TRINEURIN tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 11.04.2018 19:08:57)

Trineurin tabletit

tiamiininitraatti (B1-vitamiini)

pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini)

syanokobalamiini (B12-vitamiini)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trineurin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trineurin-tabletteja
 3. Miten Trineurin-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trineurin-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trineurin-tablettien vaikuttavat aineet ovat B-vitamiineja.

Trineurin-tabletteja käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Trineurin-tabletteja saa apteekista ilman lääkärin määräystä. Jos lääkäri määrää sinulle Trineurin-tabletteja, hän kertoo, mihin tarkoitukseen hän määrää lääkkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trineurin-tabletteja

jos olet allerginen tiamiininitraatille, pyridoksiinihydrokloridille, syanokobalamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja Trineurin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Mikäli joudut käyttämään säännöllisesti muita lääkkeitä, on tärkeää, että noudatat kaikkien näiden lääkkeiden käytössä lääkärin antamia ohjeita. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Trineurin-tablettien sisältämällä B6-vitamiinilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia tuberkuloosin hoitoon käytettävän isoniatsidin, Parkinsonin taudin hoitoon käytettävän levodopan ja syövän hoitoon käytettävän altretamiinin kanssa.

Raskaus ja imetys

Trineurin-tabletteja voi käyttää annosteluohjeiden mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trineurin ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Trineurin sisältää laktoosia

Trineurin-tabletit sisältävät laktoosia 10 mg / tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että on sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuisille 1 tabletti kerran päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää

Vaikka Trineurinin vaikuttavat aineet ovat elimistölle välttämättömiä ja sinänsä vaarattomia B-vitamiineja, tulee annosteluohjeita noudattaa pitkäkestoisesta yliannostelusta johtuvien haittavaikutusten välttämiseksi.

Samanaikaisesti Trineurin-hoidon kanssa ei tule ottaa muita B-vitamiinivalmisteita.

Jos otat enemmän Trineurin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09 471 977), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suuret B6-vitamiinin vuorokausiannokset voivat aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä ääreishermoston toimintahäiriöitä (oireina mm. pistely ja tunnottomuus varpaissa ja sormenpäissä), erilaisia ihoreaktioita ja ruuansulatuselimistön vaivoja, kuten pahoinvointia, oksentelua, ripulia ja vatsakipua. Pitkäaikaisten suurten annosten äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa puutosoireita.

Suuret B1‑vitamiiniannokset (satoja milligrammoja) voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, päänsärkyä, vapinaa ja turvotusta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Trineurin-hoito aiheuttaa suositusten mukaan annosteltuna harvoin haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia esiintyy yleensä vain pitkäkestoisen yliannostuksen yhteydessä (ks. kohta ”Jos otat enemmän Trineurin-tabletteja kuin sinun pitäisi”).

B6‑vitamiini voi pitkäaikaisessa käytössä ja suurilla annoksilla aiheuttaa hermostollisia oireita ja jopa hermovaurioita. Mikäli Trineurin-hoidon yhteydessä ilmenee puutumisen tunnetta, lihasheikkoutta, kömpelyyttä tai tuntohäiriöitä, valmisteen käyttö tulee lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin. Myös erilaisia ihoreaktioita on ilmennyt B6‑vitamiinin käytön yhteydessä, erityisesti suuria annoksia käytettäessä.

Suurten B1‑vitamiiniannosten käytössä on yksittäisissä tapauksissa kuvattu yliherkkyysreaktioita, kuten hikoilua, sydämen tiheälyöntisyyttä sekä nokkosihottumaa ja ihon kutinaa.

Ruuansulatuselimistön vaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vatsakipu ovat mahdollisia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trineurin sisältää
 • Trineurin-tablettien vaikuttavat aineet ja määrät tablettia kohden ovat: tiamiininitraatti (B1-vitamiini) 250 mg, pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini) 250 mg ja syanokobalamiini (B12-vitamiini) 40 mikrogrammaa.
 • Apuaineet ovat maltodekstriini, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, glyseroli 85 %, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), kasviöljy (tyydytetty, tyyppi I), magnesiumstearaatti ja talkki.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Trineurin on vaaleanpunertava, jakouurteellinen, kapselin muotoinen tabletti, pituus noin 17,0 mm, leveys noin 8,0 mm.

20 tai 100 tablettia HDPE-tölkissä. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

31.01.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola