SELOCOMP ZOC säädellysti vapauttava tabletti 95/12,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,1 mt, 10.01.2019 19:07:51)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Selocomp ZOC säädellysti vapauttava tabletti

metoprololisuksinaatti/hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Selocomp ZOC on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Selocomp ZOC -valmistetta
 3. Miten Selocomp ZOC -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Selocomp ZOC -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Selocomp ZOC on ja mihin sitä käytetään

Metoprololi kuuluu lääkeryhmään nimeltään beetareseptorien salpaajat. Se salpaa erityisesti beeta1-tyypin reseptorien toimintaa, jolloin stressihormonien (adrenaliini ja noradrenaliini) vaikutus näihin hormonivaikutuksen vastaanottajiin heikkenee. Beeta1-reseptoreita on erityisesti sydämessä ja verisuonissa, mutta myös joissakin muissa elimissä. Reseptorien salpauksella on suotuisa vaikutus monissa sairauksissa.

Hydroklooritiatsidi kuuluu diureettien eli nesteenpoistolääkkeiden ryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää natriumin, kloridin ja veden poistumista elimistöstä, mikä alentaa verenpainetta.

Selocomp ZOC -valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon.

Metoprololia ja hydroklooritiatsidia, joita Selocomp ZOC sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Selocomp ZOC -valmistetta

Älä ota Selocomp ZOC -valmistetta,

 • jos olet allerginen metoprololisuksinaatille tai hydroklooritiatsidille, niiden sukulaisaineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on johtumishäiriö sydämessä (toisen tai kolmannen asteen eteiskammiokatkos, vakava sinus-eteiskatkos)
 • jos sinulla on hoitamaton sydämen vajaatoiminta
 • jos sinua hoidetaan jatkuvasti tai tilapäisesti sydämen pumppauskykyä lisäävillä lääkkeillä
 • jos sinulla on hidastunut sydämenlyöntinopeus
 • jos sinulla on sydämen sinussolmukkeen toiminnan häiriö (sick sinus -oireyhtymä) eikä sinulle ole asennettu sydämentahdistinta
 • jos sinulla on ollut verenkiertokollapsi
 • jos sinulla on vakavia verenkiertohäiriöitä käsivarsissa ja/tai jaloissa
 • jos sinulla epäillään sydänkohtausta ja pulssi on alle 45 lyöntiä/minuutti, verenpainemittauksen ylempi arvo on alle 100 mmHg
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikeasti hoidettava, liian matala veren kaliumpitoisuus tai natriumpitoisuus
 • jos sinulla on suurentunut veren kalsiumpitoisuus
 • jos sinulla on suurentunut veren virtsahappopitoisuus
 • jos sinulla on virtsanerityksen puute.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Selocomp ZOC -valmistetta,

 • jos sinulla alhainen verensokeripitoisuus (hypoglykemia)
 • jos sinulla on veren suolatasapainon häiriöitä
 • jos sairastat astmaa tai kroonista ahtauttavaa keuhkosairautta
 • jos sinulla on hoitamaton lisämunuaisytimen hormonia erittävä kasvain (feokromosytooma)
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteilyltä, kun käytät Selocomp ZOC -valmistetta.

Huomioitavaa hoidon aikana

Jos sinut nukutetaan (yleisanestesia) hammaslääkärissä tai leikkauksessa, kerro lääkärille, että käytät Selocomp ZOC -valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Selocomp ZOC

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Mainitse myös käyttämäsi silmälääkkeet sekä lääkepistokset.

Muistathan kertoa myös mahdollisista yliherkkyysreaktioista hyönteisten pistoille, ruoka-aineille tai muille aineille.

Selocomp ZOC -valmisteen vaikutus saattaa muuttua, jos se otetaan samanaikaisesti muiden valmisteiden kanssa. Tällaisia ovat

 • tietyt sydänlääkkeet, kuten kalsiuminestäjät (esim. verapamiili ja diltiatseemi) ja rytmihäiriölääkkeet (esim. amiodaroni, kinidiini, propafenoni)
 • tietyt verenpainelääkkeet, kuten klonidiini, digitalis-valmisteet, noradrenaliini
 • MAO:n estäjät (tietyt masennus- tai Parkinsonin tauti lääkkeet)
 • tietyt masennuslääkkeet (esim. paroksetiini, fluoksetiini ja sertraliini)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • mahan happamuutta vähentävät lääkkeet (esim. ranitidiini)
 • tulehduskipulääkkeet
 • tietyt antihistamiinit
 • muut beetasalpaajat esim. silmätipoissa
 • litium (maanis-depressiivisen sairauden hoitoon)
 • alkoholi
 • maksan entsyymien toimintaa nopeuttavat ja estävät aineet, kuten barbituraatit (epilepsian hoitoon), psykoosilääkkeet (klooripromatsiini) ja terbinafiini (sieni-infektioiden hoitoon)
 • steroidit, kuten prednisoloni.

Jos käytät samanaikaisesti klonidiinia (kohonneen verenpaineen hoitoon) ja Selocomp ZOC -valmistetta ja klonidiinilääkityksesi aiotaan lopettaa, tulee Selocomp ZOC -lääkitys lopettaa useita päiviä aikaisemmin.

Jos käytät insuliinia tai suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, lääkäri saattaa joutua muuttamaan niiden annostusta.

Selocomp ZOC ruuan ja juoman kanssa

Tabletti otetaan mielellään aamiaisen yhteydessä nesteen kera.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska hydroklooritiatsidia eikä metoprololia suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana, ei myöskään Selocomp ZOC -valmistetta pidä käyttää tuolloin, ellei siihen ole erityistä syytä.

Raskaus

Kuten kaikilla verenpainetta alentavilla lääkkeillä, myös metoprololilla saattaa olla haittavaikutuksia, esim. sikiön ja vastasyntyneen sydämensykkeen hidastuminen.

Hydroklooritiatsidi voi vähentää virtaavan veren määrää ja verenvirtausta äidin ja sikiön välillä. Hydroklooritiatsidilääkitystä saa käyttää raskauden aikana, erityisesti kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, vain pakottavista syistä.

Jos tulet raskaaksi Selocomp ZOC -lääkityksen aikana, ilmoita siitä välittömästi lääkärille.

Imetys

Hydroklooritiatsidi ja vähäisessä määrin myös metoprololi kulkeutuvat äidinmaitoon. Lääkäri voi vaihtaa lääkitystä tai neuvoa lopettamaan imetyksen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Selvitä, miten Selocomp ZOC -lääkitys vaikuttaa sinuun, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Selocomp ZOC -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi säädellysti vapauttava tabletti vuorokaudessa. Joskus saattaa olla tarpeen suurentaa annos kahteen tablettiin kerran vuorokaudessa.

Annostus

Lääkäri määrää annoksen yksilöllisesti.

Tabletti otetaan kerran vuorokaudessa mielellään aamiaisen yhteydessä.

Tabletti (tai puolitettu tabletti) on nieltävä kokonaisena nesteen kera (vähintään ½ lasillista).

Tablettia ei saa pureskella eikä murskata. Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäät henkilöt voivat käyttävät tavanomaisia Selocomp ZOC -annoksia.

Käyttö lapsille

Selocomp ZOC -valmisteen käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Selocomp ZOC -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Selocomp ZOC -valmistetta kuin on määrätty, sinulle saattaa ilmaantua haittavaikutuksia. Yliannostustapauksissa ilmaantuu seuraavia oireita: hidas sydämensyke, matala verenpaine, äkillinen sydämen vajaatoiminta, hengenahdistus, nopea nestehukka, elektrolyyttikato, huimaus, tajunnan hämärtyminen ja lihaskouristukset.

Siksi on erittäin tärkeää, ettet ota yliannosta, vaan käytät annoksia, jotka lääkäri on määrännyt.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Selocomp ZOC -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos unohdat ottaa Selocomp ZOC -annoksen ja huomaat unohduksen niin, että seuraava ottokerta olisi noin 12 tunnin kuluttua, ota unohtamasi lääke heti. Jos huomaat unohduksesi myöhemmin, ota vain puolet annoksesta. Ota seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos lopetat Selocomp ZOC -valmisteen käytön

Lääkitys on lopetettava lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Yhtäkkistä lopettamista on vältettävä. Kun lääkityksen lopettaminen on tarpeen, lääkkeen käyttö on turvallisuussyistä lopetettava asteittain annosta pienentämällä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Selocomp ZOC on hyvin siedetty lääke ja ilmaantuneet haittavaikutukset ovat yleensä olleet lieviä ja ohimeneviä.

Metoprololi

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä)

Väsymys.

Yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta)

Huimaus, päänsärky, sydämen harvalyöntisyys, asennon muuttamiseen liittyvä huimaus (johon voi joissakin yksittäistapauksissa liittyä pyörtyminen), kylmät kädet ja jalat, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli, ummetus, hengenahdistus rasituksessa ja sydämentykytys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta)

Polttava, pistelevä tai puutumisen tunne, lihaskouristukset, sydämen vajaatoiminta (jonka merkkeinä mm. hengenahdistus/väsymys/nilkkojen turvotuksen paheneminen), liiallinen verenpaineen lasku sydäninfarktin aikana (sydänperäinen sokki), lievät EKG-muutokset, jotka eivät vaikuta sydämen toimintakykyyn, turvotus, rintakipu, masennus, henkisen vireyden aleneminen, uneliaisuus/unettomuus, painajaiset, ihottuma, hengitysteiden ahtaus, oksentelu, lisääntynyt hikoilu ja painonnousu.

Harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla tuhannesta)

EKG:ssä näkyvät sydämen johtumishäiriöt, epäsäännöllinen sydämensyke, hermostuneisuus, jännittyneisyys, maksavaivat (poikkeavat maksan toimintakoetulokset), hiustenlähtö, allergisen reaktion aiheuttama nuha, näköhäiriöt, silmien kuivuminen ja/tai ärsyyntyminen, sidekalvotulehdus, suun kuivuminen, impotenssi/seksuaaliset toimintahäiriöt.

Hydroklooritiatsidi

Yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta)

Päänsärky, huimaus, pyörtyminen, veren virtsahappopitoisuuden suureneminen, suuret veren sokeriarvot, sokeria virtsassa, pienet veren kaliumpitoisuudet.

Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta)

Ihottuma, herkistyminen auringonvalolle (iho-oireet), ruokahaluttomuus, mahaärsytys, pahoinvointi, oksentelu, kouristelu, ripuli, ummetus, verenpaineen nopea lasku seisomaan noustessa.

Harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla tuhannesta)

Sappinesteen virtauksen estyminen maksassa tai keltaisuus, vaikea verisuonitulehdus, impotenssi, haimatulehdus, poltteleva, pistelevä tai puutumisen tunne, unihäiriöt, masennus, verihäiriöt (verihiutaleiden ja/tai valkosolujen määrän väheneminen, valkosolutuotannon väheneminen luuytimessä anemian vuoksi), poikkeava herkkyys.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Äkillinen likitaittoisuus, äkillinen ahdaskulmaglaukooma, systeeminen lupus erythematosus, ihon lupus erythematosus, iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Selocomp ZOC -valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 oC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Selocomp ZOC sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat metoprololisuksinaatti ja hydroklooritiatsidi. Yksi säädellysti vapauttava tabletti sisältää 95 mg metoprololisuksinaattia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat etyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E 172), maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, parafiini, makrogoli 6000, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumstearyylifumaraatti, titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus:

Keltainen, pyöreä tabletti, jossa on toisella puolella merkintä A/IL ja toisella puolella jakouurre.

Pakkauskoot:

30 ja 100 tablettia PVC/PVDC/Al -läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puh: (09) 430 040

Valmistaja

EXCELLA GmbH
Feucht
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 26.11.2018

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro