INSTANYL nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,6 mt, 15.06.2021 19:01:56)

Instanyl 50 mikrogrammaa, nenäsumute, liuos, kerta‑annospakkaus

Instanyl 100 mikrogrammaa, nenäsumute, liuos, kerta‑annospakkaus

Instanyl 200 mikrogrammaa, nenäsumute, liuos, kerta‑annospakkaus

fentanyyli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Instanyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Instanyl‑valmistetta
 3. Miten Instanyl‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Instanyl‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Instanyl sisältää vaikuttavana aineena fentanyyliä ja kuuluu opioidien lääkeryhmään. Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat estämällä kipusignaalien pääsyn aivoihin.

Instanyl vaikuttaa nopeasti ja sitä käytetään läpilyöntikivun lievittämiseen sellaisten aikuisten syöpäpotilaiden hoidossa, joiden tavanomaista kipua hoidetaan jo opioideilla. Läpilyöntikipu on äkillistä lisäkipua, jota esiintyy, vaikka olet ottanut tavanomaisen opioidikipulääkkeesi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Instanyl‑valmistetta:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) fentanyylille tai tämän lääkkeenjollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos et säännöllisesti käytä lääkärin määräämää opioidilääkettä (esim. kodeiini, fentanyyli, hydromorfoni, morfiini, oksikodoni, petidiini), päivittäin säännöllisen aikataulun mukaan vähintään viikon ajan pitkäaikaisen kivun hoitoon. Jos et ole käyttänyt näitä lääkkeitä,et saakäyttää Instanyl‑valmistetta, koska se saattaisi lisätä vaarallisen hitaan ja pinnallisen hengityksen riskiä, ja hengitys saattaisi jopa pysähtyä.
 • jos käytät lääkettä, joka sisältää natriumoksibaattia
 • jos sinulla on lyhytaikaista kipua, muuta kuin läpilyöntikipua
 • jos sinulla on vakavia hengitysvaikeuksia tai sairastat vakavaa ahtauttavaa keuhkosairautta
 • jos olet aiemmin saanut sädehoitoa kasvojen alueelle
 • jos sinulla on toistuvaa nenäverenvuotoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Instanyl‑valmistetta, erityisesti:

 • jos sairastat pitkäaikaista ahtauttavaa keuhkosairautta; Instanyl saattaa vaikeuttaa hengitystäsi.
 • jos sinulla on sydänvaivoja, erityisesti jos sydämen syke on hidas, sinulla on lihasheikkoutta, verenpaine on alhainen tai veritilavuus on vähäinen.
 • jos sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja.
 • jos sinulla on aivotoiminnan ongelmia esim. aivokasvaimen, pään vamman tai kallonsisäisen paineen kohoamisen takia.
 • jos sinulle on aiemmin kehittynyt lisämunuaisten vajaatoiminta tai sukupuolihormonien puute (androgeenivajaus) opioidien käytön seurauksena.
 • jos käytät masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä; ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Instanyl”.
 • jos käytät osittaisiksiagonisteiksi/antagonisteiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten buprenorfiinia, nalbufiinia ja pentatsosiinia (kipulääkkeitä), sillä sinulle voi tulla vieroitusoireyhtymän oireita. Ks. lisätietoja kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja Instanyl”.
 • jos käytät muita nenäsumutevalmisteita esim. flunssan tai allergian hoitoon.

Jos sinulle tulee hengitysvaikeuksia Instanyl‑hoidon aikana, on hyvin tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai sairaalaan.

Käänny lääkärin puoleen Instanyl käytön aikana:

 • jos tunnet kipua tai lisääntynyttä kipuherkkyyttä (hyperalgesiaa), joka ei häviä lääkärin määräämästä suuremmasta lääkeannoksesta huolimatta.
 • jos sinulla esiintyy seuraavien oireiden yhdistelmä: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, väsymys, voimattomuus, huimaus ja alhainen verenpaine. Yhdessä nämä oireet saattavat olla merkki mahdollisesti hengenvaarallisesta lisämunuaisten vajaatoiminnasta (sairaus, jossa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi hormoneja).

Jos sinulle tulee toistuvaa nenäverenvuotoa tai epämiellyttävää tunnetta nenässä Instanyl‑hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriisi, joka harkitsee vaihtoehtoista hoitoa läpilyöntikipusi hoitoon.

Jos sinusta tuntuu, että olet tulossa riippuvaiseksi Instanyl‑valmisteesta, on tärkeää, että kerrot asiasta lääkärillesi.

Lapset ja nuoret

Alle 18‑vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Instanyl‑valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Instanyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Instanyl saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon tai ne saattavat vaikuttaa Instanyl‑valmisteen tehoon.

Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • lääkkeet, jotka saattavat normaalisti nukuttaa sinua (sedatiivinen vaikutus), kuten unilääkkeet, ahdistuksen hoitoon käytetyt lääkkeet, antihistamiinit tai rauhoittavat lääkkeet. Tällaisen lääkkeen käyttö samanaikaisesti Instanyl‑valmisteen kanssa voi aiheuttaa syvän unen ja vaikuttaa kykyysi hengittää, mikä voi johtaa koomaan ja olla hengenvaarallista.
 • lääkkeet, jotka saattavat vaikuttaa siihen, miten elimistösi hajottaa Instanyl‑valmistetta, kuten
  • ritonaviiri, nelfinaviiri, amprenaviiri ja fosamprenaviiri (HIV‑infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
  • CYP3A4:n estäjät, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli tai flukonatsoli (käytetään sieni‑infektioiden hoitoon)
  • troleandomysiini, klaritromysiini tai erytromysiini (käytetään bakteeri‑infektioiden hoitoon)
  • aprepitantti (käytetään vaikean pahoinvoinnin hoitoon)
  • diltiatseemi ja verapamiili (käytetään korkean verenpaineen tai sydänsairauksien hoitoon)
 • monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät), käytetään vaikean masennuksen hoitoon, myös siinä tapauksessa, että olet käyttänyt niitä edellisten 2 viikon aikana
 • haittavaikutusten riski kasvaa, jos käytät esimerkiksi tiettyjä masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä. Instanyl‑valmisteella saattaa olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa, ja saatat havaita itsessäsi psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtymys, aistiharhat, kooma) tai muita vaikutuksia, kuten kehon lämpötila yli 38 °C, sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen, epävakaa verenpaine ja refleksien ylikorostuminen, lihasten jäykkyys, koordinaatiokyvyn puute ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Lääkäri kertoo sinulle, sopiiko Instanyl sinulle.
 • ns. osittaiset agonistit/antagonistit, kuten buprenorfiini, nalbufiini ja pentatsosiini (kipulääkkeitä). Voit saada vieroitusoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväreet, vapina ja hikoilu).
 • muut nenän kautta otettavat lääkkeet, erityisesti oksimetatsoliini, ksylometatsoliini ja muut vastaavat lääkkeet, joita käytetään nenän tukkoisuuden lievittämiseen.

Instanyl‑valmisteruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä juo alkoholia Instanyl‑hoidon aikana, sillä se saattaa suurentaa vaarallisten haittavaikutusten riskiä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Instanyl‑valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellet ole keskustellut asiasta lääkärisi kanssa.

Instanyl‑valmistetta ei saa käyttää synnytyksen aikana, sillä fentanyyli saattaa aiheuttaa vastasyntyneelle vakavia hengitysvaikeuksia

Fentanyyliä voi erittyä rintamaitoon ja se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia imetettävälle lapselle. Älä käytä Instanyl‑valmistetta imetyksen aikana. Imettämisen saa aloittaa vasta, kun viimeisestä Instanyl‑annoksesta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä koneita Instanyl‑hoidon aikana. Instanyl saattaa aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja näköhäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Instanyl‑valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Instanyl‑valmisteen annostus ei ole sidoksissa tavanomaiseen syöpäkipusi lääkehoitoon.

Kun aloitat Instanyl‑hoidon, lääkärisi suunnittelee yhteistyössä sinun kanssasi sellaisen annostuksen, joka lievittää läpilyöntikipua.

Aloitusannos on yksi 50 mikrogramman suihkaus yhteen sieraimeen aina, kun sinulle tulee läpilyöntikipukohtaus. Kun sinulle sopivaa annostusta määritetään, lääkäri saattaa neuvoa sinua ottamaan suuremman annoksen.

Jos läpilyöntikipu ei lievity 10 minuutissa, voit käyttää saman kohtauksen hoitoon vielä yhden suihkauksen.

Yleensä sinun pitää odottaa 4 tuntia, ennen kuin käytät valmistetta seuraavan läpilyöntikipukohtauksen hoitoon. Poikkeustapauksissa, kun sinulle tulee uusi läpilyöntikipukohtaus aiemmin, voit käyttää Instanyl‑valmistetta sen hoitamiseen, mutta tuolloinkin odota vähintään 2 tuntia ennen valmisteen ottamista. Jos sinulla on säännöllisesti läpilyöntikipukohtauksia alle 4 tunnin välein, ota yhteys lääkäriin, sillä tavanomaista syöpäkipuhoitoasi voi olla tarpeen muuttaa.

Voit käyttää Instanyl‑valmistetta korkeintaan neljän läpilyöntikipukohtauksen hoitoon päivässä.

Jos sinulle tulee yli neljä läpilyöntikipukohtausta päivässä, ota yhteyttä lääkäriisi, sillä tavanomaista syövän kipuhoitoa on ehkä tarpeen muuttaa.

Älä muuta Instanyl‑annosta tai muun kipulääkityksen annosta oma‑aloitteisesti. Annosmuutokset tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa.

Instanyl‑valmistetta käytetään nenänsisäisesti.

Lue Instanylin käyttöohjeet tämän pakkausselosteen lopusta.

Jos käytät enemmän Instanyl‑valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos epäilet, että joku on vahingossa käyttänyt Instanyl‑valmistetta

Ota yhteyttä lääkäriisi, sairaalaan tai ensiapuun riskin arvioimiseksi ja neuvoja saadaksesi, jos olet käyttänyt enemmän Instanyl‑valmistetta kuin pitäisi.

Yliannostuksen oireita ovat:

Uneliaisuus, raukeus, huimaus, ruumiinlämmön aleneminen, hidas sydämensyke, käsivarsien ja säärien koordinaatiovaikeudet.

Vakavissa tapauksissa liian suuren Instanyl‑annoksen ottamisesta voi aiheutua kooma, väsymystä, kouristuksia tai vaikeita hengitysvaikeuksia (hyvin hidas tai pinnallinen hengitys).

Jos sinulle tulee jotain yllä mainituista oireista, hakeudu välittömästi lääkäriin.

Neuvoja potilaan hoitoon osallistuville

Jos huomaat Instanyl‑valmistetta käyttävän henkilön yhtäkkiä toimivan hitaasti tai kärsivän hengitysvaikeuksista tai jos sinulla on vaikeuksia herättää hänet, toimi seuraavasti:

 • hälytä välittömästi apua paikalle.
 • odottaessasi avun saapumista yritä pitää henkilö hereillä puhumalla hänelle tai ravistelemalla häntä kevyesti silloin tällöin.
 • jos henkilöllä on hengitysvaikeuksia, yritä saada hänet hengittämään 5‑10 sekunnin välein.
 • jos henkilö on lakannut hengittämästä, yritä elvyttää häntä avun saapumiseen asti.

Jos epäilet, että joku on vahingossa ottanut Instanyl‑valmistetta, hälytä välittömästi apua paikalle. Yritä pitää henkilö hereillä avun saapumiseen asti.

Jos joku on vahingossa ottanut Instanyl‑valmistetta, heille voi tulla samoja oireita kuin yllä on kerrottu yliannostuksen yhteydessä.

Jos unohdat käyttää Instanyl‑valmistetta

Jos läpilyöntikipu jatkuu edelleen, voit ottaa Instanyl‑valmistetta lääkärin ohjeen mukaisesti. Jos läpilyöntikipu on loppunut, älä käytä Instanyl‑valmistetta ennen seuraavaa läpilyöntikipukohtausta.

Jos lopetat Instanyl‑valmisteen käytön

Instanyl‑valmisteen käyttö lopetetaan, kun sinulla ei enää ole läpilyöntikipua. Jatka kuitenkin tavanomaisen syöpäkivun lievitykseen tarkoitetun kipulääkkeesi ottamista. Ota yhteyttä lääkäriisi tavanomaisen kipulääkkeesi annostuksen varmistamiseksi, jos olet epävarma.

Sinulle saattaa tulla vieroitusoireita, jotka ovat samanlaisia kuin Instanyl‑valmisteen mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, kun lopetat valmisteen käytön. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulle tulee vieroitusoireita. Lääkärisi arvioi, tarvitsetko lääkettä vieroitusoireita vähentämään tai poistamaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset loppuvat tai lievenevät usein, kun valmistetta käytetään pidempään.

Lopeta hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai ensiapuun, jos:

 • sinulle tulee vaikeita hengitysvaikeuksia.
 • hengityksesi rahisee sisäänhengityksen aikana.
 • sinulla on kouristavaa kipua.
 • sinulla on erittäin voimakasta huimausta.

Nämä haittavaikutukset voivat olla hyvin vakavia.

Muita Instanyl‑valmisteen käytön jälkeen raportoituja haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä kymmenestä):Uneliaisuus, huimaus, johon voi liittyä myös tasapainovaikeuksia, päänsärky, kurkun ärsytys, pahoinvointi, oksentelu, punoitus, voimakas lämmön tunne, hyvin runsas hikoilu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä sadasta): Unettomuus, raukeus, lihaskouristukset, epätavallinen, myös epämiellyttävä tunne iholla, makumuutokset, matkapahoinvointi, matala verenpaine, vaikeat hengitysvaikeudet, nenäverenvuoto, nenän haavaumat, nenän vuotaminen, ummetus, suutulehdus, suun kuivuminen, kipu iholla, ihon kutina, kuume.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Kaatuminen, ripuli, kouristuskohtaukset, tajunnanmenetys, käsivarsien tai jalkojen turvotus, olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen (hallusinaatiot),lääkeriippuvuus (addiktio), lääkkeen väärinkäyttö, uupumus, huonovointisuus, vieroitusoireet (voi ilmetä seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväreet, vapina ja hikoilu), hengenahdistus.

Lisäksi on raportoitu, että potilaille on tullut reikä nenän väliseinään (erottaa sieraimet toisistaan).

Pitkäaikainen fentanyylihoito raskauden aikana saattaa aiheuttaa vieroitusoireita vastasyntyneelle; nämä vieroitusoireet voivat olla hengenvaarallisia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Kerro lääkärillesi, jos sinulle tulee toistuvaa nenäverenvuotoa tai epämiellyttävää tunnetta nenässä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Instanyl‑valmiste sisältää hyvin voimakasta kipua lievittävää ainetta, joka voi olla hengenvaarallista lapsille. Instanyl pitää säilyttää poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä Instanyl‑valmistetta pakkauksessa ja kerta‑annospakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Säilytä pystyasennossa.

Instanyl voi olla haitaksi muille, erityisesti lapsille. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömät kerta‑annospakkaukset pitää hävittää järjestelmällisesti asianmukaisessa lapsiturvallisessa läpipainopakkauksessa paikallisten ohjeiden mukaan tai palauttaa apteekkiin. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Instanyl‑nenäsumute, liuos sisältää

Vaikuttava aine on fentanyyli. Valmisteiden sisältö on seuraava:

50 mikrogrammaa: 1 annos (100 mikrolitraa) sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 50 mikrogrammaa fentanyyliä.

100 mikrogrammaa: 1 annos (100 mikrolitraa) sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 100 mikrogrammaa fentanyyliä.

200 mikrogrammaa: 1 annos (100 mikrolitraa) sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 200 mikrogrammaa fentanyyliä.

Muut aineet ovat natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Instanyl on nenäsumuteliuosta, joka on pakattu kerta‑annossumutepakkauksiin. Liuos on kirkasta ja väritöntä.

Kerta‑annospakkauksessa on 1 annos Instanyl‑valmistetta; sumute on pakattu lapsiturvalliseen läpipainopakkaukseen. Pakkauskoot ovat 2, 6, 8 ja 10 kerta‑annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Kolmen eri Instanyl‑vahvuuden etiketeissä on eri värit:

50 mikrogrammaa, etiketti on oranssi.

100 mikrogrammaa, etiketti on sinipunainen.

200 mikrogrammaa, etiketti on vihertävän sininen.

Myyntiluvan haltija
Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Tanska

Valmistaja
Takeda GmbH
Robert‑Bosch‑Strasse 8
D ‑ 78224 Singen
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland

Takeda Oy
Puh./Tel.: +358 20 746 5000
infoposti@takeda.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5/2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: http://www.ema.europa.eu/.

Ohjeet käyttäjälle

INSTANYL KERTA‑ANNOSNENÄSUMUTTEEN KÄYTTÖOHJEET

Lue seuraavat Instanyl‑kerta‑annosnenäsumutteen käyttöohjeet huolellisesti:

 • Kukin kerta‑annospakkaus on pakattu lapsiturvalliseen läpipainopakkaukseen. Älä avaa läpipainopakkausta ennen kuin aiot käyttää sumutetta. Kukin kerta‑annospakkaus sisältää vain yhden annoksen Instanyl‑valmistetta. Älä testaa sumutetta ennen käyttöä.
 • Avaa läpipainopakkaus leikkaamalla saksilla viivaa pitkin (saksien kuvan yläpuolelta). Ota kiinni folion reunasta, nosta folio taakse ja ota nenäsumute pakkauksesta.
 • Niistä nenäsi jos se tuntuu tukkoiselta tai sinulla on nuha.
 • Pitele kerta‑annospakkausta varovasti niin, että peukalo on alapuolella männän kohdalla tukena ja etu‑ ja keskisormi ovat ylhäällä kärjen kummallakin puolella (ks. piirros). Älä paina mäntää vielä.

 • Sulje toinen sierain painamalla sormella nenää sivulta ja laita sumutteen kärki toiseen sieraimeen (n. 1 cm:n verran). Voit käyttää kumpaa tahansa sierainta. Jos tarvitset toisen annoksen 10 minuutin kuluttua riittävän kivunlievityksen saavuttamiseksi, ota uusi annos eri sieraimeen.

 • Pidä pää pystyssä.
 • Paina mäntää lujasti ylöspäin peukalolla ja hengitä samanaikaisesti sisään nenän kautta. Poista sitten sumutteen kärki nenästä. Et välttämättä tunne annosta nenässä, mutta annos on vapautunut pakkauksesta kun pumppua on painettu.
 • Kerta‑annospakkaus on nyt tyhjä.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro