DUPHALAC FRUIT oraaliliuos 667 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 12.05.2017 02:01:34)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Duphalac Fruit 667 mg/ml oraaliliuos

laktuloosi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane usean päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Duphalac Fruit on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Duphalac Fruit -valmistetta
 3. Miten Duphalac Fruit -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Duphalac Fruit -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Duphalac Fruit on ja mihin sitä käytetään

Mitä Duphalac Fruit on
Duphalac Fruit sisältää laktuloosi-nimistä ulostuslääkettä. Se pehmentää ulostetta ja helpottaa ulostamista keräämällä suoleen nestettä. Se ei imeydy elimistöön.

Mihin Duphalac Fruit -valmistetta käytetään:
Duphalac Fruit -valmistetta käytetään ummetuksen hoitoon (suolen epäsäännöllinen toiminta, kovat ja kuivat ulosteet) ja ulosteen pehmentämiseen, esim.

 • jos sinulla on peräpukamia
 • jos sinulle on tehty peräaukon tai paksusuolen leikkaus.

Laktuloosia, jota Duphalac Fruit sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Duphalac Fruit -valmistetta

Älä käytä Duphalac Fruit -valmistetta

 • jos olet allerginen
  • laktuloosille
  • Duphalac Fruit -valmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on
  • galaktosemia (vakava geneettinen häiriö, jolloin elimistö ei pysty hajottamaan galaktoosia)
  • tukos ruoansulatuskanavassa (muu kuin tavanomaisesta ummetuksesta johtuva)
  • suolen puhkeaminen tai riski saada suolen puhkeaminen (esim. akuutti tulehduksellinen suolistosairaus kuten Crohnin tauti tai ulseratiivinen koliitti).

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Duphalac Fruit -valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Duphalac Fruit -valmistetta, jos sinulla on sairauksia, erityisesti:

 • jos sinulla on määrittelemättömiä vatsan seudun kipuja
 • jos sinulla on maha-suolikanavan toimintahäiriöihin liittyviä sydämen toimintahäiriöitä tai Roemheld oireyhtymä (oireyhtymä, jossa kaasun kertyminen ruoansulatuskanavassa tai häiriöt mahalaukun sisällön normaalissa virtauksessa laukaisevat/aiheuttavat sydänoireita)
 • jos elimistösi ei pysty hajottamaan maitosokeria (laktoosia)
 • jos sinulla on diabetes.

Sinun ei pidä käyttää Duphalac Fruit -valmistetta, jos sinulla on:

 • galaktoosi- tai fruktoosi-intoleranssi
 • saamelaisilla esiintyvä laktaasin puutos
 • glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriö

Roemheld oireyhtymä -potilaat: Jos sinulla on ilmavaivoja tai turvotusta Duphalac Fruit -valmisteen käytön jälkeen, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin.
Näissä tapauksissa lääkäri seuraa hoitoasi tarkasti.

Pitkäaikainen väärien annosten käyttö (yli 2-3 pehmeää ulostetta vuorokaudessa) tai väärinkäyttö saattavat johtaa ripuliin ja elektrolyyttitasapainon häiriintymiseen.

Älä käytä Duphalac Fruit -valmistetta yli kahta viikkoa ilman lääkärin ohjeita.

Ummetuslääkkeiden käytön yhteydessä sinun pitää juoda riittävä määrä nesteitä (noin 2 litraa päivässä, vastaa 6-8 lasillista).

Jos olet käyttänyt Duphalac Fruit -valmistetta useiden päivien ajan eikä olotilassasi tapahdu paranemista tai oireesi pahenevat, ota yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Duphalac Fruit
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.
Laktuloosi voi lisätä toisten lääkkeiden (esim. tiatsidit, kortikosteroidit ja amfoterisiini B) aiheuttamaa kaliumhukkaa.
Sydänglykosidien (esim. digoksiini) samanaikainen käyttö laktuloosin kanssa voi tehostaa glykosidien vaikutusta laskemalla veren kaliumpitoisuutta.

Jos sinulla on jokin yllä mainituista (tai et ole varma) niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin otat Duphalac Fruit -valmistetta.

Duphalac Fruit ruuan ja juoman kanssa
Duphalac Fruit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Ruoan ja juoman suhteen ei ole rajoituksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Duphalac Fruit -valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole odotettavissa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lapset
Erityistapauksissa lääkäri saattaa määrätä valmistetta lapsille, pikkulapsille tai vauvoille. Tällöin lääkäri seuraa hoitoa huolellisesti. Duphalac Fruit -valmistetta saa antaa imeväisille ja pikkulapsille vain jos se on aiheellista, sillä se saattaa vaikuttaa normaaliin ulostusrefleksiin.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Duphalac Fruit oraaliliuoksella ei ole vaikutusta tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Duphalac Fruit saattaa sisältää pieniä määriä maitosokeria (laktoosia), galaktoosia, epilaktoosia tai fruktoosia.
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on sokeri-intoleranssi, ota yhteyttä lääkäriin ennen tämän lääkkeen käyttöä.


3. Miten Duphalac Fruit -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota annokset aina samaan aikaan päivästä.
Niele lääke nopeasti, älä pidä sitä suussa.

Duphalac Fruit oraaliliuos voidaan ottaa laimentamattomana tai laimennettuna johonkin nesteeseen.

Duphalac Fruit oraaliliuoksen mukana tulevaa lääkemittaa voi käyttää.

Annostus ummetuksen hoidossa tai kun ulosteen pehmenemisestä katsotaan olevan lääketieteellistä hyötyä
Annos voidaan ottaa kerta-annoksena kerran päivässä, esimerkiksi aamiaisella, tai jaettuna kahteen annokseen. Duphalac Fruit oraaliliuoksen annosteluun voidaan käyttää lääkemittaa.

Muutaman päivän kuluttua aloitusannos voidaan muuttaa ylläpitoannokseksi hoitovasteen mukaan. Hoitovasteen ilmenemiseen saattaa kulua muutamia (2‑3) päiviä.

Potilas Aloitusannos päivässä
Ylläpitoannos päivässä
Aikuiset ja nuoret 15 - 45 ml
(10-30 g laktuloosia)
15 - 30 ml
(10-20 g laktuloosia)
Lapset (7 - 14 vuotta) 15 ml
(10 g laktuloosia)
10 - 15 ml
(7-10 g laktuloosia)
Lapset (1 - 6 vuotta) 5 - 10 ml
(3-7 g laktuloosia)
5 - 10 ml
(3-7 g laktuloosia)
Vauvat (alle 1-vuotiaat) enintään 5 ml
(enintään 3 g laktuloosia)
enintään 5 ml
(enintään 3 g laktuloosia)

Tarkkaa annostelua varten vauvoille ja alle 7-vuotiaille lapsille tulee käyttää pullossa olevaa Duphalac Fruit oraaliliuosta.

Käyttö lapsille
Laksatiiveja pitäisi käyttää lapsille, pikkulapsille ja vauvoille ainoastaan poikkeustapauksissa ja lääkärin valvonnassa, sillä ne voivat vaikuttaa normaaliin ulostusrefleksiin.
Älä anna Duphalac Fruit -valmistetta lapsille (alle 14-vuotiaille) neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Iäkkäät potilaat ja potilaat, joilla on munuais- tai maksasairaus
Erityisannostussuosituksia ei ole.

Jos otat enemmän Duphalac Fruit -valmistetta kuin sinun pitäisi
Yliannostus saattaa aiheuttaa ripulia ja vatsakipuja. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Duphalac Fruit -valmistetta
Annoksen unohtumisesta ei tarvitse huolestua. Ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Duphalac Fruit -valmisteen käytön
Älä lopeta valmisteen käyttöä tai muuta hoitoa keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu Duphalac Fruit -valmisteen yhteydessä:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla  kymmenestä)

 • ripuli.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

 • ilmavaivat
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • vatsakipua.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

 • ripulista johtuvaa elektrolyyttihäiriötä.

Ilmavaivoja voi esiintyä hoidon ensimmäisten päivien aikana. Nämä häviävät yleensä parissa päivässä. Vatsakipua ja ripulia voi esiintyä käyttäessä ohjeistettua suurempaa annostusta. Näissä tapauksissa tulee annosta pienentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Duphalac Fruit -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Duphalac Fruit -valmistetta kotelossa tai pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Avaamisen jälkeen pullo on käytettävä 21 viikon kuluessa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Duphalac Fruit sisältää

Vaikuttava aine on laktuloosi.

Yksi millilitra Duphalac Fruit -oraaliliuosta sisältää 667 mg laktuloosia.

Duphalac Fruit oraaliliuos sisältää myös luumuaromia.

Duphalac Fruit oraaliliuos ei sisällä muita ainesosia. Se saattaa kuitenkin sisältää pieniä määriä muita sokereita, kuten laktoosia, galaktoosia, epilaktoosia ja fruktoosia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Duphalac Fruit oraaliliuos on kirkas, viskoosi, väritön tai ruskehtavankeltainen neste.

Yksi annospussi Duphalac Fruit oraaliliuosta sisältää 15 ml oraaliliuosta. Yksi kotelo sisältää 20 annospussia. Annospussien materiaali on PET/alumiini/LDPE laminaatti.

Duphalac Fruit -valmiste on saatavana myös 200 ml:n, 300 ml:n, 500 ml:n, 800 ml:n tai 1000 ml:n muovipulloissa, joissa on muovinen lääkemitta. Lääkemitan annosvälit ovat: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml ja 30 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Mylan Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Suomi

Valmistaja:
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.10.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

MYLAN FINLAND OY
Vaisalantie 2-8
02130 Espoo

inform@mylan.fi
www.mylan.com
020 720 9555
Tukkuliike: Oriola