HELIPAK K enterokapseli ja tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 29.04.2021 19:05:00)

Helipak K -yhdistelmäpakkaus:

Zolt 30 mg kovat enterokapselit

Zeclar 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Amorion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

lansopratsoli (Zolt), klaritromysiini (Zeclar), amoksisilliini (Amorion)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mikä Helipak K -yhdistelmäpakkaus on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Helipak K -yhdistelmäpakkausta

3. Miten Helipak K -yhdistelmäpakkausta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Helipak K -yhdistelmäpakkauksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Helipak K -yhdistelmäpakkaus on tarkoitettu häätämään helikobakteeri mahalaukun ja/tai pohjukaissuolen limakalvolta ja tällä tavoin hoitamaan helikobakteerin aiheuttama maha- ja/tai pohjukaissuolihaava.

Nämä taudit uusiutuvat helposti, jos helikobakteeria ei hävitetä. Jos bakteeri onnistutaan häätämään, saavutetaan pitkäaikainen hoitotulos ja taudin uusiutuminen on epätodennäköisempää kuin silloin, kun helikobakteeria ei saada häädetyksi.

Helikobakteeri elää mahalaukun ja pohjukaissuolen limakalvolla limakerroksen alla, jossa se on melko hyvin suojassa mm. lääkkeiden vaikutuksilta. Tarvitaan useita samanaikaisesti otettuja lääkkeitä, jotta bakteerin tuhoaminen onnistuu.

Helipak K -yhdistelmäpakkauksessa on kolme eri lääkettä. Zolt‑kapselit ehkäisevät mahalaukun haponeritystä ja vähentävät mahalaukun sisällön happamuutta. Tällä tavalla ne tehostavat antibioottien vaikutusta helikobakteerin hoidossa. Zeclar- ja Amorion-tabletit ovat antibiootteja, jotka tuhoavat mahalaukun ja pohjukaissuolen limakalvolla olevaa helikobakteeria.

Lue tämän pakkausselosteen lisäksi myös Zoltin, Zeclarin ja Amorionin pakkausselosteet.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Helipak K -yhdistelmäpakkausta

 • jos olet allerginen lansopratsolille, klaritromysiinille tai jollekin muulle makrolidi-ryhmän antibiootille (esimerkiksi erytromysiini tai atsitromysiini), amoksisilliinille, mille tahansa penisilliinille tai Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämien valmisteiden jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet joskus saanut vaikean allergisen reaktion mistä tahansa antibiootista. Tällainen reaktio voi olla ihottuma tai kasvojen tai kurkun turvotus.
 • jos käytät atatsanaviiria (lääke HIV-infektion hoitoon)
 • jos käytät samanaikaisesti ergotamiinia tai dihydroergotamiinia (migreenilääkkeitä), lovastatiinia, simvastatiinia (kolesterolilääkkeitä) tai suun kautta midatsolaamia (unilääke)
 • jos käytät astemitsolia tai terfenadiinia (allergialääkkeitä), sisapridia tai domperidonia (mahavaivojen hoitoon) tai pimotsidia (psyykenlääke), sillä näiden lääkkeiden käyttäminen yhdessä Helipak K -valmisteen kanssa voi aiheuttaa vakavia sydämen rytmihäiriöitä
 • jos käytät muita lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan vakavia sydämen rytmihäiriöitä
 • jos käytät samanaikaisesti tikagreloria tai ranolatsiinia (sydän- ja verisuonitautien lääkkeitä)
 • jos sinulla on epänormaalin matala veren kaliumarvo tai magnesiumarvo (hypokalemia tai hypomagnesemia)
 • jos sinulla on tai on ollut sydämen rytmihäiriöitä (kammioperäinen sydämen rytmihäiriö, mukaan lukien kääntyvien kärkien takykardia) tai sellainen poikkeavuus sydämen sähkökäyrässä (EKG, elektrokardiografia), jota kutsutaan pitkän QT-ajan oireyhtymäksi
 • jos käytät kolkisiinia (kihtilääke)
 • jos sinulla on sekä vaikea maksan vajaatoiminta että munuaistoiminnan häiriö
 • jos käytät lomitapidia sisältävää lääkettä.

Jos olet epävarma siitä, voitko käyttää Helipak K:ta, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat hoidon.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Helipak K -yhdistelmäpakkausta

 • jos sinulla on munuaisen tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on sydäntauti (sepelvaltimotauti, vaikea sydämen vajaatoiminta, epänormaali sydämen rytmi tai kliinisesti merkittävän hidas sydämen syke)
 • jos sairastat rauhaskuumetta (kuume, kurkkukipu, turvonneet rauhaset ja äärimmäinen väsymys)
 • jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Zolt ‑valmisteen kaltaisen mahahapon eritystä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A).

Helipak K ‑yhdistelmähoito annetaan seitsemän päivän hoitokuurina. Pitkäaikaiseen hoitoon liittyvät varoitukset on kuvattu yhdistelmäpakkauksen sisältämien valmisteiden erillisissä pakkausselosteissa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee hoidon aikana ripulia.

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Zolt -valmisteella voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Jos sinulle tehdään virtsakokeita (glukoosin määritys) tai verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi, kerro lääkärille että käytät Helipak K -valmistetta. Tämä sen vuoksi, että Amorion voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin.

Lapset

Helipak K -yhdistelmäpakkausta ei suositella lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Helipak K

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Helipak K -valmistetta ei saa käyttää yhdessä ergotalkaloidien, astemitsolin, terfenadiinin, sisapridin, domperidonin, pimotsidin, tikagrelorin, ranolatsiinin, kolkisiinin, joidenkin kolesterolilääkkeiden (esim. lovastatiini ja simvastatiini) tai lääkkeiden, joiden tiedetään aiheuttavan vakavia sydämen rytmihäiriöitä kanssa (katso kappale ”Älä käytä Helipak K -yhdistelmäpakkausta”).

Joidenkin lääkkeiden tai Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämien valmisteiden teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, karbamatsepiini, valproaatti, fenobarbitaali)
 • tietyt vatsahappoja neutraloivat lääkkeet (antasidit, sukralfaatti, omepratsoli)
 • tietyt antibiootit (esim. aminoglykosidit, tetrasykliinit ja kefalosporiinit)
 • tietyt kihtilääkkeet (kolkisiini, probenesidi, allopurinoli)
 • tietyt sienilääkkeet (flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli)
 • tietyt immuunikatolääkkeet (atatsanaviiri, ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini, tsidovudiini, sakinaviiri, muut proteaasinestäjät)
 • tietyt tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini, rifabutiini, rifapentiini)
 • tietyt sydän- ja rytmihäiriölääkkeet (digoksiini, verapamiili, amlodipiini, diltiatseemi, disopyramidi, kinidiini)
 • tietyt hylkimisreaktioita estävät lääkkeet (siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi)
 • tietyt kolesterolilääkkeet (atorvastatiini, rosuvastatiini)
 • tietyt uni- ja rauhoittavat lääkkeet (laskimoon tai suuonteloon annettava midatsolaami, triatsolaami, alpratsolaami)
 • tietyt psyykenlääkkeet (ketiapiini, tsiprasidoni)
 • tietyt erektiolääkkeet (sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili)
 • tietyt solunsalpaajat (vinblastiini, metotreksaatti, ibrutinibi)
 • tietyt mielialalääkkeet (fluvoksamiini, mäkikuisma-rohdos)
 • tietyt diabeteslääkkeet (nateglinidi, pioglitatsoni, repaglinidi, rosiglitatsoni, insuliini)
 • tietyt migreenilääkkeet (eletriptaani, ergotamiini, dihydroergotamiini)
 • tietyt sydän- ja verisuonitautilääkkeet (tikagrelori, ranolatsiini)
 • tolterodiini (virtsarakkovaivojen hoitoon käytettävä lääke)
 • aprepitantti (pahoinvointilääke)
 • halofantriini (malarialääke)
 • teofylliini (astmalääke)
 • varfariini tai mikä tahansa muu veren hyytymistä estävä lääke, kuten dabigatraani, rivaroksabaani tai apiksabaani (verenohennuslääkkeitä)
 • metyyliprednisoloni (kortisonin sukuinen lääkeaine)
 • silostatsoli (verisuonilääke).

Helipak K -yhdistelmäpakkaus ruuan ja juoman kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin/kapselin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi Zolt tulee ottaa vähintään 30 minuuttia ennen ruokailua. Ruokailu ei vaikuta Zeclarin eikä Amorionin imeytymiseen eikä tehoon.

Raskaus ja imetys

Helipak K -hoitokuuria ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Helipak K -yhdistelmäpakkauksen valmiste Zolt saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena heitehuimausta, kiertohuimausta, näköhäiriöitä tai uneliaisuutta. Tällöin se saattaa heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Myös Zeclarin käyttöön saattaa liittyä huimausta, kiertohuimausta, sekavuutta ja ajan ja paikan tajun heikkenemistä. Amorion voi aiheuttaa haittavaikutuksia, joiden oireet (kuten esim. allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) saattavat heikentää ajokykyäsi. Älä aja tai käytä koneita, ellet voi hyvin.

Helipak K sisältää sakkaroosia, mannitolia ja natriumia

Zolt 30 mg enterokapselit sisältävät sakkaroosia ja mannitolia.

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Mannitolilla voi olla lievä laksatiivinen vaikutus.

Zeclar 500 mg tabletit sisältävät natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämiä lääkkeitä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset:

Lääkekuurin jokaisena seitsemänä päivänä lääkkeitä täytyy ottaa seuraavasti:

Aamuisin:

Yksi Zolt-kapseli, yksi Zeclar-tabletti ja kaksi Amorion-tablettia

Iltaisin:

Yksi Zolt-kapseli, yksi Zeclar-tabletti ja kaksi Amorion-tablettia

Iäkkäät potilaat:

Lansopratsolin vuorokausiannos ei saa ylittää 30 mg:aa. Ota Zolt‑kapseli vain joko aamuisin tai iltaisin.

Helipak K -yhdistelmäpakkauksen pakkauskoteloon on painettu muistin helpottamiseksi annostustaulukko, josta selviää, milloin lääkkeet on otettava. Säilytä lääkkeet yhdistelmäpakkauksessa. Taulukkoon voit rastittaa ne lääkeannokset, jotka olet ottanut. Näin voit helpommin tarkistaa, että olet ottanut lääkkeet ohjeen mukaisesti.

Huom.

Pakkausteknisistä syistä Helipak K -yhdistelmäpakkaus sisältää kaksi ylimääräistä Amorion-tablettia. Seitsemän vuorokauden kuurin jälkeen ylijääviä lääkkeitä ei tarvitse ottaa. Pakkaustekniikasta johtuen Zolt-, Zeclar- ja Amorion-pakkaukset sisältävät myös omat pakkausselosteensa.

Tärkeää

On tärkeää, että kaikkia kolmea lääkettä otetaan ohjeen mukaan yhtä aikaa ja lääkemääräyksessä määrätty aika seitsemän vuorokautta. Oireet, esimerkiksi mahakivut, häviävät tavallisesti nopeasti hoidon alettua. Hoitokuuri on silti otettava ohjeen mukaisesti loppuun.

Niele Zolt-kapselit kokonaisina runsaan nesteen kera. Jos kokonaisena nieleminen ei onnistu, voit avata kapselin ja ottaa sen sisällön nesteen kanssa, pureskelematta. Älä murskaa äläkä pureskele kapseleita tai niiden sisältöä, koska se estää kapseleiden oikean toiminnan.

Amorion‑tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämiä lääkkeitä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämiä lääkkeitä

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääkkeenoton unohtuminen tai jonkin lääkkeen poisjääminen heikentää hoidon tehoa ja voi johtaa taudin uusiutumiseen. Tällä tavoin epäonnistunut lääkehoito voi myös johtaa siihen, että bakteeri saattaa kehittää vastustuskykyisiä kantoja, jolloin sen häätäminen on jatkossa vaikeampaa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Helipak K -yhdistelmäpakkauksen sisältämät lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 • Jos saat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:
 • Vaikea tai pitkittynyt ripuli, jossa voi olla verta tai limaa. Ripuli voi ilmaantua yli kaksi kuukautta klaritromysiinihoidon jälkeen.
 • Ihottuma, hengitysvaikeudet, pyörtyminen tai kasvojen ja kurkun turpoaminen. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä nämä saattavat olla merkkejä allergisesta reaktiosta ja vaatia kiireellistä hoitoa.
 • Ruokahaluttomuus, ihon keltaisuus (ikterus), tumma virtsa, kutina tai vatsan arkuus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä nämä saattavat olla oireita maksan vajaatoiminnasta.
 • Vaikeat ihoreaktiot kuten ihon, suun, huulien, silmien ja sukupuolielinten rakkulamuodostus (harvinaisen allergisen reaktion, Stevens–Johnsonin oireyhtymän / toksisen epidermaalisen nekrolyysin oireita, tai iho- ja systeemioireinen lääkeainereaktio (DRESS)).
 • Vakava ihoreaktio: punainen hilseilevä ihottuma, jossa ihon alla on kyhmyjä ja rakkuloita (eksantematoottinen pustuloosi). Tämän haittavaikutuksen yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
 • Lihaskipu tai -heikkous, joka tunnetaan nimellä rabdomyolyysi (tila, joka aiheuttaa lihaskudoksen hajoamista, joka voi johtaa munuaisvaurioon).

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • unettomuus
 • päänsärky, heitehuimaus, makuaistin muutokset (makuhäiriö)
 • ripuli, ummetus, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat, ruuansulatushäiriöt, suun tai nielun kuivuminen, mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit
 • maksan toimintakokeiden muutokset
 • ihottuma, nokkosihottuma, kutina, voimakas hikoilu
 • uupumus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • infektiot, kuten maha- ja suolistoinfektiot, infektion aiheuttamat ihotulehdukset, emätintulehdus, suun ja sukuelinten hiivatulehdukset
 • verenkuvan ja tiettyjen veriarvojen muutokset
 • allergiset reaktiot kuten ihottuma, turvotus, kutina ja nokkosihottuma, ruokahaluttomuus, heikentynyt ruokahalu
 • masennus, ahdistuneisuus, hermostuneisuus
 • kiertohuimaus, uneliaisuus, vapina
 • kuulon heikkeneminen, tinnitus (korvien soiminen)
 • sydämen rytmin muutokset, QT-ajan pidentyminen sydämen sähkökäyrässä (epänormaalit löydökset sydämen sähkökäyrässä), sydämentykytys
 • nenäverenvuoto
 • mahatulehdus, suutulehdus, kielitulehdus, runsas kaasunmuodostus mahassa, röyhtäily, maksatulehdus, sappitukos
 • nivelsärky, lihassärky, lihaskouristukset
 • turvotus
 • voimattomuus, vilunväristykset, väsymys, kuume, yleinen huonovointisuus, rintakipu
 • lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma (liittyy pitkäaikaiseen käyttöön).

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • anemia
 • aistiharhat, sekavuus
 • levottomuus, tuntoharhat
 • näköhäiriöt
 • ruokatorven hiivatulehdus, haimatulehdus
 • keltaisuus
 • ihon ja limakalvojen turvotus (angioedeema), ihon punatäpläisyys, pienet verenpurkaumat, hiustenlähtö, valoherkkyys
 • monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme), jonka oireita voivat olla kutiavat violetinpunaiset läiskät iholla, erityisesti kämmenissä ja jalkapohjissa, nokkosihottumaa muistuttavat koholla olevat turvonneet ihoalueet ja aristavat alueet suun, silmien ja sukuelinten limakalvoilla. Myös kuumetta ja voimakasta väsymystä saattaa esiintyä.
 • munuaistulehdus
 • rintojen kasvu miehillä, impotenssi.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • veren hyytymisajan piteneminen
 • anafylaktinen sokki, seerumitauti, ihottuma tai hyvin pienet litteät pyöreät punaiset täplät ihon alla tai mustelmat (merkki allergisen reaktion aiheuttamasta verisuonten seinämän tulehdusreaktiosta)
 • natriumin puutos
 • hyperaktiivisuus
 • kouristukset
 • paksusuolitulehdus
 • kielen väri voi muuttua ja sen pinta saattaa näyttää karvaiselta
 • vaikeat ihoreaktiot (oireina esim. ihon värinmuutokset, kyhmyt ihon alla, rakkulat, märkärakkulat, ihon kuoriutuminen, punoitus, kipu, kutina ja hilseily). Näihin oireisiin voi liittyä kuumetta, päänsärkyä ja särkyjä eri puolilla kehoa.
 • flunssan kaltaiset oireet ja ihottuma, kuume, rauhasten turvotus ja epänormaalit verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntynyt valkosolujen määrä (eosinofilia) ja maksaentsyymien määrä) (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen reaktio (DRESS))
 • kidevirtsaisuus, joka voi aiheuttaa virtsan sameutta, virtsaamisvaikeuksia tai kipua virtsatessa
 • suurentuneet rasva-arvot.

Seuraavien haittavaikutusten esiintyvyys on tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

 • ruusutulehdus
 • Jarisch-Herxheimerin reaktio, joka aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa
 • psykoottiset häiriöt, ajan ja paikan tajun heikkeneminen, itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen, poikkeavat unet, mania
 • makuaistin häviäminen, hajuaistin poikkeavuudet tai hajuaistin häviäminen
 • kuurous
 • kammiovärinä (tahdosta riippumaton sydänlihaksen supistelu), kääntyvien kärkien takykardia, kammiotakykardia (sydämen rytmihäiriöitä)
 • verenvuoto
 • hampaiden värjääntyminen
 • akne
 • maksan vajaatoiminta
 • ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu (subakuutti kutaaninen lupus erythematosus)
 • lihasheikkous, rabdomyolyysi (lihaskudoksen vaurioituminen)
 • munuaisten vajaatoiminta
 • magnesiumin puutos (liittyy pitkäaikaiseen käyttöön)
 • INR-arvon (verenohennuslääkkeisiin liittyvä veren hyytymisarvo) nousu, poikkeava virtsan väri
 • näköharhat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (15 °C–25 °C). Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Helipak K -yhdistelmäpakkaus sisältää

Helipak K -yhdistelmäpakkaukseen on pakattu kolmea eri lääkevalmistetta: Zolt 30 mg ‑enterokapseleita, Amorion 500 mg -tabletteja ja Zeclar 500 mg -tabletteja. Valmisteet sisältävät seuraavia aineita:

Zolt

 • Vaikuttava aine on lansopratsoli, jota on 30 mg yhdessä kapselissa.
 • Kapselisisällön apuaineet ovat sokeripallot (sakkaroosi ja maissitärkkelys), natriumlauryylisulfaatti, meglumiini, mannitoli (E 421), hypromelloosi, makrogoli, talkki, polysorbaatti 80, titaanidioksidi (E 171) ja metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri.
 • Kapselikuoren apuaineet ovat liivate ja titaanidioksidi (E 171).

Amorion

 • Vaikuttava aine on amoksisilliinitrihydraatti vastaten amoksisilliinia 500 mg per tabletti.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti ja povidoni.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171) ja talkki.

Zeclar

 • Vaikuttava aine on klaritromysiini, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat kroskarmelloosinatrium, mikrokiteinen selluloosa, piidioksidi, povidoni, steariinihappo, magnesiumstearaatti ja talkki.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, propyleeniglykoli, sorbitaanioleaatti, hydroksipropyyliselluloosa, sorbiinihappo, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104) ja vaniliini.

Lääkevalmisteen kuvaus

Zolt 30 mg enterokapseli, kova:

Kapseli, jossa on läpinäkymätön, valkoinen pohja- ja kansiosa. Kapseli sisältää valkoisia tai lähes valkoisia pallomaisia mikrorakeita.

Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

Valkoinen tai kermanvärinen, pitkänomainen, kaksoiskupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, koko noin 7 x 18 mm.

Zeclar 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

Keltainen ja soikea kalvopäällysteinen tabletti, koko noin 19 x 9 x 7 mm.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

22.2.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola