ALPRAZOLAM KRKA depottabletti 0,5 mg, 1 mg, 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,4 mt, 22.03.2019 19:01:12)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Alprazolam Krka 0,5 mg depottabletit

Alprazolam Krka 1 mg depottabletit

Alprazolam Krka 2 mg depottabletit

alpratsolaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 4. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Alprazolam Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Alprazolam Krka ‑tabletteja

3. Miten Alprazolam Krka ‑tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Alprazolam Krka ‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Alprazolam Krka on ja mihin sitä käytetään

Vaikuttava aine on alpratsolaami, joka kuuluu bentsodiatsepiinien lääkeryhmään. Alpratsolaami vaikuttaa keskushermostoon vähentäen ahdistuneisuutta. Sillä on myös rauhoittavia, unettavia ja lihaksia rentouttavia vaikutuksia.

Alprazolam Krka ‑tabletteja käytetään

 • paniikkihäiriöihin
 • ahdistuksen oireenmukaiseen hoitoon.

Alpratsolaamia käytetään vain, kun häiriö on vaikea, heikentää toimintakykyä tai aiheuttaa yksilölle äärimmäistä ahdistuneisuutta.

Alpratsolaamia, jota Alprazolam Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Alprazolam Krka ‑tabletteja

Älä käytä Alprazolam Krka ‑tabletteja, jos

 1. olet allerginen alpratsolaamille, muille bentsodiatsepiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 2. sinulla on diagnosoitu myasthenia gravis (lihasheikkoustauti)
 3. sinulla on vaikea hengitysvajaus
 4. sinulla on uniapneaoireyhtymä (hengityskatkoksia nukkuessa)
 5. sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Alprazolam Krka ‑tabletteja

 • jos huomaat tablettien tehon heikentyvän, kun olet käyttänyt niitä useamman viikon ajan (toleranssi)
 • jos olet huolissasi alpratsolaamin aiheuttamasta fyysisestä ja henkisestä riippuvuudesta. Jos et halua lopettaa hoitoa, olet ehkä tullut lääkkeestä henkisesti riippuvaiseksi. Jos riippuvuus on fyysistä, hoidon lopettamiseen liittyy vieroitusoireita (ks. kohta 3 Jos lopetat Alprazolam Krka ‑tablettien käytön). Riippuvuusriski kasvaa annoksen suuretessa ja käytön jatkuessa sellaisilla potilailla, jotka ovat väärinkäyttäneet alkoholia, muita päihteitä tai lääkkeitä, tai jos useita bentsodiatsepiineja käytetään samanaikaisesti. Tämän vuoksi hoito kestää mahdollisimman lyhyen ajan.
 • jos olet väärinkäyttänyt alkoholia, lääkkeitä tai muita päihteitä
 • jos sinulla on ollut muistihäiriöitä. Muistinmenetys ilmenee yleensä useita tunteja lääkkeen ottamisen jälkeen.
 • jos sinulla on odottamattomia reaktioita esim. levottomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, raivoa, painajaisia, hallusinaatioita, psykooseja, epäasiallista käytöstä, sekavuutta tai muita käyttäytymishäiriöitä. Tällaiset odottamattomat reaktiot ovat tavallisempia lapsilla ja iäkkäillä henkilöillä.
 • jos sinulla on krooninen keuhkosairaus
 • jos käytät samanaikaisesti alkoholia ja rauhoittavia lääkkeitä
 • jos sinulla on vaikea masennus (itsemurhariski)
 • jos sinulla on diagnosoitu munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on diagnosoitu jokin psyykkinen sairaus
 • jos sinulla on tietyntyyppinen silmänpainetauti.

Jos olet menossa leikkaukseen

Kerro lääkärille, että käytät Alprazolam Krka ‑tabletteja.

Lapset ja nuoret

Alpratsolaamin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla potilailla ei ole varmistettu. Tästä syystä alpratsolaamin käyttöä ei suositella tälle ikä ryhmälle.

Muut lääkevalmisteet ja Alprazolam Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään yhtä aikaa alpratsolaamin kanssa. Toiset lääkkeet voivat yhtä aikaa alpratsolaamin kanssa käytettyinä vaikuttaa hoidon tehoon. Näissä tapauksissa lääkäri voi muuttaa lääkitystä tai annosta.

Näitä lääkkeitä ovat:

Lääkkeet, jotka tehostavat alpratsolaamin rauhoittavaa vaikutusta:

 • unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet
 • psykoosi- ja masennuslääkkeet
 • epilepsialääkkeet
 • vahvat särkylääkkeet, joka vaikuttavat keskushermostoon
 • väsyttävät antihistamiinit.

Lääkkeet, jotka tehostavat alpratsolaamin vaikutusta, koska ne heikentävät sen aineenvaihduntaa maksassa:

 • nefatsodoni, fluvoksamiini, fluoksetiini, sertraliini (lääkkeitä vaikeaan masennukseen)
 • simetidiini (käytetään vatsaongelmien hoitoon)
 • HIV-lääkkeet
 • dekstropropoksifeeni
 • ehkäisytabletit
 • diltiatseemi (vedenpaine- ja sydänlääke)
 • tietyt antibiootit (esim. erytromysiini, klaritromysiini, telitromysiini ja troleandomysiini) ja tietyt sieni-infektiolääkkeet (esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli, vorikonatsoli).

Lääkkeet, jotka heikentävät alpratsolaamin vaikutusta, koska ne tehostavat sen aineenvaihduntaa maksassa:

 • karbamatsepiini tai fenytoiini (epilepsialääkkeitä, joita käytetään myös muiden sairauksien hoitoon)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke).

Alpratsolaami voi tehostaa seuraavien lääkkeiden vaikutusta:

 • digoksiini (sydänlääke)
 • lihaksia rentouttavat lääkkeet
 • imipramiini ja desipramiini (lääkkeitä vaikeaan masennukseen)
 • klotsapiini (psykoosilääke) lisää hengitys- ja sydänpysähdyksen riskiä.

Alkoholi tehostaa alpratsolaamin rauhoittavaa vaikutusta.

Alprazolam Krka -valmisteen ja opioidien (voimakkaita kipulääkkeitä, korvaushoidossa käytettäviä lääkkeitä ja tiettyjä yskänlääkkeitä) samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Alprazolam Krka -valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi opioideista, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annossuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista opioidien kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Kun seuraavan kerran käyt lääkärissä, kerro lääkärille Alprazolam Krka ‑tablettien käytöstä.

Alprazolam Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Ota tabletin kanssa lasillinen vettä tai muuta nestettä.

Alkoholi

Älä juo alkoholia Alprazolam Krka ‑hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Alprazolam Krka ‑tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri pidä sitä hoidon kannalta ehdottoman välttämättömänä.

Valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa. Älä ota Alprazolam Krka ‑tabletteja, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, ellei lääkäri pidä sitä ehdottoman tarpeellisena. Ihmisillä tehdyt havainnot viittaavat siihen, että alpratsolaami voi vaurioittaa syntymätöntä lasta (suurentunut epämuodostumariski (suulakihalkiot)). Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa hoidon lopettamismahdollisuudesta. Jos käytät Alprazolam Krka ‑tabletteja synnytykseen asti, kerro siitä lääkärille, koska vastasyntyneellä saattaa olla vieroitusoireita. Jos tätä lääkevalmistetta käytetään suurina annoksina raskauden loppuvaiheessa tai synnytyksen aikana, vastasyntyneellä voi myös esiintyä ruumiinlämmön alenemista, hengityslamaa, lihasjänteyden vähenemistä ja syömisvaikeuksia (velton lapsen oireyhtymä).

Älä imetä, kun käytät Alprazolam Krka ‑tabletteja, koska niillä voi olla vaikutuksia lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Koska alpratsalaamilla on rauhoittavia, lihaksia rentouttavia ja unettavia vaikutuksia, se voi heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa sellaisissa toimissa, joissa tarvitaan erityistä vireystilaa varsinkin hoidon alussa ja silloin, kun potilas on väsynyt. Tämän vuoksi Alprazolam Krka ‑hoidon aikana ei saa ajaa eikä käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Alprazolam Krka sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Alprazolam Krka ‑tabletteja käytetään

Lääkäri määrää annoksen ja hoidon keston yksilöllisesti potilaan tilan perusteella. Käytä aina Alprazolam Krka ‑tabletteja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Hoito aloitetaan usein pienellä annoksella, jota vähitellen suurennetaan tarpeen mukaan. Älä muuta annosta äläkä lopeta Alprazolam Krka ‑hoitoa, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. On suositeltavaa, että sama lääkäri määrää, valvoo ja lopettaa hoidon. Alprazolam Krka:n kaltaisten valmisteiden käyttö voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Riski kasvaa annosta suurennettaessa ja hoidon pitkittyessä sekä potilailla, joilla on ilmennyt alkoholin, muiden päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Älä anna Alprazolam Krka ‑tabletteja muille.

Huomaa, että Alprazolam Krka ‑depottabletit niellään kokonaisina, eikä niitä saa jakaa eikä murskata!  

Paniikkihäiriöt:

Alkuannos on yleensä 0,5–1 mg ennen nukkumaanmenoa. Hoitoannos (pienin annos, jolla on toivottuja vaikutuksia) on yleensä enintään 6 mg vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen. Pienempiä alku- ja hoitoannoksia suositellaan iäkkäille henkilöille ja niille, joihin lääke vaikuttaa herkemmin, yleensä 0,5 mg/vrk. Suurin ylläpitoannos on 4,5 mg/vrk jaettuna kahteen annokseen.

Lääkäri tarkistaa lääkityksen tarpeen ja lääkkeen sopivuuden neljän viikon kuluessa hoidon aloittamisen jälkeen.

Ahdistuneisuus:

Alkuannos on yleensä 0,5 mg kerran vuorokaudessa. Hoitoannos on yleensä 0,5–3 mg/vrk kahtena tai yhtenä annoksena. Pienempiä alku- ja hoitoannoksia suositellaan iäkkäille ja huonokuntoisille potilaille, enintään 0,5–1 mg/vrk.

Hoidon maksimikesto on yleensä 8–12 viikkoa, mihin sisältyy lääkityksen asteittainen lopettaminen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alpratsolaamin tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 18-vuotiailla potilailla. Tästä syystä alpratsolaamin käyttöä ei suositella tälle ikäryhmälle.

Jos otat enemmän Alprazolam Krka ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos potilas on tajuissaan, ensilääkityksenä annetaan lääkehiiltä.

Ota lääkepakkaus mukaan, kun hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Alpratsolaamin yliannos aiheuttaa suunnatonta väsymystä, ataksiaa (haparointia) ja tajunnantason alenemista. Verenpaineen lasku, tajuttomuus ja hengityksen lamaantuminen ovat myös mahdollisia. Alkoholi ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet lisäävät alpratsolaamin haittavaikutuksia.

Jos unohdat ottaa Alprazolam Krka ‑tabletteja

Ota unohtunut annos mahdollisimman pian. Jos seuraavan annoksen ottamisaika on lähellä, älä ota unohtunutta annosta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta aivan peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on tarpeeksi Alprazolam Krka ‑tabletteja mukanasi.

Jos lopetat Alprazolam Krka ‑tablettien käytön

Alpratsolaami voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Riski on suurin silloin, kun annokset ovat suuria ja hoitoaika pitkä ja potilaalla on ilmennyt alkoholin, muiden päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä, tai jos samanaikaisesti käytetään useita bentsodiatsepiineja.

Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, esim. päänsärkyä, lihaskipua, vaikeaa ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä, levottomuutta, sekavuutta, ärtyneisyyttä ja vaikeissa tapauksissa depersonalisaatiota (itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen), derealisaatiota (todellisuudentajun katoaminen), herkkäkuuloisuutta, tunnottomuutta, kihelmöintiä raajoissa, yliherkkyyttä valolle, melulle ja kosketukselle, aistiharhoja (hallusinaatioita) ja epileptisiä kohtauksia. Vieroitusoireita voi ilmaantua useita päiviä hoidon lopettamisen jälkeen.

Tämä vuoksi Alprazolam Krka ‑hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti, vaan annosta pienennetään vähitellen lääkärin ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisin haittavaikutus on väsymys, johon voi liittyä ataksiaa (haparointia), lihaskoordinaation heikkenemistä ja sekavuutta. Väsymys on tyypillistä etenkin iäkkäillä potilailla. Väsymys ja siihen liittyvät oireet ovat pahimmillaan hoidon alussa. Ne heikentyvät tai häviävät, kun annosta pienennetään tai hoito jatkuu.

Lopeta Alprazolam Krka -tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita (esiintymistiheyttä ei tunneta), kuten:

 • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
 • nielemisvaikeuksia
 • nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

 • sedaatio, uneliaisuus

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

 • ruokahalun väheneminen
 • sekavuus, masennus, motorinen levottomuus
 • vaikeus kontrolloida liikkeitä (haparointi), muistin heikkeneminen, puheen puuroutuminen, keskittymisvaikeudet, heitehuimaus, päänsärky, pyörrytys
 • näön hämärtyminen
 • sydämen nopealyöntisyys, sydämentykytys
 • nenän tukkoisuus
 • ummetus, ripuli, pahoinvointi
 • suun kuivuminen, lisääntynyt syljeneritys, nielemisvaikeudet
 • allerginen ihottuma
 • väsymys
 • ärtyisyys.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

 • hyperprolaktinemia (epätavallisen korkea veren prolaktiinipitoisuus)
 • ruokahaluttomuus
 • aistiharhat, raivo, vihamielinen tai aggressiivinen käytös, ahdistuneisuus, levottomuus, muutokset seksuaalivietissä, unettomuus, epätavalliset ajatukset, hermostuneisuus, kiihtyneisyys
 • muistinmenetys, lihasjänteyden häiriöt, vapina
 • kaksoiskuvat
 • oksentelu
 • keltaisuus, maksan toimintahäiriöt
 • ihotulehdus, kutina
 • lihasheikkous
 • virtsaamisongelmat, epäsäännölliset kuukautiset, seksuaaliset toimintahäiriöt
 • painon muutokset
 • kohonnut silmänpaine.

Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

 • matala varenpaine
 • iho-ongelmat
 • ruokahalun lisääntyminen
 • turtuneisuus, vireystason lasku.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • maksatulehdus
 • nesteen kerääntymisestä johtuva turvotus (perifeerinen turvotus).

Alpratsolaami voi aiheuttaa fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta. Ks. kohta Ole erityisen varovainen Alprazolam Krka ‑tablettien suhteen.

Alprazolam Krka ‑hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita kuten esim. levottomuutta, unettomuutta ja kouristuksia (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi , Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Alprazolam Krka –tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Alprazolam Krka sisältää

- Vaikuttava aine on alpratsolaami. Yksi depottabletti sisältää 0,5 mg, 1 mg tai 2 mg alpratsolaamia.

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, indigokarmiini (E132) (vain 0,5 mg:n ja 2 mg:n tableteissa), kinoliinikeltainen (E104) (vain 0,5 mg:n tableteissa). Katso kohta 2. ”Alprazolam Krka sisältää laktoosia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Alprazolam Krka 0,5 mg: vihertävänkeltainen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

Alprazolam Krka 1 mg: valkoinen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

Alprazolam Krka 2 mg: vaaleansininen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

Pakkauskoot: 20, 30, 60, 100 ja 100 x 1 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72, Tukholma, Ruotsi

Valmistaja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA – FARMA d.o.o. , V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.7.2018

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Oriola