
 • vaikeita ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, epidermaalinen nekrolyysi ja erythema multiforme),
 • yleistyneitä iho-oireisia reaktioita (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS).

Vakavien reaktioiden alkuoireina voi ilmetä vartalolla punertavia, rengasmaisia tai pyöreitä laikkuja, joiden keskellä on usein rakkuloita. Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä, voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus). Jo ennen ihottumaa voi ilmaantua kuumetta ja imusolmukesuurentumia.

Nämä vakavat ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihon pinnan kuoriutumiseksi.
Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai muita edellä mainittuja oireita, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle ja kerro hänelle, että käytät tätä lääkettä.

Jos sinulla on todettu jokin yllämainituista hengenvaarallisista tiloista Salazopyrin-tablettien käytön yhteydessä, et saa koskaan aloittaa Salazopyrin-tablettien käyttöä enää uudelleen.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Salazopyrin-tabletteja. Käytä varoen seuraavissa tapauksissa:

• jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta
• jos sinulla on vaikea allergia
• jos sinulla on astma
• jos sinulla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos (sulfasalatsiini voi vaikuttaa verenkuvaan eli veren koostumukseen)
• jos sinulla on yleisoireinen lastenreuma
• jos veriarvosi ovat poikkeavat.

Verenkuvasi ja maksasi sekä munuaistesi toiminta tutkitaan ennen hoidon aloittamista. Myös hoidon aikana tehdään veri-, maksa- ja munuaiskokeita säännöllisesti potilaan voinnin mukaan.

Jos potilaalla on aiemmin ollut toistuvia ja kroonisia infektioita tai jokin perussairaus altistaa infektioille, varovaisuutta on noudatettava. Jos sulfasalatsiinihoidon aikana kehittyy vakavia infektioita, kuten verenmyrkytystä tai keuhkokuumetta, hoito on lopetettava.

Sulfasalatsiinihoidon aikana ilmenevät merkit, kuten kurkkukipu, kuume, kalpeus, purppura tai keltaisuus, voivat viitata toimintahäiriöihin luuytimessä, punasoluissa tai maksassa. Salazopyrin-hoito on keskeytettävä, kunnes verikokeiden tulokset ovat saatavilla.

Koska sulfasalatsiini saattaa aiheuttaa virtsan kristalloitumista ja munuaiskivien muodostusta, potilaan riittävästä nesteensaannista on huolehdittava.

Lääke voi värjätä ihon ja elimistön eritteet (esim. hien, syljen, virtsan ja kyynelnesteen) ja siten myös pehmeät piilolinssit keltaisiksi. Tämä on vaaratonta.

Lapset ja nuoret
Käyttö lapsille, joilla on yleisoireinen lastenreuma, voi johtaa seerumitaudin kaltaiseen reaktioon ja siksi sulfasalatsiinin käyttöä näille potilaille ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Salazopyrin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden tai Salazopyrin-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • digoksiini (sydänlääke)
 • foolihappo (anemialääke)
 • merkaptopuriini tai atsatiopriini (immuunivasteen muuntaja)
 • metotreksaatti (nivelreumalääke)

Nestekromatografialla tehty normetanefriinimääritys voi aiheuttaa väärän positiivisen testituloksen sulfasalatsiinille altistuneille potilaille.

Salazopyrin-tabletti ruuan ja juoman kanssa
Tabletit on otettava aterioiden yhteydessä tasaisesti jaettuna läpi vuorokauden.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Sulfasalatsiini voi aiheuttaa foolihapon puutosta raskauden aikana, mikä saattaa lisätä sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten ja raskaana olevien on käytettävä foolihappolisälääkitystä lääkärin ohjeen mukaan.

Imetys
Lääke kulkeutuu äidinmaitoon.
Keskustele lääkärin kanssa, jos

 • rintaruokintaa saava lapsesi on syntynyt ennenaikaisesti
 • rintaruokintaa saava lapsesi on ollut vastasyntyneenä keltatautinen
 • käytät Salazopyrin-tabletteja imetysaikana muuten kuin tilapäisesti.

Hedelmällisyys
Sulfasalatsiinilla hoidetuilla miehillä saattaa esiintyä sperman siittiöiden niukkuutta ja hedelmättömyyttä. Nämä vaikutukset näyttävät häviävän 2–3 kuukauden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Salazopyrin-tablettien vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tutkittu.

3. Miten Salazopyrin-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Nivelreuma
Suositeltu annos aikuisille: Hoito aloitetaan yhdellä tabletilla vuorokaudessa. Ylläpitohoidossa annostus on 2 tablettia 2 kertaa vuorokaudessa.
Ota tabletit aterian yhteydessä.

Tulehdukselliset suolistosairaudet
Suositeltu annos aikuisille: 2 - 4 tablettia 2 - 4 kertaa vuorokaudessa.
Suositeltu annos lapsille: määräytyy lapsen painon mukaan.

Jatka lääkitystä niin kauan kuin lääkäri on määrännyt, muuten sairautesi voi pahentua. Yleensä Salazopyrin-tabletteja käytetään hyvin pitkään. Ota tabletit ruokailun yhteydessä ja mahdollisimman tasaisesti jaettuna läpi vuorokauden.

Jos otat enemmän Salazopyrin-tabletteja kuin sinun pitäisi
Liian suuri lääkeannos voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Salazopyrin-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät useimmiten ensimmäisten kolmen hoitokuukauden kuluessa.

Jos seuraavia oireita ilmaantuu, lopeta heti valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin:

 • Ihoreaktiot (katso kohta 2 Varoitukset ja varotoimet).
 • Pienelle osalle potilaista voi ilmaantua yliherkkyysreaktioita: auringonvalon aiheuttamat ihoreaktiot, kasvojen turvotus, hengenahdistus, yskä, kurkkukipu, väsymys, korkea kuume ja pahoinvointi

Salazopyrin voi vaikuttaa verenkuvaan ja maksa-arvoihin.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

 • mahavaivat, pahoinvointi

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

 • veren valkosolujen niukkuus (leukopenia)
 • ruokahaluttomuus
 • huimaus, päänsärky, makuaistin häiriöt
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • yskä
 • vatsakipu, ripuli, oksentelu
 • ihon punatäpläisyys (purppura), kutina
 • nivelkipu
 • valkuaisvirtsaisuus (proteinuria)
 • kuume

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

 • verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia)
 • masennus
 • hengenahdistus
 • keltaisuus
 • hiustenlähtö, nokkosihottuma
 • kasvojen turvotus
 • kohonnut maksaentsyymipitoisuus

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • aivokalvontulehdus, paksusuolitulehdus
 • muutoksia, joita voidaan nähdä verikokeissa, mm. verisolujen niukkuus, anemia
 • vakava allerginen reaktio, seerumitauti
 • folaatin puute
 • aivosairaus, hermosairaus, hajuaistin häiriöt
 • sydänlihas-, sydänpussitulehdus, ihon sinerrys
 • kalpeus
 • keuhkoihin liittyviä muutoksia mm. keuhkorakkulatulehdus
 • haavaisen koliitin paheneminen, haimatulehdus
 • maksan vajaatoiminta, maksatulehdus, sappitukos
 • vakavat ihoreaktiot mm. iho- ja systeemioireinen lääkereaktio (DRESS), epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, märkärakkulaisuus, äkillinen ihon ja limakalvojen turvotus (angioedeema), ihon punoitus, ihottuma (punajäkälä), valoyliherkkyys
 • punahukka, autoimmuunitauti (Sjögrenin oireyhtymä)
 • munuaistulehdus, munuaiskivi, verivirtsaisuus
 • korjautuva sperman siittiöiden niukkuus
 • ihon ja nesteiden värjäytyminen keltaiseksi
 • vasta-ainetuotannon käynnistäminen.

Yleisiä haittavaikutuksia voidaan lievittää pienentämällä annosta muutamaksi päiväksi. Ota ensin yhteys lääkäriin. Miehillä Salazopyrin voi heikentää siittiöiden muodostusta, joka kuitenkin palautuu ennalleen, kun lääkkeen käyttö lopetetaan.

Verisiä ulosteita tai ripulia on ilmoitettu imeväisillä, joiden äidit käyttivät sulfasalatsiinia imetyksen aikana. Niissä tapauksissa imeväisen veriset ulosteet tai ripuli paranivat, kun äiti lopetti sulfasalatsiinin käytön.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Salazopyrin-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Muuta tietoa

Mitä Salazopyrin sisältää

 • Vaikuttava aine on sulfasalatsiini. Yksi tabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia.
 • Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, povidoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Salazopyrin-tabletti on keltaoranssi, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 13,5 mm, merkintä “KPh” toisella puolella ja “101” toisella puolella.

Pakkauskoot: 100 ja 300 tablettia muovipurkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja
Recipharm Uppsala AB
Björkgatan 30
751 82 Uppsala
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.12.2016

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro