ATROVENT ECO inhalaatiosumute, liuos 20 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 16.06.2021 19:01:12)

Atrovent ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos

ipratropiumbromidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Atrovent ECO inhalaatiosumute on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atrovent ECO inhalaatiosumutetta
3. Miten Atrovent ECO inhalaatiosumutetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Atrovent ECO inhalaatiosumutteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Atrovent ECO laajentaa keuhkoputkia ja helpottaa hengitystä hengitystiesairauksissa, joissa esiintyy keuhkoputkien supistumista.
Valmistetta käytetään laajentamaan keuhkoputkia pitkäaikaisissa hengitystiesairauksissa, joissa esiintyy hengitysvaikeuksia, kuten pitkäaikaisessa keuhkoputkitulehduksessa (krooninen bronkiitti), keuhkolaajentumassa ja astmassa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Atrovent ECO inhalaatiosumutetta

 • jos olet allerginen ipratropiumbromidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen atropiinille tai muille atropiininsukuisille yhdisteille

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Atrovent ECO inhalaatiosumutetta

 • jos sinulla on eturauhasen liikakasvua
 • jos sinulla on virtsateiden ahtauma
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma
 • jos sinulla on kystinen fibroosi

Atrovent ECO inhalaatiosumutteen käytön jälkeen saattaa harvoissa tapauksissa esiintyä yliherkkyysreaktioita kuten nokkosihottumaa, kielen, huulien tai kasvojen turvotusta sekä anafylaktisia reaktioita.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy rintapuristusta, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta heti lääkkeen ottamisen jälkeen. Nämä voivat olla keuhkoputkien supistumisen eli bronkospasmin oireita.

Inhalaatiosumutetta ei saa päästä silmiin. Kun inhalaatiosumutetta on joutunut silmiin, mustuaisten laajentumista, silmänpaineen nousua, ahdaskulmaglaukoomaa, silmäkipuja on raportoitu tai silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin on saattanut väliaikaisesti huonontua (vaaratonta ja ohimenevää). Jos valmistetta joutuu silmiin, silmiä tulee huuhdella juoksevalla vedellä useiden minuuttien ajan. On tärkeää, että valmistetta käytetään ohjeiden mukaan. Erityisen tärkeää se on ahdaskulmaglaukoomapotilaille. Akuutin ahdaskulmaglaukooman oireita ovat silmäkipu tai -ärsytys, näköhäiriöt ja punaiset, ärtyneet silmät. Näiden oireiden ilmaantuessa tulee hakeutua heti lääkäriin.

Älä ylitä lääkärin määräämää annostusta.

Ota yhteys lääkäriin, jos hengitysvaikeudet jatkuvat hoidosta huolimatta.

Atrovent ECO valmistetta käytettäessä on tärkeää noudattaa huolellista suuhygieniaa, sillä valmiste saattaa aiheuttaa suun kuivuutta, mikä lisää hampaiden reikiintymisriskiä.

Muut lääkevalmisteet ja Atrovent ECO inhalaatiosumute
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Valmisteen raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä ei ole riittävästi kokemusta. Atrovent ECO inhalaatiosumutteen säännöllisestä käytöstä raskauden tai imetyksen aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.
Atrovent ECO inhalaatiosumutteella voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena huimausta tai silmäoireita (esim. silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa olla väliaikaisesti huonontunut tai näkökykysi saattaa hämärtyä). Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Atrovent ECO inhalaatiosumute sisältää etanolia
Tämä lääkevalmiste sisältää 8 mg alkoholia (etanolia) per sumuteannos. Alkoholimäärä yhdessä sumuteannoksessa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml:aa olutta ja 1 ml:aa viiniä.
Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Valmiste on tarkoitettu ensisijaisesti säännölliseen käyttöön.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 6-vuotiaille on 2 inhalaatiota (40 mikrogrammaa) 4 kertaa päivässä. Suurin vuorokausiannos on 12 inhalaatiota.
Sinun pitäisi käydä säännöllisin väliajoin lääkärin vastaanotolla hoidon aikana.

Käyttöohje
Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että inhalaatiosumutetta käytetään oikein. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Käyttäessäsi inhalaatiosumutetta ensimmäistä kertaa sumuta kaksi suihketta ilmaan kunnes saat tasaisen suihkeen.

1. Poista suojakansi.

2. Hengitä syvään ulos.

3. Aseta suukappale suuhun ja sulje huulet tiiviisti sen ympärille. Säiliö on tällöin pystysuorassa pohja ylöspäin (kuva 1).


Kuva 1

4. Paina säiliötä alaspäin ja hengitä samanaikaisesti sisään suun kautta mahdollisimman syvään.

5. Pidätä hengitystä muutaman sekunnin ajan. Ota suukappale pois suusta ja hengitä hitaasti ulos.

6. Aseta suojakansi paikalleen.

7. Ellet ole käyttänyt inhalaatiosumutetta kolmeen (3) päivään, suihkuta ensin kaksi suihketta ilmaan kunnes saat tasaisen suihkeen.

Koska säiliö on läpinäkymätön, ei ole mahdollista nähdä, milloin se on tyhjä. Kunkin säiliön sisältö riittää 200 annokseen. Kun säiliön sisältämät annokset on käytetty loppuun (noin 25 päivän kuluttua, mikäli valmistetta on käytetty suositellun ohjeen mukaisesti), säiliö tuntuu edelleen sisältävän pienen määrän nestettä. Oikean annoksen saannin varmistamiseksi säiliö pitää kuitenkin vaihtaa uuteen.

Puhdistus
Puhdista suukappale säännöllisesti (vähintään kerran viikossa). Suukappaleeseen kerääntynyt lääkeaine ja lika saattavat tukkia suukappaleen.

Poista muovinen suojakansi ja metallinen säiliö muovisesta suukappaleesta ennen puhdistamista. Huuhtele muovista suukappaletta juoksevalla, kädenlämpöisellä vedellä ylhäältä alaspäin niin kauan, että se on puhdas lääkeainejäämistä ja liasta.


Kuva 2

Kuivaa suukappale ravistamalla liika vesi pois ja jätä suukappale kuivumaan. Älä kuivaa suukappaletta esim. hiustenkuivaajalla.


Kuva 3

Kun suukappale on kuivunut, aseta säiliö ja muovinen suojakansi paikoilleen.

VAROITUS: Muovinen suukappale on erityisesti suunniteltu Atrovent ECO inhalaatiosumutetta varten, että saat aina varmasti oikean määrän lääkettä. Tätä suukappaletta ei saa koskaan käyttää minkään muun inhalaatiosäiliön kanssa eikä Atrovent ECO inhalaatiosäiliön kanssa saa koskaan käyttää mitään muuta kuin juuri Atrovent ECO inhalaatiosumutteelle suunniteltua suukappaletta.

Jos otat enemmän Atrovent ECO inhalaatiosumutetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Atrovent ECO inhalaatiosumutetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): huimaus, päänsärky, yskä, kurkun ärsytys, ruuansulatuskanavan toimintahäiriö, suun kuivuminen, pahoinvointi

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): voimakas allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio), yliherkkyys, silmäoireet (ahdaskulmaglaukooma, kohonnut silmänpaine, silmäkipu, mustuaisten laajentuminen, näön sumeneminen, valorenkaiden näkeminen, sidekalvon verentungos, sarveiskalvon turvotus), sydämentykytys, nopeampi sydämen syke, kurkun kuivuminen, rinnan kireys, johon liittyy yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen, kurkunpään kouristus, nieluturvotus, ripuli, ummetus, oksentelu, suutulehdus, suun turvotus, ihottuma, ihoturvotus, kutina, virtsaamisvaikeus

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): sydämen syketiheyden nopeutuminen, eteisvärinä, silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa väliaikaisesti huonontua, nokkosrokko

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:  www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Inhalaatiosumute on painepakkaus. Sitä ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli + 50 °C:een lämpötilassa. Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Atrovent ECO inhalaatiosumute sisältää

 • Vaikuttava aine on ipratropiumbromidi
 • Muut aineet ovat norfluraani, etanoli, vedetön sitruunahappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Liuos on 17 ml:n painesäiliössä, joka on ruostumatonta terästä ja jossa on 50 mikrolitran annosteluventtiili.

1 x10 ml (200 annosta) suukappaleineen

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa

Valmistaja:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.04.2021

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Boehringer Ingelheim Finland Ky,
Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki
puh. 010 310 2800

 

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola