PERATSIN tabletti, päällystetty 2 mg, 4 mg, 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,9 mt, 07.04.2021 19:08:45)

Peratsin 2 mg, 4 mg ja 8 mg tabletti, päällystetty

perfenatsiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Peratsin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Peratsin-valmistetta
 3. Miten Peratsin-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Peratsin-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Peratsin-valmisteen vaikuttava aine on perfenatsiini.

Perfenatsiini on antipsykootti eli lääke, jota käytetään pääasiassa vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Se lievittää psykoosin oireita, kuten hallusinaatioita (aistiharhoja) ja ajatusharhoja. Lisäksi se rauhoittaa.

Peratsin-valmisteita käytetään psykoosien ja skitsofrenian hoitoon. Muita käyttöaiheita ovat vaikeiden pahoinvointi- ja oksennustilojen ehkäisy ja hoito.

Perfenatsiinia, jota Peratsin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Peratsin-valmistetta

 • jos olet allerginen perfenatsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain), luuytimen toiminnanhäiriö tai aivovaurio.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Peratsin-valmistetta

 • jos sairastat maksan, sydämen tai keuhkojen vajaatoimintaa, diabetesta (sokeritauti), epilepsiaa, silmänpainetautia (viherkaihi eli glaukooma), dementiaa tai Parkinsonin tautia.
 • jos sinulla tai suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus.
 • jos sinulla tai suvussasi on esiintynyt sydämen rytmihäiriöille altistavaa QT‑ajan pidentymistä.
 • jos sydämesi lyö huomattavasti tavallista hitaammin (bradykardia).
 • jos sinulla on suurentunut eturauhanen.
 • jos käytät samanaikaisesti muita psykoosilääkkeitä tai jos jokin muu psykoosilääke ei ole sopinut sinulle.
 • jos sinulla on voimakas tai pitkään kestävä ripuli, oksennustauti tai jos olet pitkällä paastolla.

QT‑aikaa pidentävien lääkkeiden ja elimistön suolatasapainoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöä yhdessä Peratsin-valmisteen kanssa tulee välttää. Siksi on erityisen tärkeää, että lääkäri on tietoinen kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Peratsin”.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia ja allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Peratsin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät,olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Älä aloita mitään uutta lääkitystä varmistamatta ensin lääkäriltä tai apteekista, voitko käyttää sitä yhdessä Peratsin-valmisteen kanssa.

Joidenkin lääkkeiden tai Peratsin-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • psykoosilääkkeet (tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni)
 • masennuslääkkeet (amitriptyliini, imipramiini, klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fluoksetiini, fluvoksamiini, sertraliini, venlafaksiini)
 • nukahtamislääkkeet
 • ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet
 • adrenaliini
 • alkoholi
 • allergialääkkeet (antihistamiinit)
 • yskänlääke (dekstrometorfaani)
 • eräät verenpainelääkkeet (esim. guanetidiini, klonidiini)
 • eräät beetasalpaajat (esim. alprenololi, metoprololi, propranololi, timololi)
 • epilepsialääkkeet (fenytoiini, valproaatti, karbamatsepiini, fenobarbitaali)
 • rytmihäiriölääkkeet (enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, kinidiini)
 • vahvat kipulääkkeet (esim. tramadoli ja kodeiini)
 • mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet (simetidiini, omepratsoli)
 • antabus (disulfiraami)
 • tupakointi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Peratsin-valmisteiden käyttö raskauden aikana tulee kysymykseen tapauksissa, joissa käytölle on olemassa selvä aihe.

Perfenatsiini erittyy äidinmaitoon, mutta määrä on niin pieni, ettei sillä ole haitallisia vaikutuksia imeväiseen. Neuvottele lääkärin kanssa, jos aiot imettää Peratsin-hoidon aikana. Jos äiti on käyttänyt Peratsin-valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Peratsin sisältää laktoosia, sakkaroosia ja natriumbentsoaattia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) 36 mg (2 mg:n tabletti), 35 mg (4 mg:n tabletti) ja 33 mg (8 mg:n tabletti).

Tämä lääke sisältää sakkaroosia: 38 mg (2 mg, 4 mg ja 8 mg:n tabletti).

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Peratsin 4 mg sisältää 0,002 mg natriumbentsoaattia per tabletti.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Peratsin-valmisteiden annostus on yksilöllinen.

Lääkkeen säännöllinen käyttö auttaa pitämään sairautesi oireet kontrollissa.

Jos otat enemmän Peratsin-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Vakavan perfenatsiiniyliannostuksen oireita ovat keskushermoston lama ja lihaskouristukset. Oireet ovat voimakkaimmillaan viimeistään 24 tuntia yliannoksesta.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Peratsin-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja ota seuraava annos sen normaalina ajankohtana.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Peratsin-valmisteen käytön

Annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • lievät verenkuvamuutokset (leukosytoosi tai leukopenia).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • kuukautishäiriöt, rintojen kasvu ja arkuus sekä miehillä rintojen suureneminen
 • ruokahalun muutokset ja painonvaihtelu
 • väsymys, erityisesti hoidon alkuvaiheessa
 • äkilliset lihasten liikehäiriöt
 • motorinen levottomuus (esim. kyvyttömyyttä pysyä paikoillaan)
 • Parkinsonin taudin kaltaiset oireet, kuten vapina ja jäykkyys
 • pitkäaikaisessa hoidossa pakkoliikkeet ja suun ympäristön vapina
 • alhainen verenpaine
 • iho-oireet (kuten nokkosrokko, ihottuma, kutina, valoyliherkkyys tai muut iho-oireet).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • suun kuivuminen
 • virtsaamisvaikeudet
 • lähinäön heikkeneminen
 • ahdaskulmaglaukooman paheneminen
 • sydämen sykkeen nousu
 • ummetus
 • potenssin heikkeneminen
 • muistihäiriöt
 • ylösnoustessa verenpaineen laskusta johtuva huimaus
 • kivulias, pitkittynyt erektio ja ejakulaatiovaikeudet
 • kouristuskynnyksen aleneminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • sokerin sietokyvyn muutokset
 • oireyhtymä, jossa esiintyy kouristuksia, kuumetta, lihasjäykkyyttä ja tajunnantason alenemista (pahanlaatuinen neurolepti-oireyhtymä)
 • näköhäiriöt
 • sydämen rytmihäiriöt
 • sukupuolisen halun muutokset, viivästynyt orgasmi.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • vakavat verenkuvan muutokset (agranulosytoosi aplastinen anemia)
 • vakavat rytmihäiriöt
 • sydänpysähdys
 • karvoituksen lisääntyminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Erityisesti hoidon alkuvaiheessa perfenatsiini saattaa aiheuttaa väsymystä, joka kuitenkin hoidon jatkuessa vähenee.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‑00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Peratsin sisältää

 • Vaikuttava aine on perfenatsiini, jota on 2 mg, 4 mg tai 8 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat:

Peratsin 2 mg: maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, magnesiumstearaatti, makrogoli 6000, sakkaroosi, maissitärkkelys, kalsiumkarbonaatti, karnaubavaha ja titaanidioksidi (E171).

Peratsin 4 mg: maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, magnesiumstearaatti, makrogoli 6000, sakkaroosi, maissitärkkelys, kalsiumkarbonaatti, natriumbentsoaatti (E211), karnaubavaha, titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104) ja indigokarmiini (E132).

Peratsin 8 mg: maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, magnesiumstearaatti, makrogoli 6000, sakkaroosi, maissitärkkelys, kalsiumkarbonaatti, karnaubavaha ja patenttisininen (E 131).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

2 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija n. 6,8 mm.

4 mg tabletti: Vaaleanvihreä, pyöreä, kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija noin 6,8 mm.

8 mg tabletti: Vaaleansininen, pyöreä, kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija noin 6,8 mm.

Pakkauskoko: 100 tablettia

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.11.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola