ZEVTERA kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8 mt, 18.06.2023 19:00:55)

Zevtera 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

keftobiproli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Zevtera on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zevteraa
 3. Miten Zevteraa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Zevteran säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zevtera on antibiootti, joka sisältää vaikuttavana aineena keftobiprolimedokariilinatriumia. Se kuuluu nk. kefalosporiiniantibioottien lääkeryhmään.

Zevteraa käytetään keuhkokuumeena tunnettua keuhkoinfektiota sairastavien täysiaikaisten vastasyntyneiden, imeväisten, lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon.

Zevtera tuhoaa tiettyjä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia keuhkoinfektioita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zevteraa

 • jos olet allerginen keftobiprolimedokariilinatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),
 • jos olet allerginen muille kefalosporiini- tai beetalaktaamiantibiooteille,
 • jos olet aiemmin saanut vaikean allergisen reaktion muista antibiooteista kuten penisilliinistä tai karbapeneemistä.

Älä käytä Zevteraa, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole asiasta varma, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Zevteraa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zevteraa

 • jos sinulla on munuaisvaivoja (lääkärisi on ehkä pienennettävä tämän lääkkeen annosta),
 • jos olet joskus saanut allergisen reaktion muista antibiooteista kuten penisilliinistä tai karbapeneemistä,
 • jos olet joskus saanut kohtauksia (epileptisiä kohtauksia tai kouristuksia),
 • jos sinulle kehittyy ripuli ennen tämän lääkkeen antamista, sen aikana tai sen jälkeen (sinulla voi olla paksusuolitulehdus eli koliitti). Älä ota mitään ripulilääkettä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa;
 • jos olette HIV-positiivinen,
 • jos immuunijärjestelmänne on vakavasti heikentynyt,
 • jos valkosolumääränne on hyvin alhainen tai jos luuytimenne toiminta on heikentynyt,
 • jos keuhkotulehduksesi on kehittynyt yli 48 tuntia hengityskoneen käyttöön oton jälkeen, Zevtera ei sovi sinulle (lääkärisi määrä sinulle sopivan antibiootin),
 • jos tarvitset (tai saatat tarvita) kalsiumia sisältäviä liuoksia, Ringerin laktaattia lukuun ottamatta, yhtä aikaa saman infuusioletkun kautta sakkautumisriskin vuoksi.

Jos tarvitset lääkärisi mielestä enemmän nesteitä, sinua saatetaan pyytää juomaan paljon tai sinulle on ehkä annettava nesteitä tiputuksena laskimoon Zevtera-hoidon aikana.

Jos olet aloittanut Zevteran käytön ennen hengityskoneen käytön tarvetta, lääkärisi arvioi, onko Zevtera yhä sopiva sinulle.

Laboratoriokokeet
Saatat saada poikkeavan tuloksen eräästä laboratoriokokeesta (Coombsin kokeesta), jolla etsitään tiettyjä punasoluvasta-aineita. Zevtera voi vaikuttaa myös seerumin kreatiniiniarvon määrityksiin (Jaffén reaktio) tai tiettyihin virtsan glukoosipitoisuuden määrityksiin. Näistä kokeista voi tulla väärä tulos.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai et ole varma asiasta), keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zevteraa.

Lapset

Zevteraa ei suositella käytettäväksi ennenaikaisilla vastasyntyneillä, sillä turvallisuutta ja tehoa koskevia tietoja ei ole saatavilla tästä ikäryhmästä.

Muut lääkevalmisteet ja Zevtera
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Zevtera voi aiheuttaa huimauksen kaltaisia haittavaikutuksia. Tämä voi heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.

Zevtera sisältää noin 1,3 mmol (29 mg) natriumia annosta kohden. Jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota, lääkärisi on ehkä muutettava annosta.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Zevteran sinulle.

Suositeltu annos on aikuisille 500 mg keftobiprolia 8 tunnin välein. Lääke annetaan 2 tuntia kestävänä tiputuksena laskimoon.

Täysiaikaisille vastasyntyneille, imeväisille, lapsille ja nuorille suositeltu annos riippuu lapsen iästä ja painosta, ja se annetaan 8 tunnin välein (vähintään 3 kuukauden ikäiset imeväiset, lapset ja nuoret) tai 12 tunnin välein (täysiaikaiset vastasyntyneet ja alle 3 kuukauden ikäiset imeväiset) 2 tuntia kestävänä tiputuksena laskimoon.

Aikuisille ja nuorille annettavan infuusionesteen keftobiprolipitoisuus on 2 mg/ml. Imeväisille ja täysiaikaisille vastasyntyneille annettavan infuusioliuoksen keftobiprolipitoisuus on 4 mg/ml.

Potilaat, joilla on munuaisvaivoja
Jos sinulla on munuaisvaivoja, Zevtera-annostasi on ehkä pienennettävä.

Jos käytät enemmän Zevteraa kuin sinun pitäisi
Jos epäilet saaneesi liikaa Zevteraa, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat käyttää Zevteraa
Jos epäilet, että sinulta on jäänyt annos saamatta, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämän lääkkeen käytön yhteydessä saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Kerro välittömästi lääkärille jos saat näitä oireita, sillä saatat tarvita kiireellistä hoitoa:

 • Äkillinen huulten, kasvojen, nielun tai kielen turvotus; vaikea ihottuma; nielemis- tai hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla vaikean, henkeä uhkaavan allergisen reaktion (anafylaksian) merkkejä.
 • Raju tai pitkittynyt ripuli tai veriset tai limaiset ulosteet Zevtera-hoidon aikana tai sen jälkeen. Älä ota tällaisessa tilanteessa lääkkeitä, jotka pysäyttävät suolen toiminnan tai hidastavat sitä.


Yleiset: enintään 1 henkilöllä 10:stä

 • Pahoinvointi
 • Päänsärky, uneliaisuus
 • Huimaus
 • Ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
 • Ripuli; kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle kehittyy ripuli
 • Pahoinvointi (oksentelu)
 • Vatsakipu, ruoansulatusvaivat tai ′närästys′ (dyspepsia)
 • Makuaistin häiriöt (dysgeusia)
 • Sieni-infektiot kehon eri osissa
 • Pistoskohdan punoitus, kipu tai turvotus
 • Matala ′natriumin′ (eräs kivennäisaine) pitoisuus veressä
 • Tiettyjen maksaentsyymien pitoisuuden nousu veressä
 • Yliherkkyysreaktiot kuten ihon punoitus


Melko harvinaiset: enintään 1 henkilöllä 100:sta

 • Kouristukset, epileptiset kohtaukset tai muut kohtaukset
 • Tietyn tyyppisten verisolujen määrän tilapäinen lasku tai nousu
 • Veren kaliumarvon lasku verikokeissa
 • Unettomuus ja unihäiriöt, joihin voi liittyä ahdistuneisuutta, paniikkikohtauksia ja painajaisia
 • Hengenahdistus tai hengitysvaikeudet, astma
 • Lihaskouristukset
 • Munuaisvaivat
 • Turvotus etenkin nilkoissa ja säärissä
 • Triglyseridi-, verensokeri- tai kreatiniiniarvojen tilapäinen nousu verikokeissa


Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

 • Tietyn tyyppisten valkosolujen määrän vaikeampiasteinen lasku (agranulosytoosi)


Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www.fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Katso käyttökuntoon saatettujen ja laimennettujen Zevtera-infuusionesteiden säilytysohjeet oheisista lääkäreille ja hoitoalan ammattilaisille tarkoitetuista tiedoista.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zevtera sisältää

 • Vaikuttava aine on keftobiproli. Yksi injektiopullo sisältää 666,6 mg:aa keftobiprolimedokariilinatriumia vastaten 500 mg keftobiprolia. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra konsentraattia sisältää 66,7 mg:aa keftobiprolimedokariilinatriumia vastaten 50 mg keftobiprolia.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti (E330) ja natriumhydroksidi (E524), ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zevtera on 20 ml:n injektiopullossa toimitettava valkoinen, kellertävä tai hieman rusehtava kakku, murentunut kakku tai kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. Sitä on saatavana 10 injektiopullon pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH
Marie-Curie-Strasse 8
79539 Lörrach
Saksa

Kansallinen edustaja:
Unimedic Pharma
Tukholma, Ruotsi

Valmistaja:
ACS Dobfar S.p.A.
Via A. Fleming, 2
37135 Verona (VR)
Italia


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Zevtera 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Tanska: Zevtera
Suomi: Zevtera 500 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Saksa: Zevtera 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Italia: Mabelio 500 mg, polvere per concentrato per soluzione per infusione
Irlanti: Adaluzis 500mg powder for concentrate for solution for infusion
Luxemburg: Mabelio 500 mg, poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion
Norja: Zevtera 500 mg, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Puola: Zevtera, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Portugali: Zevtera 500 mg pó para concentrado para solução para perfusão
Espanja: Zevtera 500 mg, polvo para concentrado para solución para perfusión
Ruotsi: Zevtera 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti): Zevtera 500mg powder for concentrate for solution for infusion.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.11.2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Suomi/ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kotisivuilta.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Yksi injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Zevtera-infuusionesteiden valmistus

Zevtera on saatettava käyttökuntoon ja laimennettava ennen infuusiota.

Vaihe 1: Käyttökuntoon saattaminen

Aikuispotilaille tai ≥ 12 vuoden ikäisille lapsipotilaille, jotka tarvitsevat keftobiprolipitoisuudeltaan 2 mg/ml infuusioliuosta, kylmäkuivattu jauhe tulee saattaa käyttökuntoon 10 ml:lla steriilillä injektionesteisiin käytettävällä vedellä tai 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella.

Lapsipotilaille, jotka ovat < 12 vuoden ikäisiä ja jotka tarvitsevat keftobiprolipitoisuudeltaan 4 mg/ml infuusionestettä, kylmäkuivattu jauhe on saatettava käyttökuntoon joko 10 ml:lla 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella, jos laimennusta jatketaan samalla laimennusliuoksella (eli 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella), tai 10 ml:lla injektionesteisiin käytettävällä vedellä, jos laimennusta jatketaan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksella (katso taulukot alla).

Injektiopulloa ravistetaan voimakkaasti, kunnes valmiste on liuennut täysin, mikä voi joissakin tapauksissa kestää jopa 10 minuuttia. Saatavan konsentraatin tilavuus on noin 10,6 ml. Mahdollisen vaahdon annetaan laskeutua ja käyttökuntoinen liuos tarkistetaan silmämääräisesti sen varmistamiseksi, että valmiste on liuennut eikä liuoksessa ole hiukkasia. Käyttökuntoinen konsentraatti sisältää 50 mg/ml keftobiprolia (66,7 mg/ml keftobiprolimedokariilinatriumia) ja on jatkolaimennettava ennen potilaalle antoa. Käyttökuntoon saatettu liuos tulisi jatkolaimentaa välittömästi. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, käyttökuntoon saatettu liuos säilyy huoneenlämmössä enintään yhden tunnin tai jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Vaihe 2: Laimentaminen (infuusioneste)

Käyttö aikuispotilailla ja ≥ 12 vuoden ikäisillä lapsipotilailla

500 mg:n Zevtera-infuusionesteannoksen valmistaminen (2 mg/ml keftobiproli)

10 ml käyttökuntoista liuosta vedetään injektiopullosta ja ruiskutetaan sopivaan astiaan (esim. PVC- tai PE-infuusiopussiin tai lasipulloon), joka sisältää 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionestettä, 50 mg/ml (5 %) glukoosi (dekstroosi) -injektionestettä tai Ringerin laktaattia. Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi vaahtoa.

Aikuisilla infuusiopussin koko sisältö annetaan infuusiona, jolloin potilas saa 500 mg:n annoksen keftobiprolia.

Lapsipotilailla, jotka ovat iältään ≥ 12 vuotta, annettava tilavuus vastaa laskettua annosta (mg/kg) ylittämättä Zevteran 500 mg:n enimmäismäärää.

250 mg:n Zevtera-infuusionesteannoksen valmistaminen aikuispotilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

5 ml käyttökuntoista liuosta vedetään injektiopullosta ja ruiskutetaan sopivaan astiaan (esim. PVC- tai PE-infuusiopussiin tai lasipulloon), joka sisältää 125 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionestettä, 50 mg/ml (5 %) glukoosi (dekstroosi) -injektionestettä tai Ringerin laktaattia. Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi vaahtoa. Infuusiopussin koko sisältö annetaan infuusiona, jolloin potilas saa 250 mg:n annoksen keftobiprolia.

Käyttö < 12 vuoden ikäisillä lapsipotilailla

Zevtera-infuusionesteen valmistaminen 4 mg/ml keftobiprolipitoisuudella
Antaminen infuusiopusseilla, pulloilla tai ruiskuilla:
Käyttökuntoon saatettu liuos, joka on valmistettu 10 ml:lla 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella, on laimennettava samalla laimennusliuoksella (eli 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella).
Käyttökuntoon saatettu liuos, joka on valmistettu 10 ml:lla injektionesteisiin käytettävällä vedellä, on laimennettava 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksella.

