ALBUMAN infuusioneste, liuos 40 g/l, 200 g/l

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 01.06.2021 19:00:36)

Albuman 40 g/l infuusioneste, liuos

Albuman 200 g/l infuusioneste, liuos

ihmisen albumiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Albuman on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Albumania
 3. Miten Albumania käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Albumanin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Albuman sisältää ihmisen proteiinia nimeltään albumiini. Ihmisen albumiini on normaali plasman osa, ja korvaushoitona annettuna se toimii kuten elimistön oma albumiini. Se tasapainottaa kiertävää veritilavuutta sekä toimii hormonien, entsyymien, lääkkeiden ja toksiinien kantajaproteiinina.

Albumiinia käytetään palauttamaan normaaliksi ja ylläpitämään normaalina elimistössäsi kiertävä veritilavuus silloin, kun sen on osoitettu alentuneen ja lääkäri katsoo albumiinikorvauksen tarpeelliseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Albumania

 • jos olet allerginen ihmisen albumiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Albumania.

Ole erityisen varovainen Albumanin suhteen, jos sinulla on todettu

 • dekompensoitu (epätasapainossa oleva) sydämen vajaatoiminta
 • korkea verenpaine
 • laajentuneet ruokatorven seinämän laskimot
 • keuhkopöhö (nesteen kertyminen keuhkokudoksiin)
 • verenvuototaipumus
 • vaikea anemia
 • puuttuva virtsaneritys, esim. munuaisten toimintahäiriöstä johtuva.

Kun lääkkeitä valmistetaan ihmisen verestä tai plasmasta, käytetään tiettyjä toimenpiteitä, joilla estetään infektioiden siirtyminen potilaisiin. Näitä toimenpiteitä ovat veren ja plasman luovuttajien huolellinen valinta, jotta voidaan sulkea pois luovutuksista mahdolliset infektioiden kantajat, sekä jokaisen luovutuksen ja plasmapoolin tutkiminen virusten/infektioiden tunnusmerkkien suhteen.

Lisäksi veri- ja plasmaperäisten lääkkeiden valmistuksessa on vaiheita, jotka tekevät viruksia tehottomiksi tai poistavat viruksia. Näistä toimenpiteistä huolimatta infektion siirtymismahdollisuutta ei voida sulkea täysin pois, kun annetaan ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä. Tämä koskee myös tuntemattomia tai uusia viruksia tai muun tyyppisiä infektioita.

Virusinfektioita ei ole raportoitu sellaisten albumiinivalmisteiden kohdalla, jotka on valmistettu Euroopan farmakopean vaatimusten mukaisesti vakiintuneilla tuotantomenetelmillä, kuten Albuman.

Erityisesti suositellaan, että joka kerta, kun saat Albumania, tuotteen nimi ja eränumero kirjataan ylös, jotta voidaan pitää yllä tiedostoa käytetyistä eristä.

Muut lääkevalmisteet ja Albuman

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Albumiini ei vaikuta haitallisesti ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

Albuman sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa):

Yksi 100 ml:n injektiopullo Albuman 40 g/l ‑valmistetta sisältää 320 mg natriumia. Tämä vastaa 16 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yksi 250 ml:n injektiopullo Albuman 40 g/l ‑valmistetta sisältää 800 mg natriumia. Tämä vastaa 40 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yksi 400 ml:n injektiopullo Albuman 40 g/l ‑valmistetta sisältää 1280 mg natriumia. Tämä vastaa 64 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yksi 50 ml:n injektiopullo Albuman 200 g/l ‑valmistetta sisältää 115 mg natriumia. Tämä vastaa 6 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yksi 100 ml:n injektiopullo Albuman 200 g/l ‑valmistetta sisältää 230 mg natriumia. Tämä vastaa 12 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

3. Miten valmistetta käytetään

Albuman annetaan hitaana infuusiona. Lääkäri tai sairaanhoitaja annostelee liuoksen laskimoosi infuusiolaitteiston kautta. Lääkäri määrää sinulle yksilöllisesti sopivan annoksen ja antonopeuden. Tähän vaikuttavat pituutesi ja painosi, tilasi vakavuusaste sekä menettämäsi neste- ja proteiinimäärät.

Albuman 40 g/l annetaan sellaisenaan suoraan laskimoon. Albuman 200 g/l voidaan antaa sellaisenaan tai se voidaan myös laimentaa isotonisella liuoksella (esim. 5-prosenttisella glukoosiliuoksella tai 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella). Sitä ei kuitenkaan saa laimentaa injektionesteisiin käytettävällä vedellä, koska tämä saattaa aiheuttaa elimistössä punasolujen hajoamista eli hemolyysiä.

Albumiiniliuoksia ei saa sekoittaa muihin lääkevalmisteisiin, kokovereen tai punasolutiivisteisiin.

Albumiini-infuusion aikana verenpainettasi, sydämesi toimintaa, veriarvojasi ja hengitystäsi seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua annoksen sopivuudesta.

Jos käytät enemmän Albumania kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta saattaa seurata kiertävän veren liian suuri tilavuus eli hypervolemia. Sen oireita ovat mm. päänsärky, hengenahdistus ja verenpaineen nousu. Mikäli näitä oireita havaitaan, infuusio lopetetaan välittömästi. Tämän jälkeen saatat tarvita hoitoa ylimääräisen nesteen poistamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Harvinaiset haittavaikutukset, joita esiintyy 1-10 potilaalla 10 000:sta:

Punoitus, nokkosihottuma, kuume ja pahoinvointi.

Nämä reaktiot menevät normaalisti nopeasti ohi, kun antonopeutta hidastetaan tai anto keskeytetään.

 

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, joita esiintyy alle 1 potilaalla 10 000:sta:

Anafylaktistyyppiset reaktiot (nopeasti kehittyvät allergiset yliherkkyysreaktiot) kuten sokki.

Tällöin valmisteen anto keskeytetään välittömästi ja aloitetaan reaktion vaatima hoito.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä Albumania, jos liuos on samea tai siinä on sakkaa. Tämä saattaa olla merkkinä albumiinin epästabiiliudesta tai liuoksen pilaantumisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Albuman sisältää

Albuman 40 g/l

 • Vaikuttava aine on ihmisen albumiini 40 g/l, jota 100 ml:n injektiopullo sisältää 4 g tai 250 ml:n injektiopullo sisältää 10 g tai 400 ml:n injektiopullo sisältää 16 g.
 • Muut aineet ovat natriumkaprylaatti, natriumkloridi, natriumhydroksidi tai suolahappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Albuman 200 g/l

 • Vaikuttava aine on ihmisen albumiini 200 g/l, jota 50 ml:n injektiopullo sisältää 10 g tai 100 ml:n injektiopullo sisältää 20 g.
 • Muut aineet ovat natriumkaprylaatti, natriumkloridi, natriumhydroksidi tai suolahappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Albuman 40 g/l

Albuman 40 g/l on saatavana infuusionesteenä injektiopullossa (pakkauskoot 1 x 100 ml, 1 x 250 ml tai 1 x 400 ml).

Liuos on kirkas ja hieman viskoosi. Väriltään se on lähes väritön, keltainen, kullanruskea tai vihreä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Albuman 200 g/l

Albuman 200 g/l on saatavana infuusionesteenä injektiopullossa (pakkauskoot 1 x 50 ml tai 1 x 100 ml).

Liuos on kirkas ja hieman viskoosi. Väriltään se on lähes väritön, keltainen, kullanruskea tai vihreä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sanquin Plasma Products B. V.

Plesmanlaan 125

NL-1066 CX Amsterdam

Alankomaat

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Suomi: Albuman 40 g/l ja Albuman 200 g/l

Alankomaat: Albuman 40 g/l ja Albuman 200 g/l

Islanti: Albuman 40 g/l ja Albuman 200 g/l

Kypros: Albuman 40 g/l ja Albuman 200 g/l

Ruotsi: Crealb 40 g/l ja Crealb 200 g/l

Itävalta: Crealb 40 g/l ja Crealb 200 g/l

Saksa: Crealb 40 g/l ja Crealb 200 g/l

Puola: Crealb 40 g/l ja Crealb 200 g/l

Slovakia: Crealb 40 g/l ja Crealb 200 g/l

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.4.2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta.

Yrityksen yhteystiedot:

SANQUIN OY
Bertel Jungin Aukio 1
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@sanquin.fi
www.sanquin.fi
09 6120 910
Tukkuliike: Oriola