ADALAT OROS depottabletti 20 mg, 30 mg, 60 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,9 mt, 02.06.2017 20:09:14)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Adalat Oros 20 mg, 30 mg ja 60 mg depottabletit

nifedipiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
 1. Mitä Adalat Oros on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Adalat Orosta
 3. Miten Adalat Orosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Adalat Orosin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Adalat Oros on ja mihin sitä käytetään

Adalat Oros 20 mg -depottabletteja käytetään verenpainetaudin hoidossa. Adalat Oros 30 mg ja 60 mg -depottabletteja käytetään verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudista johtuvien rintakipujen (stabiili angina pectoris) hoitoon.

Adalat Oros -depottablettien vaikuttava aine, nifedipiini, on kalsiuminestäjä (aine, joka vähentää kalsiumionien virtausta tietyissä soluissa). Adalat Oros on sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitettu lääke. Se vähentää sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuvien rintakipukohtausten (angina pectoris) tiheyttä ja voimakkuutta sekä laskee kohonnutta verenpainetta. Adalat Oros -depottabletit on kehitetty vapauttamaan nifedipiiniä lähes vakionopeudella 24 tunnin kuluessa, minkä vuoksi Adalat Oros -depottabletit soveltuvat kerran vuorokaudessa tapahtuvaan annosteluun.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adalat Orosta

Älä käytä Adalat Orosta
 • jos olet allerginen nifedipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle. (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on sydänperäinen tai verenkiertoelimistöön liittyvä sokki.
 • samanaikaisesti rifampisiinin (tuberkuloosilääke) kanssa, koska tällöin ei ehkä saavuteta riittävän tehokkaita nifedipiinipitoisuuksia veressä.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennenkuin käytät Adalat Orosta.

 • Kerro hoitavalle lääkärille ennen Adalat Oros -hoidon aloittamista, jos sinulla on epätavallisen alhainen verenpaine (systolinen verenpaine alle 90 mm Hg), sydämen toiminnanvajaus, vaikea aorttaläpän ahtauma (ahtauma sydämestä lähtevän ison valtimon suulla), maksan toiminnanvajaus, ruoansulatuskanavan ahtauma tai ns. 'Kockin pussi'.
 • Adalat Oros -depottablettien käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta, jos sinulla on ruoansulatuskanavan ahtaumia, koska tällöin saattaa esiintyä vaikeita suolisto-oireita. (Adalat Oros -depottablettien koko ei muutu ruoansulatuskanavassa).
 • Jos suolisto-oireita esiintyy Adalat Oros -depottablettien käytön yhteydessä, tulee tällöin ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Betsoaareja (mahaan kerääntyneitä palloja/möykkyjä, jotka ovat muodostuneet hiuksista tai kuiduista), jotka ovat muodostuneet hajoamattomista tablettirungoista voi ilmetä, ja nämä saattavat vaatia kirurgisen intervention. Tämä on kuitenkin harvinaista.
 • Varjoaineröntgentutkimuksiin mentäessä tulisi lääkärille kertoa Adalat Oros -depottablettien käytöstä.
Lapset ja nuoret

Adalat Oros -depottablettien käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille, koska sen turvallisuudesta ja tehosta tässä ikäryhmässä on vain vähän tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Adalat Oros

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Adalat Orosta käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Hoitavan lääkärin tulisi sen vuoksi olla tietoinen kaikista muista samanaikaisesti käytettävistä lääkkeistä myös käsikauppavalmisteista ja rohdostuotteista.

Adalat Oroksen verenpainetta laskeva vaikutus voi voimistua samanaikaisessa käytössä muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa. Hoitavan lääkärin tulisi tietää, jos Adalat Orosta käytetään yhdessä ns. diureettien, beetasalpaajien, ACE:n estäjien, angiotensiinireseptorin (A1) -salpaajien, muiden kalsiuminestäjien, alfasalpaajien, fosdiesteraasin estäjien tai metyylidopan kanssa, koska samanaikainen käyttö saattaa johtaa liian matalaan verenpaineeseen. Beetasalpaajien samanaikainen käyttö voi yksittäistapauksissa pahentaa sydämen vajaatoimintaa.

Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa aina ennen kuin käytät Adalat Orosin kanssa seuraavia lääkkeitä: digoksiinia (sydänlääke), kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävä lääke), simetidiiniä (mahahaavalääke), sisapridia (suoliston toimintaan vaikuttava lääke), tiettyjä sienilääkkeitä (ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli), fenytoiinia, karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai natriumvalproaattia (epilepsialääkkeitä), erytromysiiniä (antibiootti), fluoksetiinia (masennuslääke), nefatsodonia (masennuslääke), tiettyjä HIV-infektion hoitoon käytettyjä lääkkeitä (amprenaviiri, indinaviiri, nefinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri), takrolimuusia (aine, joka estää kudosten hylkimisreaktiota elinsiirron jälkeen) tai kinupristiiniä/dalfopristiiniä (antibiootteja). Adalat Orosia ei tule myöskään käyttää yhdessä rifampisiinin (tuberkuloosilääke) kanssa, koska tällöin ei ehkä saavuteta riittävän tehokkaita nifedipiinipitoisuuksia veressä.

Muita mahdollisia yhteisvaikutuksia: Adalat Oros -depottabletteja ei tule ottaa samanaikaisesti greippimehun kanssa, koska se voi aiheuttaa lääkeainepitoisuuksien nousun veressä, jolloin verenpainetta alentava vaikutus voimistuu.

Adalat Oros ruuan ja juoman kanssa

Greippiä tai greippimehua ei tulisi käyttää samanaikaisesti Adalat Oroksen kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Adalat Oros -depottabletteja ei saa käyttää raskauden aikana ellei se ole välttämätöntä raskaana olevalle naiselle. Keskustele raskauden aikaisesta hoidosta lääkärin kanssa.

Adalat Orosin vaikuttava aine, nifedipiini, erittyy äidinmaitoon. Adalat Orosin käyttöä imetyksen aikana ei suositella. Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joissakin tapauksissa haittavaikutuksina esiintyvät huimaus ja lievät ohimenevät näköhäiriöt voivat heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita. Vaikutus korostuu lähinnä hoidon alussa, lääkitystä muutettaessa ja alkoholin käytön yhteydessä.

3. Miten Adalat Orosia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri on määrännyt sinulle yksilöllisesti sopivan annostuksen.

Sepelvaltimotaudista johtuvien rintakipujen (angina pectoris) hoito: Suositeltu annos on 30-60 mg kerran vuorokaudessa (aamuisin). Hoito aloitetaan tavallisesti annoksella yksi Adalat Oros 30 mg -depottabletti kerran vuorokaudessa. Joskus lääkäri voi joutua nostamaan annoksen asteittain 120 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Kohonneen verenpaineen hoito: Hoito aloitetaan annoksella 20-30 mg (yksi Adalat Oros 20 mg tai 30 mg -depottabletti) kerran vuorokaudessa. Lääkäri määrää annosta vastaavan tablettivahvuuden, sillä Adalat Oros -depottabletteja ei saa jakaa osiin. Tavallinen ylläpitoannos on 20-60 mg kerran vuorokaudessa (aamuisin). Joskus lääkäri voi joutua nostamaan annoksen asteittain 120 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Antotapa

Adalat Oros -depottabletit niellään pääsääntöisesti kokonaisina nesteen kera ruokailuajoista riippumatta. Depottabletteja ei saa purra rikki, murskata tai puolittaa lääkevalmisteen toimintaperiaatteen vuoksi! Samanaikainen ruokailu saattaa hieman hidastaa, mutta ei vähennä lääkkeen imeytymistä.

Adalat Oros -depottablettien suositeltava annostusväli on noin 24 tuntia.

Hoidon kesto

Hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.

Adalat Oros -depottablettihoito tulisi lopettaa asteittain, etenkin kun käytetään suuria annoksia. Lääkäri antaa tarvittavat ohjeet hoidon lopettamista varten.

Erityisesti huomattavaa

Adalat Oros -depottableteissa lääkeaine on hajoamattoman tablettirungon sisällä, joka hitaasti vapauttaa lääkeainetta imeytymistä varten. Kun tämä prosessi on päättynyt, poistuu tyhjä tablettirunko elimistöstä ja se voi olla havaittavissa ulosteissa.

Jos otat enemmän Adalat Orosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannokset tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Adalat Orosta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Adalat Oroksen käytön

Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman lääkärin määräystä. Adalat Oros -hoito tulisi lopettaa asteittain.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Adalat Oros -hoidon aikana mahdollisesti esiin tulevat haittavaikutukset tulee ilmoittaa hoitavalle lääkärille.

Useimmat Adalat Orosin haittavaikutuksista liittyvät lääkkeen verisuonia laajentavaan vaikutukseen. Niitä esiintyy yleisimmin hoidon alussa, mutta usein ne häviävät tai lievittyvät hoidon jatkuessa.

Yleiset (esiintyy yli 1 potilaalla 100:sta):
Päänsärky, turvotus, verisuonien laajeneminen, ummetus, pahanolon tunne.

Melko harvinaiset (esiintyy 1 - 10 potilaalla 1000:sta):
Allerginen reaktio, allerginen ödeema/angioödeema (turvotus), ahdistuneisuus, unihäiriöt, kiertohuimaus, migreeni, huimaus, vapina, näköhäiriöt, sydämen tiheälyöntisyys, sydämentykytys, alhainen verenpaine, pyörtyminen, nenäverenvuoto, nenän verentungos, maha-suolikanavan kipu, vatsakipu, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ilmavaivat, suun kuivuminen, maksaentsyymien määrän nousu (tilapäinen), punoitus, lihaskrampit, nivelten turvotus, tihentynyt virtsaamistarve, virtsavaikeudet, erektiohäiriö, määrittelemätön kipu, vilunväristykset.

Haittavaikutuksina esiintyvä huimaus ja lievät ohimenevät näköhäiriöt korostuvat lähinnä hoidon alussa, lääkitystä muutettaessa ja alkoholin käytön yhteydessä.

Harvinaiset (esiintyy 1 - 10 potilaalla 10 000:sta):
Kutina, nokkosihottuma, ihottuma, tuntohäiriöt/tuntoharhat, ienmuutokset (ikenien liikakasvu).

Tuntematont (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
Jyvässolukato (veren granulosyyttien puutos), veren valkosolujen niukkuus, anafylaktinen reaktio, hyperglykemia (veren liikasokerisuus), puutuminen, uneliaisuus, silmäkipu, rintakipu (Angina pectoris), hengenahdistus, besoaari (pilkkoutumattomista aineista muodostunut möykky mahalaukussa), nielemishäiriö, suolentukkeuma, suolen haavauma, oksentelu, ruokatorven sulkijalihaksen vajaatoiminta, keltatauti, toksinen epidermaalinen nekrolyysi (orvaskeden irtoaminen), valoherkkyys, allerginen reaktio, ihon punatäpläisyys (palpoitava purppura), nivelsärky, lihaskipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Adalat Orosin säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.
Adalat Orosin vaikuttava aine, nifedipiini, on hyvin herkkä valolle. Se on kuitenkin suojattuna valon vaikutukselta kalvopäällystetyissä tableteissa sekä pakkauksen sisällä että ulkopuolella. Tabletit on suojattava kosteudelta ja sen vuoksi tabletit tulisi säilyttää pakkauksessaan ja poistaa läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adalat Oros sisältää
 • Vaikuttava aine on nifedipiini. Yksi depottabletti sisältää 20 mg, 30 mg tai 60 mg nifedipiiniä.
 • Muut aineet ovat hypromelloosi, polyetyleenioksidi, magnesiumstearaatti, natriumkloridi, punainen rautaoksidi (E 172), selluloosa-asetaatti, polyetyleeniglykoli 3350, hydroksipropyyliselluloosa, propyleeniglykoli, titaanidioksidi (E 171)
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus:
Vaaleanpunainen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty depottabletti, jossa merkintä 'Adalat 20', ’Adalat 30’ tai ’Adalat 60’. Tabletin toisella puolella kalvopäällysteessä on pieni aukko.

Pakkauskoot:
28 ja 98 tablettia, läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.

Valmistaja

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Bayer Oy, puhelin 020 785 21.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro