DIFFERIN geeli 1 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 10.09.2018 19:00:46)

Differin 1 mg/g geeli

adapaleeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Differin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Differiniä
3. Miten Differiniä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Differinin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Differin on ja mihin sitä käytetään

Aknen hoitovalmiste.

Lievän ja keskivaikean aknen hoitoon (finneihin, ihomatoihin, märkänäppyihin).

Adapaleenia, jota Differin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Differiniä

Älä käytä Differiniä
- Jos olet raskaana
- Jos suunnittelet raskautta
- Jos olet allerginen adapaleenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Jos valmisteesta aiheutuu yliherkkyyttä tai vakavaa ärsytystä, on käyttö keskeytettävä.

Differinin joutumista silmiin, suuhun, sieraimiin tai limakalvoille on vältettävä. Jos valmistetta joutuu silmiin, on silmät huuhdottava välittömästi lämpimällä vedellä.
Valmistetta ei pidä käyttää rikkoutuneelle iholle (haavat ja hiertymät), auringonpolttamalle tai ihottumaiselle iholle, eikä vaikean ja laaja-alaisen aknen hoitoon.

Muita eri vaikutustavan omaavia aknevalmisteita esim. bentsoyyliperoksidia voidaan käyttää siten, että niitä käytetään aamulla ja Differiniä illalla.

Differiniä käytettäessä on auringon ottoa, myös solariumia, vältettävä. Käytä auringonsuoja-aineita ja suojaavaa vaatetusta hoidetuilla alueilla, kun auringon valoa ei voida välttää.

Muut lääkevalmisteet ja Differin
Koska Differin saattaa ärsyttää ihoa, on mahdollista, että kuivattavien puhdistusaineiden tai muiden ihoa ärsyttävien tuotteiden (jotka sisältävät parfyymiä tai alkoholia) samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ärsytystä.

Ulkoisesti käytettäviä valmisteita, joilla on samanlainen vaikutusmekanismi, ei tule käyttää Differin-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
ÄLÄ KÄYTÄ Differin-valmistetta, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Kysy lääkäriltä lisätietoa. 

Differiniä voidaan käyttää imetyksen aikana. Differinin levittämistä rintakehän alueelle tulee kuitenkin välttää, jotta imetettävä lapsi ei joutuisi kosketuksiin sen kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Arvoidaan että Differinillä ei ole vaikutusta ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn.

Differin sisältää propyleeniglykolia ja metyyli-parahydroksibentsoaattia
Differin sisältää propyleeniglykoli-nimistä säilöntäainetta, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä ja metyyli-parahydroksibentsoaatti-nimistä (E 218) säilöntäainetta, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita (voi esiintyä hoidon jälkeen).

3. Miten Differiniä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ihon puhdistuksen jälkeenDifferiniä levitetään ohuelti aknealueelle kerran päivässä ennen nukkumaan menoa.

Ihon tulee olla kuiva ennen lääkkeen levittämistä sille.

Hoito voi aiheuttaa ihoärsytystä esim. hilseilyä ja punoitusta, siksi voi olla aiheellista harventaa hoitokertoja tai pitää hoidossa taukoa.

Jos geeliä levitetään iholle paksu kerros, ei nopeampaa tai parempaa tulosta saavuteta, mutta ihon huomattavaa punoitusta, kuoriutumista ja epämiellyttävää tunnetta saattaa esiintyä.

Differin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

Jos käytät enemmän Differiniä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Differin on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön eikä sitä saa niellä.

Jos unohdat käyttää Differiniä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Differinin käytön
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Differin voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia antopaikassa.

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä)
- ihon kuivuus
- ihoärsytys
- polttava tunne iholla
- ihon punoitus (eryteema)

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta)
- paikallinen ihoreaktio (kosketusihottuma)
- epämiellyttävä tunne iholla
- auringon polttama
- ihon kutina (pruritus)
- ihon hilseily (eksfoliaatio)
- aknen äkillinen paheneminen

Muita haittavaikutuksia ovat allerginen ihottuma (allerginen kosketusihottuma), ihon kipu tai turvotus ja silmäluomien ärsytys, punoitus, kutina tai turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

5. Differinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Differin sisältää

- Vaikuttava aine on adapaleeni 1 mg/g.
- Muut aineet ovat karbomeeri, propyleeniglykoli, poloxamer 182, natriumedetaatti, metyyli-parahydroksibentsoaatti (säilytysaine E 218), fenoksietanoli (säilytysaine), natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus: Pehmeä, valkoinen, vesipohjainen geeli.

Pakkauskoot: 30 ja 60 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Ruotsi

Valmistaja
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.8.2018

Yrityksen yhteystiedot:

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com
+46 18 444 0330
Tukkuliike: Tamro