EPIRUBICIN MEDAC injektioneste, liuos 2 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 11.05.2017 21:49:24)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Epirubicin medac 2 mg/ml injektioneste, liuos

epirubisiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Epirubicin medac on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Epirubicin medacia

3. Miten Epirubicin medacia annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Epirubicin medacin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Epirubicin medac on ja mihin sitä käytetään

Epirubicin medacin vaikuttava aine epirubisiinihydrokloridi kuuluu antrasykliinien lääkeryhmään. Näitä solunsalpaajia käytetään syövän hoitamiseen.

Epirubicin medacia käytetään seuraavien sairauksien hoitoon

• rintasyöpä,

• pitkälle edennyt munasarjasyöpä,

• mahasyöpä,

• pienisoluinen keuhkosyöpä (keuhkosyövän erityislaji),

• pinnallinen tai erittäin paikallinen virtsarakkosyöpä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Epirubicin medacia

Sinulle ei saa antaa Epirubicin medacia:

• jos olet allerginen epirubisiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai antrasykliineille (esim. doksorubisiini ja daunorubisiini).

• jos olet allerginen antraseenidioneille (syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

• jos luuytimesi verisolutuotanto estyy pysyvästi muiden aikaisemmin annettujen solunsalpaajien tai sädehoidon vuoksi.

• jos sinulle on annettu enimmäisannos epirubisiinia tai muita antrasykliinejä (esim. doksorubisiinia ja daunorubisiinia) ja antraseenidioneja (syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

• jos sinulla on tai on aiemmin ollut sydänvaivoja (esim. sydämen rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoiminta, sydäninfarkti, sydänlihaksen häiriö, akuutti sydäntulehdus, epästabiili angina pectoris).

• jos sinulla on vaikeita maksaan liittyviä ongelmia.

• jos sairastat systeemistä infektiota.

• jos imetät.

Sinulle ei saa antaa Epirubicin medacia virtsarakkoon:

• jos sinulla on virtsatietulehdus.

• jos kasvain on työntynyt virtsarakon seinämän läpi.

• jos katetria on vaikea viedä sisään virtsarakkoon.

• jos sinulla on virtsarakontulehdus.

• jos virtsassasi on verta.

• jos virtsarakkosi on supistunut.

• jos virtsarakkoosi jää huomattava määrä virtsaa, kun olet yrittänyt tyhjentää rakon.

Varoitukset ja varotoimet

Erityishoitoa tarvitaan (keskustele lääkärisi kanssa):

• jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriö.

• jos injektiokohdassa tuntuu epämukavuutta infuusion aikana (mahdollinen vuoto ympäröivään kudokseen).

• jos valko- ja punasoluarvosi sekä verihiutalearvosi ovat alhaiset.

• jos sinulla on suutulehdus tai suun limakalvon tulehdus (arat huulet tai haavoja suussa).

• jos olet aiemmin saanut sädehoitoa rintoihin tai lääkkeitä, joilla voi olla sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia.

• jos sinut on rokotettu äskettäin tai haluat rokotteen.

• jos olet aikaisemmin saanut trastutsumabia (syövän hoitoon käytettävä lääke).

Lapset

Epirubicin medacin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Epirubicin medac

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Etenkin seuraavista lääkkeistä on tärkeää kertoa:

• muut lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa sydämeen; esimerkiksi muut syöpähoidot (kuten 5-fluorourasiili, siklofosfamidi, sisplatiini, taksaanit) tai kalsiuminestäjät (esim. deksverapamiili) sekä samanaikainen tai aiempi sädehoito.

• muut lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa maksan toimintaan.

• trastutsumabi (syöpälääke); epirubisiinia ei saa käyttää 27 viikkoon trastutsumabin käyttämisen jälkeen.

• simetidiini (lääke, jota käytetään yleensä mahahaavan ja närästyksen hoitoon); simetidiini saattaa voimistaa epirubisiinin vaikutuksia.

• paklitakseli (syöpälääke): epirubisiini- ja paklitakselihoitojen välissä on pidettävä vähintään 24 tunnin tauko.

• dosetakseli (syöpälääke).

• kiniini (lääke, jota käytetään malarian ja suonenvedon hoitoon).

• interferoni-alfa-2b (lääke, jota käytetään joidenkin syöpien ja lymfoomien sekä tietyntyyppisten maksatulehdusten hoitoon).

• lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa verisoluarvoihin (esimerkiksi muut solunsalpaajat, antibiootit kuten sulfonamidit ja kloramfenikoli, epilepsialääkkeet kuten difenyylihydantoiini, HIV-infektion hoitoon käytettävät retroviruslääkkeet, sekä kipulääkkeet, kuten aminopyriinijohdannaiset).

• dekstratsoksaani (käytetään epirubisiinin aiheuttaman kroonisen kumulatiivisen sydäntoksisuuden ehkäisyyn).

Jos tarvitset jonkin rokotteen, sinun on kerrottava epirubisiinihoidostasi lääkärille ennen rokottamista.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Epirubicin medacin vaikuttava aine epirubisiinihydrokloridi voi aiheuttaa synnynnäisiä vikoja, joten on tärkeää, että kerrot lääkärille, jos epäilet olevasi raskaana. Epirubicin medacia ei saa käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri ole sitä nimenomaan määrännyt. Vältä raskaaksi tulemista joko oman tai kumppanisi Epirubicin medac -lääkityksen aikana. Jos tulet raskaaksi Epirubicin medac ‑lääkityksen aikana, suositellaan perinnöllisyysneuvontaa.

Miesten, jotka haluavat saada lapsia tulevaisuudessa, on käännyttävä asiantuntijan puoleen sperman jäädyttämiseksi ennen Epirubicin medac -hoidon aloittamista.

Imettäminen on lopetettava ennen Epirubicin medac -hoidon aloittamista hoidon ajaksi.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Epirubicin medac voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua, mikä voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä tilapäisesti.

Epirubicin medac sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia 0,154 mmol (eli 3,54 mg) per 1 ml injektionestettä. Epirubicin medacin eri pakkauskoot sisältävät seuraavat määrät natriumia:

5 ml:n injektiopullo: 0,77 mmol (eli 17,7 mg)

10 ml:n injektiopullo: 1,54 mmol (eli 35,4 mg)

25 ml:n injektiopullo: 3,85 mmol (eli 88,5 mg)

50 ml:n injektiopullo: 7,70 mmol (eli 177,0 mg)

100 ml:n injektiopullo: 15,40 mmol (eli 354,0 mg)

Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

3. Miten Epirubicin medacia annetaan

Epirubicin medacia annetaan ainoastaan tämäntyyppisiin hoitoihin erikoistuneen lääkärin valvonnassa. Ennen Epirubicin medac -hoitoa ja sen aikana lääkärisi tarkistaa eri laboratorioarvot (esim. verisoluarvot, veren virtsahappotason, maksan toiminnan) ja seuraa tarkkaan sydämesi toimintaa. Sydämen toimintoja seurataan usean viikon ajan Epirubicin medac -hoidon jälkeen.

Annettava Epirubicin medac -annos määräytyy hoidettavan tilan, hoitovasteen ja muiden saamiesi lääkitysten mukaan.

Epirubicin medac -annos määritetään kehon pinta-alan mukaan. Se lasketaan pituuden ja painon perusteella.

Suositeltu Epirubicin medac -annos on 60 – 90 mg kehon pinta-alaneliömetriä kohti. Se annetaan injektiona laskimoon, ts. verisuoneen, 3 – 5 minuutin kuluessa. Injektio annetaan kolmen viikon välein.

Pienisoluista keuhkosyöpää hoidettaessa suurempi 120 mg:n annos kehon pinta-alaneliömetriä kohti annetaan injektiona laskimoon 3 – 5 minuutin kuluessa tai annostellaan infuusiona (tiputus) enintään 30 minuutin ajan kolmen viikon välein.

Rintasyöpää hoidettaessa lääkärisi päättää annostelusta ja hoitoaikataulusta.

Annosta pienennetään, jos valkosolu- ja verihiutalearvot ovat alhaisia, jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä tai jos lääkevalmistetta käytetään yhdessä muiden solunsalpaajien kanssa.

Epirubicin medacia voidaan antaa myös suoraan rakkoon pinnallisen rakkosyövän hoidossa tai syövän uusiutumisen estämiseksi rakkosyövän kirurgisen poiston jälkeen. Lääkeannos määritetään rakkosyöpätyypin mukaan.

Epirubicin medacin liiallisen laimentumisen välttämiseksi sinua neuvotaan olemaan juomatta nestettä 12 tuntia ennen hoitoa.

Yleiskuntoasi tarkkaillaan huolellisesti ennen Epirubicin medac -hoitoa, hoidon aikana sekä sen jälkeen.

Jos sinulle annetaan enemmän Epirubicin medacia kuin pitäisi

Jos sinulle annetaan Epirubicin medacia enemmän kuin tarvitaan, sydämesi toimintaa ja verisoluarvojasi valvotaan tarkasti. Tässä tilanteessa haittavaikutukset voivat olla vakavampia.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos huomaat haittavaikutuksia, ja keskustele mahdollisista jatkotoimista hänen kanssaan.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Epirubicin medac voi aiheuttaa virtsan värjäytymistä punertavaksi yhden tai kahden päivän ajan hoidon jälkeen. Tämä on normaalia eikä siitä tarvitse olla huolissaan.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

• Infektio

• Verisolutuotannon estyminen luuytimessä (myelosuppressio), vähentynyt valkosolujen määrä (leukopenia), eräiden tiettyjen valkosolumuotojen vähentynyt määrä (granulosytopenia ja neutropenia), vähentynyt punasolujen määrä (anemia) ja eräiden valkosolujen alhainen pitoisuus yhdessä kuumeen kanssa (kuumeinen neutropenia), vähentynyt verihiutaleiden määrä (trombosytopenia)

• Ruokahalun heikkeneminen/ruokahaluttomuus

• Limakalvon tulehdus (mukosiitti), suun sisäinen tulehdus (stomatiitti), oksentelu, vetiset ulosteet tai ulostustarve (ripuli), pahoinvointi, joka voi aiheuttaa ruokahaluttomuutta ja vatsakipua

• Hiustenlähtö, tavallisesti korjaantuva

• Virtsan punertava väri 1 – 2 päivän ajan hoidon jälkeen

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

• Nesteen menetys (nestehukka)

• Sydämen vajaatoiminta (kongestiivinen sydänsairaus), joka saattaa johtaa hengenahdistukseen (dyspnea), nesteen kertymiseen sääriin (turvotus), maksan suurentumiseen, nesteen kertymiseen vatsaonteloon (askites), nesteen kertymiseen keuhkoihin (keuhkopöhö), nesteen kertymiseen rintakehän ja keuhkojen väliseen keuhkopussiin (pleuraeffuusio) tai kolmanteen sydänääneen (galoppirytmi)

• Kuumat aallot

• Ruokatorven tulehdus, suun limakalvojen kirvely, johon liittyy kipua

• Paikalliset ihon haittavaikutukset, ihottuma, kutina

• Kuukautisten poisjäänti

• Punoitus laskimon pinnalla (infuusiokohdan eryteema), vaikea kudostulehdus, joka johtuu injektiona annetun lääkkeen vuotamisesta ympäröivään kudokseen

• Epämukavuuden tunne (huonovointisuus), heikkouden tunne (astenia), kuume

• Muutokset eräiden maksaentsyymien (nk. transaminaasien) arvoissa

• Muutokset sydämen toiminnassa ilman mitään oireita (oireeton vasemman kammion ejektiofraktion pieneneminen)

• Virtsarakon tulehdusta (kemiallinen kystiitti), jonka yhteydessä esiintyy joskus verta virtsassa, on havaittu virtsarakkoon annostelun jälkeen

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

• Tietyn tyyppiset verisyövät (akuutti lymfaattinen leukemia, akuutti myelooinen leukemia)

• Sidekalvotulehdus (konjunktiviitti), silmän sarveiskalvon tulehdus (keratiitti)

• Mahalaukun rikkoumat ja vauriot, maha-suolikanavan verenvuoto, suun limakalvojen lisääntynyt värimuutos

• Ihon muutokset, ihon punoitus (eryteema), punastuminen, ihon ja kynsien lisääntynyt pigmentaatio, lisääntynyt herkkyys valolle (valoherkkyys), lisääntynyt yliherkkyys ihon sädehoidolle (iholle aiheutuneen reaktion uusiutuminen)

• Laskimotulehdus (flebiitti), verihyytymään liittyvä laskimotulehdus (tromboflebiitti)

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

• Vakava allerginen reaktio (anafylaksia), mukaan lukien allergiaa muistuttava reaktio (anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot sokin kanssa tai ilman, mukaan lukien ihottuma, kutina, kuume ja vilunväreet); lääkkeen virtsarakon sisäistä käyttöä seuraavat allergiset reaktiot

• Veren virtsahappopitoisuuden kohoaminen

• Huimaus

• Sydämeen kohdistuvat haitalliset vaikutukset, kuten muutokset sydänfilmissä (EKG-muutokset), erilaiset sydämen epäsäännöllisen sykkeen muodot (rytmihäiriöt) tai sydänlihaksen sairaus (kardiomyopatia), hengenvaarallinen epäsäännöllinen sydämen syke (kammiotakykardia), sydämen hidas lyöntinopeus, vika sydämen johtumisjärjestelmässä (AV-katkos, haarakatkos)

• Nokkosihottuma

• Siittiöiden puutos siemennesteessä

• Vilunväreet

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

• Sokki

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

• Septinen sokki, systeeminen infektio (sepsis), keuhkotulehdus (pneumonia)

• Verenvuotoa ja kudosten hapenpuutetta voi esiintyä luuytimen verisolutuotannon estymisen seurauksena (myelosuppressio)

• Irronneen verihyytymän aiheuttama verisuonitukos (tromboembolia) mukaan lukien irronneen verihyytymän aiheuttama verisuonitukos keuhkossa (keuhkoembolia)

• Laskimon seinämien paksuuntuminen, paikallinen kipu, vaikea ihonalaisen sidekudoksen tulehdus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Epirubicin medacin säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullon etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Epirubicin medac sisältää

• Vaikuttava aine on epirubisiinihydrokloridi,

• Muut aineet ovat natriumkloridi, suolahappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

1 ml liuosta sisältää 2 mg epirubisiinihydrokloridia.

Yksi 5 ml:n (10 ml:n, 25 ml:n, 50 ml:n, 100 ml:n) injektiopullo sisältää 10 mg (20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg) epirubisiinihydrokloridia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Epirubicin medac on kirkas, punainen liuos.

Se toimitetaan yksittäisissä injektiopulloissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Saksa

Puh: +49 4103 8006-0

Faksi: +49 4103 8006-100

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Iso-Britannia Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml solution for injection

Norja Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Portugali Epirrubicina medac 2 mg/ml solução injectável

Puola Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Saksa Epimedac 2 mg/ml Injektionslösung

Slovakia Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok

Suomi Epirubicin medac 2 mg/ml injektioneste, liuos

Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

Tanska Epirubicin ”medac” 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Tshekki Epimedac 2 mg/ml injekční roztok

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.07.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Epirubicin medacia voidaan laimentaa 5‑prosenttisella glukoosi- tai 0,9‑prosenttisella natriumkloridiliuoksella ja annostella infuusiona laskimoon. Infuusioliuos on valmisteltava välittömästi ennen käyttöä.

Injektioliuos ei sisällä säilöntäaineita, ja käyttämätön valmiste on hävitettävä välittömästi paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmisteen pitkäaikaista kontaktia minkä tahansa emäksisen pH-liuoksen kanssa (mukaan lukien natriumbikarbonaattiliuokset) on vältettävä, sillä se aiheuttaa vaikuttavan aineen hydrolyysia (degradaatiota). Ainoastaan tässä osassa mainittuja laimennusnesteitä saa käyttää.

Lääkevalmisteen fysikaalista yhteensopimattomuutta hepariinin kanssa on raportoitu.

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan alla olevassa kohdassa.

Käytönaikainen stabiliteetti

Epirubicin medac voidaan laimentaa aseptisissa olosuhteissa 5‑prosenttisella glukoosi- tai 0,9‑prosenttisella natriumkloridiliuoksella ja annostella infuusiona laskimoon. Sen on todettu pysyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 48 tunnin ajan 25 ºC:ssa valolta suojattuna.

Mikrobiologisista syistä tuote on kuitenkin käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saa normaalisti ylittää 24 tuntia 2 °C – 8 °C:ssa, paitsi jos laimennus on suoritettu valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Antineoplastisten aineiden turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat ohjeet

1. Infuusioliuoksen saa valmistaa ainoastaan koulutettu henkilökunta aseptisissa olosuhteissa.

2. Infuusioliuos tulee valmistaa tarkoitusta varten varatulla aseptisella alueella.

3. Asianmukaisia suojavarusteita (suojakäsineet, -lasit, -takki ja maski) on käytettävä.

4. Varotoimilla on estettävä lääkevalmisteen joutuminen vahingossa silmiin. Mikäli lääkettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja/tai 0,9‑prosenttisella natriumkloridiliuoksella. Sen jälkeen on hakeuduttava lääkäriin.

5. Jos lääkevalmistetta joutuu iholle, pese alue perusteellisesti vedellä ja saippualla tai natriumbikarbonaattiliuoksella. Älä kuitenkaan hankaa ihoa harjalla. Pese kädet aina käsineiden poistamisen jälkeen.

6. Kohdetta, johon on roiskunut tai vuotanut lääkeainetta, on käsiteltävä laimennetulla natriumhypokloriittiliuoksella (1 % klooria) mieluiten liottamalla, ja sen jälkeen vedellä. Kaikki puhdistusmateriaalit on hävitettävä alla annettujen ohjeiden mukaisesti.

7. Raskaana olevan työntekijän ei tulisi valmistella sytotoksista valmistetta.

8. Riittävää huolellisuutta ja varotoimia on noudatettava sytotoksisten lääkevalmisteiden rekonstituoimiseen ja/tai laimentamiseen käytettävien tarvikkeiden (ruiskut, neulat jne.) hävittämisessä. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

MEDAC GmbH sivuliike Suomessa
Jorvas Hitech Center, Hirsalantie 11
02420 Jorvas

info@medac.fi
www.medac.fi
010 420 4000
Tukkuliike: Magnum Medical