Vedetään 10 ml laimennusliuosta 125 ml infuusioastiasta (esim. PVC- tai PE-infuusiopussista tai lasipullosta), ja tilalle laitetaan 10 ml injektiopullosta vedettyä käyttökuntoon saatettua liuosta. Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi vaahtoa. Annettava tilavuus vastaa laskettua annosta (mg/kg) ylittämättä Zevteran 500 mg:n enimmäismäärää.

Annettaessa infuusionestettä 50 ml ruiskulla, jos laskettu annos ei ylitä 200 mg, vedetään injektiopullosta 4 ml (200 mg keftobiprolia vastaava määrä) liuosta, joka on saatettu käyttökuntoon 50 mg/ml (5 %) dekstroosi-injektioliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä ja laimennetaan 46 ml:lla asianmukaista infuusionesteen laimenninta (katso taulukko alla). Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi vaahtoa. Annettava tilavuus vastaa laskettua annosta (mg/kg) ylittämättä Zevteran 500 mg:n enimmäismäärää.

Laimennetun liuoksen ulkomuoto
Infuusionesteen tulisi olla kirkasta tai hieman opalisoivaa ja väriltään kellertävää. Infuusioneste on tarkistettava silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen potilaalle antoa ja hävitettävä, jos siinä on näkyviä hiukkasia.

Katso lisätietoja kohdasta Miten valmistetta käytetään.

Käyttökuntoon saatetun ja laimennetun Zevtera-infuusionesteen säilyttäminen
Käyttökuntoon saatetun liuoksen kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu 1 tunnin ajalta 25°C:ssa ja enintään 24 tunnin ajalta 2°C–8°C:ssa.

Pitoisuudeltaan 2 mg/ml tai 4 mg/ml laimennettujen keftobiproliliuosten kemiallista ja fysikaalista käytönaikaista säilyvyyttä koskevat tiedot tukevat seuraavissa taulukoissa annettuja, käyttökuntoon saattamista ja infuusiota koskevia kokonaisaikoja:

Käyttö aikuisilla ja ≥ 12 vuoden ikäisillä nuorilla (2 mg/ml keftobiproli): kokonaisaika, jonka kuluessa valmiste on saatettava käyttökuntoon ja annettava infuusiona (mukaan lukien infuusiojakso)

Käyttökuntoon saattamiseen käytetyn liuoksen laimennin

Infuusionesteen laimennin

Infuusionesteen säilytys 25 °C:ssa

Infuusionesteen säilytys 2 °C–8 °C:ssa

   

Valolta suojattuna

EI valolta suojattuna

Valolta suojattuna

50 mg/ml (5 %) desktroosi-injektioliuos tai injektionesteisiin käytettävä vesi

Injektionesteenä natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %)

24 tuntia

8 tuntia

96 tuntia

Injektionesteenä glukoosi (dekstroosi) 50 mg/ml (5 %)

12 tuntia

8 tuntia

96 tuntia

Injektionesteenä Ringerin laktaatti

24 tuntia

8 tuntia

Ei saa säilyttää jääkaapissa

Käyttö lapsilla, imeväisillä ja vastasyntyneillä (< 12 vuotta) (4 mg/ml keftobiproli): kokonaisaika, jonka kuluessa valmiste on saatettava käyttökuntoon ja annettava infuusiona (mukaan lukien infuusiojakso)

Käyttökuntoon saattamiseen käytetyn liuoksen laimennin

Infuusionesteen laimennin

Infuusionesteen säilytys 25 °C:ssa

Infuusionesteen säilytys

2 °C–8 °C:ssa

   

EI valolta suojattuna

Valolta suojattuna

50 mg/ml (5 %) desktroosi-injektioliuos

Injektionesteenä glukoosi (dekstroosi) 50 mg/ml (5 %)

12 tuntia

24 tuntia

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Injektionesteenä natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %)

8 tuntia

8 tuntia

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi, paitsi mikäli käyttökuntoon saattamismenetelmä/liuottamismenetelmä estää mikrobiologisen kontaminaation riskin. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Käyttökuntoon saatetut liuokset ja infuusionesteet eivät saa jäätyä, eikä niitä saa altistaa suoralle auringonvalolle.

Jos infuusionestettä säilytetään jääkaapissa, sen lämpötilan on annettava tasaantua huoneenlämmössä ennen potilaalle antoa. Infuusionestettä ei tarvitse suojata valolta, kun se annetaan potilaalle.

Katso lisätietoja kohdasta Valmisteen säilyttäminen.

Yrityksen yhteystiedot:

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

medinfo@unimedicpharma.se
+46 10 130 99 50
Tukkuliike: Oriola