ILARIS injektioneste, liuos 150 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (11,4 mt, 07.10.2021 19:06:35)

Ilaris 150 mg/ml injektioneste, liuos

kanakinumabi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ilaris on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ilaris-valmistetta

3. Miten Ilaris-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ilaris-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Ilaris on

Ilaris-valmisteen vaikuttava aine on kanakinumabi, monoklonaalinen vasta-aine, joka kuuluu interleukiinin estäjien lääkeryhmään. Se salpaa interleukiini-1-beeta-nimisen (IL-1-beeta) aineen toimintaa elimistössä. Kyseisen aineen pitoisuudet suurenevat tulehduksellisten sairauksien yhteydessä.

Mihin Ilaris-valmistetta käytetään

Ilaris-valmistetta käytetään seuraavien tulehduksellisten sairauksien hoitoon:

 • Jaksoittaiset kuumeoireyhtymät:
  • Kryopyriiniin liittyvät oireyhtymät (CAPS)
  • Tuumorinekroositekijään liittyvä jaksoittainen oireyhtymä (TRAPS)
  • Hyperimmunoglobulinemia D -oireyhtymä (HIDS) / mevalonaattikinaasin vajaus (MKD)
  • Perinnöllinen Välimeren kuume (FMF)
 • Stillin tauti mukaan lukien aikuisiän Stillin tauti ja yleisoireinen lastenreuma
 • Kihtiartriitti

Kustakin sairaudesta on lisätietoa jäljempänä.

Jaksoittaiset kuumeoireyhtymät

Ilaris on tarkoitettu aikuisille sekä 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille seuraavien sairauksien hoitoon:

 • kryopyriiniin liittyvät oireyhtymät (CAPS) ovat autoinflammatoristen sairauksien ryhmä, johon kuuluvat mm.
  • Muckle-Wellsin oireyhtymä (MWS)
  • imeväisiässä alkava inflammatorinen monielintauti (NOMID) / krooninen infantiili hermo-, iho- ja niveltulehdusoireyhtymä (CINCA)
  • periytyvän autoinflammatorisen urtikarian (FCAS) / familiaalisen kylmäurtikarian (FCU) vaikeat muodot, kun potilaalla on kylmän laukaiseman nokkosrokon kaltaisen ihottuman lisäksi muita oireita ja löydöksiä.
 • tuumorinekroositekijään liittyvä jaksoittainen oireyhtymä (TRAPS)
 • hyperimmunoglobulinemia D -oireyhtymä (HIDS) eli mevalonaattikinaasin vajaus (MKD)
 • perinnöllinen Välimeren kuume (FMF): Ilaris-valmistetta käytetään FMF:n hoitoon. Ilaris-valmistetta voidaan käyttää yhdessä kolkisiinin kanssa silloin kun se on asianmukaista.

Potilailla, joilla on jaksoittainen kuumeoireyhtymä (CAPS, TRAPS, HIDS/MKD tai FMF), elimistö tuottaa liikaa IL-1-beetaa. Tämä saattaa aiheuttaa kuumetta, päänsärkyä, uupuneisuutta, ihottumaa, nivel- ja lihaskipua. Ilaris voi lievittää näitä oireita salpaamalla IL-1-beetan aktiivisuuden.

Stillin tauti

Ilaris-valmistetta käytetään aktiivisen Stillin taudin (mukaan lukien aikuisiän Stillin tauti ja yleisoireinen lastenreuma) hoitoon aikuisille, nuorille ja vähintään 2-vuotiaille lapsille, jos muut hoidot eivät ole olleet tarpeeksi tehokkaita. Ilaris-valmistetta voidaan käyttää ainoana lääkkeenä tai yhdessä metotreksaatin kanssa.

Stillin tauti (mukaan lukien yleisoireinen lastenreuma ja aikuisiän Stillin tauti) on tulehduksellinen sairaus, joka voi aiheuttaa kipua, turvotusta ja tulehdusta yhdessä tai useammassa nivelessä sekä ihottumaa ja kuumetta. Tulehdusta edistävällä IL-1-beeta-proteiinilla on suuri vaikutus Stillin taudin tulehduksessa. Ilaris estää IL-1-beeta-proteiinin toimintaa, mikä voi lievittää Stillin taudin oireita ja löydöksiä.

Kihtiartriitti

Ilaris-valmistetta käytetään usein toistuvien kihtiartriittikohtausten oireiden hoitoon aikuisilla silloin, kun muut lääkkeet eivät ole olleet riittävän tehokkaita.

Kihtiartriitti johtuu uraattikiteiden muodostumisesta. Tällaiset kiteet aiheuttavat IL-1-beetan ylituotantoa, mikä puolestaan voi aiheuttaa äkillistä ja voimakasta kipua, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta jossakin nivelessä (kutsutaan kihtikohtaukseksi). Ilaris voi lievittää näitä oireita estämällä IL-1-beetan toimintaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ilaris-valmistetta

 • jos olet allerginen kanakinumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on jokin aktiivisessa vaiheessa oleva ja vakava infektio.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ilaris-valmistetta, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • jos sinulla on parhaillaan infektio tai sinulla on ollut toistuvia infektioita tai sairaus, kuten tiedossa oleva veren valkosolumäärän alhaisuus, joka altistaa sinut infektioille.
 • jos sinulla on tai on joskus ollut tuberkuloosi, tai olet ollut suorassa kontaktissa aktiivista tuberkuloosi-infektiota sairastavaan henkilöön. Lääkäri saattaa haluta tarkistaa tietyn kokeen avulla, onko sinulla tuberkuloosi.
 • jos sinulla on maksatoiminnan häiriön merkkejä (esimerkiksi ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, virtsan tummuus ja ulosteiden vaaleus).
 • jos sinun on otettava rokotuksia. Sinun on vältettävä ns. eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden ottamista Ilaris-hoidon aikana (ks. myös Muut lääkevalmisteet ja Ilaris).

Ota heti yhteyttä lääkäriin

 • jos sinulla ilmenee epätyypillistä, laajalle levinnyttä ihottumaa tai ihosi hilseilee Ilarisin ottamisen jälkeen.
  Ilaris-hoidon yhteydessä on harvoin raportoitu vakavaa ihoreaktiota, yleisoireista eosinofiilista oireyhtymää (DRESS). Ilmoitukset ovat koskeneet pääasiassa yleisoireista lastenreumaa (sJIA) sairastavia potilaita. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos havaitset epätyypillistä, laajalle levinnyttä ihottumaa, jota saattaa esiintyä yhdessä korkean kuumeen ja laajentuneiden imusolmukkeiden kanssa.

Stillin tauti

 • Stillin tautia sairastaville voi kehittyä nk. makrofagiaktivaatio-oireyhtymä, joka voi olla henkeä uhkaava. Lääkäri seuraa tilaasi makrofagiaktivaatio-oireyhtymää aiheuttavien tekijöiden varalta. Näitä ovat mm. tulehdukset ja Stillin taudin uudelleenaktivoituminen.

Lapset ja nuoret

 • CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF ja yleisoireinen lastenreuma: Ilaris-valmistetta voidaan käyttää vähintään 2-vuotiaille lapsille.
 • Kihtiartriitti: Ilaris-lääkkeen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten hoidossa.

Muut lääkevalmisteet ja Ilaris

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

 • Elävät rokotteet: Ilaris-hoidon aikana sinun olisi vältettävä ns. eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden ottamista. Lääkäri saattaa haluta tarkistaa aiemmin saamasi rokotukset ja antaa sinulta ottamatta jääneet rokotukset ennen Ilaris-hoidon aloittamista. Jos tarvitset jonkin eläviä taudinaiheuttajia sisältävän rokotteen Ilaris-hoidon aloittamisen jälkeen, keskustele asiasta lääkärin kanssa. Normaalisti elävä rokote olisi annettava 3 kuukauden kuluttua edellisestä Ilaris-injektiosta ja 3 kuukautta ennen seuraavaa injektiota.
 • Ilaris-hoidon aikana ei saa käyttää tuumorinekroosifaktorin (TNF:n) estäjiksi kutsuttuja lääkkeitä (esim. etanersepti, adalimumabi tai infliksimabi). Niitä käytetään pääasiassa reuma- ja autoimmuunisairauksien hoitoon. Samanaikainen käyttö saattaa suurentaa infektioiden vaaraa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 • Sinun tulee pyrkiä välttämään raskaaksi tuloa, ja sinun on käytettävä asianmukaista ehkäisyä Ilaris-hoidon ajan sekä vähintään kolmen kuukauden ajan viimeisen Ilaris-hoitokerran jälkeen. On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista. Lääkäri kertoo sinulle Ilaris-valmisteen raskaudenaikaiseen käyttöön mahdollisesti liittyvistä riskeistä.
 • Mikäli sait kanakinumabia raskauden aikana, on tärkeää, että kerrot siitä vauvaasi hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen kuin rokotteita annetaan vauvallesi. Vauvallesi ei saa antaa eläviä rokotteita ennen kuin vähintään 16 viikkoa on kulunut viimeisimmästä kanakinumabiannoksestasi ollessasi vielä raskaana.
 • Ei tiedetä, erittyykö Ilaris rintamaitoon. Lääkäri kertoo sinulle mahdollisista riskeistä, jos käytät Ilaris-valmistetta ennen imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ilaris-hoito voi aiheuttaa pyörimisen tunnetta (pyörrytystä tai huimausta) tai voimakasta väsymystä (voimattomuutta). Tämä saattaa puolestaan huonontaa kykyäsi ajaa autoa tai käyttää työkaluja tai koneita. Jos sinulla on pyörryttävä tai väsynyt olo, älä aja autoa äläkä käytä työvälineitä tai koneita ennen kuin olosi on jälleen normaali.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Kerro lääkärille tilastasi ja kaikista oireista ennen kuin käytät tai sinulle annetaan Ilaris-valmistetta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä). Lääkäri saattaa siirtää hoitoa tai keskeyttää sen, mutta vain tarpeen vaatiessa.

Ilaris on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Tämä tarkoittaa, että se annetaan lyhyen neulan avulla pistoksena rasvakudokseen aivan ihon alle.

Jos sinulla on kihtiartriitti, erikoislääkäri tulee seuraamaan hoitoasi. Tässä tapauksessa Ilaris-pistokset voi antaa vain terveydenhuollon ammattilainen.

Jos sinulla on CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF tai Stillin tauti (aikuisiän Stillin tauti tai yleisoireinen lastenreuma), voit pistää Ilaris-valmisteen itse, kun sinulle on opetettu oikea tekniikka. Myös hoidosta vastaava omainen voi pistää lääkkeen.

Kuinka paljon Ilaris-valmistetta otetaan

Kryopyriiniin liittyvät oireyhtymät (CAPS)

Suositeltava Ilaris-aloitusannos on:

 • Aikuiset ja vähintään 4-vuotiaat lapset
  • 150 mg potilaille, jotka painavat yli 40 kg
  • 2 mg/kg potilaille, jotka painavat 15–40 kg
  • 4 mg/kg potilaille, jotka painavat 7,5–< 15 kg
 • 2- ja 3-vuotiaat lapset
  • 4 mg/kg potilaille, jotka painavat vähintään 7,5 kg

Ilaris-pistos annetaan kerta-annoksena kahdeksan viikon välein.

 • Jos et ole saanut riittävän hyvää vastetta hoitoon seitsemän päivän jälkeen, lääkäri saattaa antaa toisen 150 mg:n tai 2 mg/kg annoksen.
 • Jos vaste toiseen annokseen on riittävän hyvä, hoitoa jatketaan 300 mg tai 4 mg/kg annoksilla 8 viikon välein.
 • Jos riittävän hyvää vastetta ei saavuteta toisella annoksella, voidaan antaa kolmas 300 mg tai 4 mg/kg Ilaris-annos.
 • Jos vaste kolmanteen annokseen on riittävän hyvä, hoitoa jatketaan 600 mg tai 8 mg/kg annoksilla 8 viikon välein.

Jos 4 mg/kg aloitusannoksella ei ole saavutettu lapsella riittävän hyvää vastetta 7 päivän kuluttua, lääkäri saattaa antaa toisen 4 mg/kg annoksen. Jos lapsen vaste tähän on riittävän hyvä, hoitoa voidaan jatkaa 8 mg/kg annoksella 8 viikon välein.

Tuumorinekroositekijään liittyvä jaksoittainen oireyhtymä (TRAPS), hyperimmunoglobulinemia D ‑oireyhtymä (HIDS) / mevalonaattikinaasin vajaus (MKD) ja perinnöllinen Välimeren kuume (FMF)

Suositeltava Ilaris-aloitusannos on:

 • Aikuiset ja vähintään 2-vuotiaat lapset
  • 150 mg potilaille, jotka painavat yli 40 kg
  • 2 mg/kg potilaille, jotka painavat 7,5 kg–< 40 kg

Ilaris pistetään kerta-annoksena 4 viikon välein.

 • Jos et ole saanut riittävän hyvää vastetta hoitoon seitsemän päivän jälkeen, lääkäri saattaa antaa toisen 150 mg:n tai 2 mg/kg annoksen.
 • Jos vaste on tämän jälkeen riittävän hyvä, hoitoa jatketaan 300 mg tai 4 mg/kg annoksilla 4 viikon välein.

Stillin tauti (yleisoireinen lastenreuma ja aikuisiän Stillin tauti)

Suositeltu Ilaris-annos Stillin taudin hoitoon vähintään 7,5 kg painaville on 4 mg/kg (enintään 300 mg). Ilaris pistetään 4 viikon välein kerta-annoksena.

Kihtiartriitti

Lääkäri keskustelee kanssasi veresi virtsahappopitoisuuden alentamiseksi tarkoitetun uraattipitoisuutta alentavan hoidon aloittamisen tarpeesta, tai tällaisen jo meneillään olevan hoidon annostuksen muuttamisen tarpeesta.

Aikuisille kihtipotilaille suositeltu Ilaris-annos on 150 mg kerta-annoksena kihtiartriittikohtauksen yhteydessä.

Jos edellinen Ilaris-annos lievitti oireesi ja olet myöhemmin uuden Ilaris-hoidon tarpeessa, edellisen ja uuden annoksen välissä on oltava vähintään 12 viikon tauko.

Ilaris-valmisteen pistäminen itse tai Ilaris-valmisteen pistäminen potilaalle

Jos sairastat CAPS, TRAPS-, HIDS-/MKD- tai FMF--oireyhtymää tai Stillin tautia (aikuisiän Stillin tauti tai yleisoireinen lastenreuma) tai hoidat tällaista tautia sairastavaa potilasta, voit pistää Ilaris-lääkkeen itse oikean pistostekniikan opettamisen jälkeen.

 • Potilas tai hoitaja päättää yhdessä lääkärin kanssa, kuka pistää Ilaris-lääkkeen.
 • Lääkäri tai hoitaja näyttää, miten lääke pistetään.
 • Älä yritä pistää lääkettä itse, jos et ole saanut siihen asianmukaista opastusta tai jos et ole varma, miten pistos otetaan.
 • Ilaris 150 mg/ml injektioneste, liuos toimitetaan yhtä käyttökertaa varten tarkoitetussa injektiopullossa.
 • Älä käytä ylijäänyttä liuosta uudestaan.

Katso ohjeet Ilaris-valmisteen pistämiseen tämän pakkausselosteen lopusta kohdasta Käyttöohjeet. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

Miten pitkään Ilaris-valmistetta käytetään

 • CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF tai Stillin tauti (aikuisiän Stillin tauti tai yleisoireinen lastenreuma): Sinun on käytettävä Ilaris-valmistetta niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt.
 • Kihtiartriitti: Jos sinulla on kihtiartriittikohtaus, tulet saamaan yhden kerta-annoksen Ilaris-lääkettä. Jos saat uuden kohtauksen, lääkäri voi harkita uuden Ilaris-annoksen antoa, mutta uuden annoksen voi antaa aikaisintaan 12 viikon kuluttua edellisestä annoksesta.

Jos käytät enemmän Ilaris-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos pistät vahingossa suuremman Ilaris-annoksen kuin suositeltu annos, se ei todennäköisesti ole vakavaa, mutta sinun on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat ottaa Ilaris-pistoksen

Jos sairastat CAPS, TRAPS-, HIDS-/MKD- tai FMF--oireyhtymää tai Stillin tautia (aikuisiän Stillin tauti tai yleisoireinen lastenreuma) ja olet unohtanut pistää Ilaris-annoksen, pistä seuraava annos heti kun muistat. Ota sitten yhteyttä lääkäriin ja kysy neuvoa, milloin sinun on pistettävä seuraava annos. Jatka hoitoa sen jälkeen tavanomaiseen tapaan pistämällä pistos suositusten mukaisin välein.

Jos lopetat Ilaris-valmisteen käytön

Ilaris-hoidon lopettaminen voi pahentaa sairauttasi. Älä lopeta Ilaris-lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Eräät haittavaikutukset saattavat olla vakavia. Kerro heti lääkärille, jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista:

 • yli kolme päivää kestävä kuume tai muut vakavasta infektiosta mahdollisesti johtuvat oireet. Näitä ovat mm. vilunväristykset, kylmäntunne, huonovointisuus, ruokahaluttomuus, lihaskivut (yleensä taudin äkillisen alkamisen yhteydessä), kurkkukipu tai haavaumat suussa, yskä, limaneritys, rintakivut, hengitysvaikeudet, korvakipu, pitkittynyt päänsärky tai paikallinen ihon punoitus, kuumotus tai turvotus tai sidekudostulehdus (selluliitti). Nämä oireet saattavat johtua vakavasta infektiosta tai epätavallisesta infektiosta (opportunistisesta infektiosta) tai liittyä alhaisiin veren valkosolujen määriin (kutsutaan leukopeniaksi tai neutropeniaksi). Lääkäri voi tarvittaessa tarkastaa veresi koostumuksen säännöllisin välein.
 • allergiset reaktiot, joihin liittyy ihottuma ja kutina ja mahdollisesti myös nokkosihottuma, hengitys- tai nielemisvaikeus, huimaus, sydämentykytys tai verenpaineen aleneminen.

Muita Ilaris-valmisteen mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Mikä tahansa infektio. Niitä voivat olla esimerkiksi:
  • hengitystieinfektiot, kuten keuhkotulehdus, flunssa, kurkkukipu, nuha, nenän tukkoisuus, aivastelu, paineen tunne poskien tai otsan alueella, joihin voi liittyä kuumetta (keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus, influenssa, sivuontelotulehdus, nuha, nielutulehdus, nielurisatulehdus, nenänielun tulehdus, ylähengitystieinfektio).
  • muut tulehdukset, kuten korvatulehdus, ihotulehdus (ihonalaiskudoksen tulehdus), vatsakipu ja pahoinvointi (maha-suolitulehdus) ja kipu virtsatessa ja tihentynyt virtsaamistarve, joihin voi liittyä kuume (virtsatietulehdus).
 • ylävatsakipu.
 • nivelkivut.
 • veren valkosolumäärän pieneneminen (leukopenia).
 • poikkeavat tulokset munuaisten toimintakokeissa (munuaisten kreatiniinipuhdistuman aleneminen, valkuaisvirtsaisuus).
 • pistoskohdan reaktiot (kuten punoitus, turvotus, kuumotus ja kutina).

Yleiset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • emättimen hiivatulehdus.
 • huimaus, pyörryttävä olo (heitehuimaus tai kiertohuimaus).
 • selkä- tai lihaskipu.
 • heikko olo tai voimakas väsymys (astenia).
 • infektioita torjuvien valkosolujen määrän pieneneminen (neutropenia).
 • poikkeavat veren triglyseridipitoisuudet (rasva-aineenvaihdunnan häiriö).
 • poikkeavat maksan toimintakoearvot (transaminaasiarvojen suureneminen) tai veren bilirubiinipitoisuuden suureneminen, johon voi liittyä ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • närästys (gastroesofageaalinen refluksitauti).
 • verenvuotoja tyrehdyttävien verisolujen (verihiutaleiden) määrän pieneneminen.

Kerro lääkärillesi tai lapsesi lääkärille heti, jos huomaat mitään näistä oireista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä jääkaapissa (2 °C ‑ 8 ºC). Ei saa jäätyä.
 • Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Liuos on käytettävä välittömästi pistoksen valmistelussa tapahtuvan injektiopullon tulpan ensimmäisen lävistämisen jälkeen.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, ettei liuos ole kirkasta tai opaalihohtoista tai jos siinä on havaittavissa hiukkasia.
 • Jäljelle jäänyt lääke on hävitettävä sen jälkeen, kun annos on vedetty ruiskuun.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ilaris sisältää

 • Vaikuttava aine on kanakinumabi. Yksi injektiopullo sisältää 150 mg kanakinumabia 1 ml:ssa liuosta.
 • Muut aineet ovat: mannitoli, histidiini, histidiinihydrokloridimonohydraatti, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Ilaris on injektioneste, liuos lasisessa 2 ml:n injektiopullossa.
 • Liuos on kirkasta tai opaalinhohtoista nestettä. Se on väritöntä tai hieman rusehtavan keltaista. Älä käytä nestettä, jos se sisältää selvästi näkyviä hiukkasia tai on sameaa tai selvästi ruskeaa.
 • Ilaris on saatavana pakkauksina, joissa on yksi injektiopullo.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlanti

Valmistaja

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Espanja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nuremberg

Saksa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova Ulica 57

1526 Ljubljana

Slovenia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.8.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu

Ohjeet käyttäjälle

Käyttöohjeet Ilaris-injektionestettä (liuosta) varten

Lue nämä käyttöohjeet kokonaan läpi ennen pistämistä.

 • On tärkeää, että et yritä pistää lääkettä itse ennen kuin terveydenhuoltohenkilöstö on opastanut sinua.
 • Katso myös kohta Miten valmistetta käytetään, Ilaris-valmisteen pistäminen itse tai Ilaris-valmisteen pistäminen potilaalle.

Olennaiset etukäteisvalmistelut

 • Valitse puhdas paikka valmisteen käyttövalmiiksi saattamiseen ja injektion antamiseen itsellesi.
 • Pese kädet vedellä ja saippualla ja kuivaa puhtaalla pyyhkeellä.
 • Kun olet ottanut injektiopullon jääkaapista, tarkista injektiopullon viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP). Älä käytä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Anna injektiopullon seistä avaamattomana 10 minuuttia, jotta sisältö lämpenee huoneenlämpöiseksi. Älä yritä lämmittää injektiopulloa. Anna sen lämmetä itsestään.
 • Käytä aina uusia, avaamattomia neuloja ja ruiskuja. Älä kosketa neulaa äläkä injektiopullon tulppaa.

Ota tarvittavat välineet esille

Pakkauksessa mukana

 • yksi injektiopullo Ilaris-injektionestettä (säilytä jääkaapissa)

Ei pakkauksessa mukana

 • yksi 1,0 ml:n ruisku
 • yksi neula (kuten 18 G tai 21 G x 2” tai vastaava, markkinasaatavuuden mukaan) liuoksen siirtämiseen injektiopullosta (siirtoneula)
 • yksi neula kokoa 27 G x 0,5” (tai vastaava markkinasaatavuuden mukaan) pistoksen antamiseen (injektioneula)
 • desinfiointipyyhkeitä
 • puhtaita, kuivia puuvillaharsotaitoksia
 • laastari
 • asianmukainen hävitysastia käytetyille neuloille, ruiskuille ja injektiopulloille (terävän jätteen astia)

Pistoksen valmistelu

image3.png

1. Poista suojakorkki Ilaris-injektiopullosta. Älä koske injektiopullon tulppaan. Pyyhi injektiopullon kumitulppa desinfiointipyyhkeellä.

Avaa ruiskun ja siirtoneulan suojapakkaus.

 • Kiinnitä siirtoneula ruiskuun.
 • Poista neulansuojus siirtoneulasta.
 • Työnnä siirtoneula Ilaris-liuoksen sisältävään injektiopulloon kumitulpan keskiosan läpi.

image4.png

2. Kallista injektiopulloa, jotta saat tarvittavan määrän liuosta vedetyksi ruiskuun. HUOM: Tarvittava määrä riippuu annettavasta annoksesta. Hoitoalan ammattilainen kertoo, mikä on oikea annos sinulle.

3. Vedä ruiskun mäntä hitaasti oikean merkinnän (hoitoalan ammattilaisen ohjeiden mukaisen annettavan määrän) kohdalle, jolloin ruisku täyttyy Ilaris-liuoksella. Jos ruiskussa on kuplia, poista kuplat hoitoalan ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Varmista, että ruiskussa on oikea määrä liuosta.

4. Irrota ruisku ja siirtoneula injektiopullosta. (Injektiopulloon saattaa jäädä vielä liuosta.) Kiinnitä neulasuojus takaisin siirtoneulaan hoitoalan ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Irrota siirtoneula ruiskusta ja aseta se terävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan.

5. Avaa injektioneulan suojapakkaus ja kiinnitä neula ruiskuun. Aloita heti lääkkeen pistäminen.

Pistoksen antaminen

image5.png

6. Valitse pistoskohdaksi reiden yläosa, vatsa, olkavarsi tai pakara. Älä pistä alueelle, jolla on ihottumaa tai jolla iho on rikkoutunut tai jossa on mustelma tai muhkuroita. Älä pistä arpikudokseen, koska tällöin osa lääkeannoksesta voi jäädä saamatta. Vältä suoneen pistämistä.

7. Puhdista pistoskohta uudella desinfiointipyyhkeellä. Anna alueen kuivua. Poista neulasuojus injektioneulasta.

8. Purista pistoskohdan iho varovasti poimulle. Pidä ruiskua 90 asteen kulmassa ja paina neula yhdellä tasaisella liikkeellä kokonaan suoraan ihoon.

image6.png

9. Pidä neula koko ajan ihossa, kun painat ruiskun mäntää hitaasti sisäänpäin niin kauan, kunnes ruiskun kammio on tyhjä. Päästä poimulle puristettu iho vapaaksi ja vedä neula suoraan pois ihosta. Aseta neula ja ruisku terävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan kiinnittämättä neulansuojusta ja irrottamatta neulaa.

Pistoksen jälkeen

image7.png

10. Älä hankaa pistoskohtaa. Jos pistoskohdasta vuotaa verta, aseta sen päälle puhdas, kuiva puuvillaharsotaitos ja paina varovasti 1‑2 minuutin ajan tai kunnes verenvuoto tyrehtyy. Kiinnitä sen jälkeen laastari.

image8.png

11. Hävitä neulat ja ruisku turvallisesti terävälle jätteelle tarkoitetussa astiassa tai hoitoalan ammattilaisen tai apteekkihenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan käytä ruiskuja tai neuloja uudelleen.

12. Hävitä Ilaris-liuosta sisältävät injektiopullot (jos sellaisia on) hoitoalan ammattilaisen tai apteekkihenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Älä koskaan käytä jäljelle jäänyttä liuosta.

Pidä terävälle jätteelle tarkoitettu astia poissa lasten ulottuvilta.

Hävitä se hoitoalan ammattilaisen tai apteekkihenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com