DAKTACORT emulsiovoide 20/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 06.06.2018 19:01:17)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Daktacort emulsiovoide

mikonatsolinitraatti, hydrokortisoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Daktacort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Daktacortia
 3. Miten Daktacortia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Daktacortin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Daktacort on ja mihin sitä käytetään

Daktacortin sisältämät vaikuttavat lääkeaineet ovat mikonatsolinitraatti 20 mg/g, joka tehoaa sienitulehduksiin, ja hydrokortisoni (kortikosteroidi) 10 mg/g, joka vähentää sienitulehduksiin usein liittyvää kutinaa, punoitusta ja turvotusta.

Daktacort-emulsiovoidetta käytetään hiiva- ja muiden sienten aiheuttamien ihotulehdusten hoitoon erityisesti silloin, kun tulehdukseen liittyy huomattavaa punoitusta ja kutinaa (esim. kutiseva jalkasilsa ja nivussilsa). Se sopii myös sieni-ihottumien alueella olevien toissijaisten bakteeri-ihottumien hoitoon.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat. Daktacort-emulsiovoide kuuluu vahvuusluokkaan I Miedot.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Daktacortia

Älä käytä Daktacortia

 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos ihotulehduksen aiheuttaja on virus (herpes, vesirokko, myös vesirokkorokotus) tai ihotuberkuloosia aiheuttava bakteeri.

Varoitukset ja varotoimet

 • Vältä valmisteen joutumista silmiin.
 • Pese kätesi huolellisesti Daktacortin käytön jälkeen paitsi, jos hoito on tarkoitettu käsien iholle. Käytä vain omaa pyyhettäsi sekä vaihda usein vaatteita, jotka joutuvat kosketuksiin tulehtuneiden ihoalueiden kanssa välttääksesi tartunnan muihin ihoalueisiin tai toisiin ihmisiin.
 • Daktacort saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita kun käytät Daktacortia. Ks. kohta 4.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.
 • Daktacort saattaa vahingoittaa tiettyjä synteettisiä materiaaleja. Tämän vuoksi on suotavaa käyttää puuvillaisia alus- ja muita vaatteita (esim. sukat), jotka joutuvat kosketuksiin infektoituneen ihoalueen kanssa.

Lapset
Käytössä on oltava erityisen varovainen, jos hoidettava ihoalue on laaja tai jos sitä peittää vaippa tai muu hautova vaate tai side: tällöin lääkettä saattaa imeytyä ihon läpi liikaa. Daktacortia on käytettävä erityisen varoen lapsen kasvojen iholle. Pitkäaikainen, yli 2 viikkoa kestävä käyttö lapsille ei ole suotavaa.

Iäkkäät
Daktacort-emulsiovoiteen kaltaiset lääkevalmisteet voivat aiheuttaa ihon ohenemista pitkään, ilman taukoja käytettyinä. Koska iho ohenee iän myötä muutenkin, iäkkään tulisi käyttää Daktacortia vain ohuelti ja korkeintaan muutaman viikon ajan. Daktacortia tulisi käyttää mahdollisimman lyhyen aikaa. Noudata mahdollisesti lääkäriltä saamiasi ohjeita.

Muut lääkevalmisteet ja Daktacort
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos lääkäri on määrännyt sinulle suun kautta otettavaa verenhyytymistä estävää lääkettä (antikoagulanttia), kuten varfariinia, noudata varovaisuutta ja seuraa antikoagulaatiohoidon vaikutusta. Myös joidenkin muiden lääkkeiden (esim. suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tai fenytoiinin) vaikutus voi muuttua tai haittavaikutukset voivat lisääntyä samanaikaisesti mikonatsolin kanssa käytettäessä, joten yhteiskäytössä on oltava varovainen.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden tai imetyksen aikana on vältettävä laajojen ihoalueiden hoitoa tai voiteen levittämistä hautovien siteiden tai vaatteiden alle.

Daktacort sisältää butyylihydroksianisolia ja bentsoehappoa
Butyylihydroksianisoli saattaa aiheuttaa paikallisia iho-oireita (esim. kosketusihottumaa) tai ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Bentsoehappo ärsyttää lievästi ihoa, silmiä ja limakalvoja.

 

3. Miten Daktacortia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä Daktacort-emulsiovoidetta ohuelti iholle 1−2 kertaa vuorokaudessa.

Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Voitele tulehtunut ihoalue ja sitä ympäröivä iho. Hiero emulsiovoidetta kevyesti iholle kunnes se on imeytynyt kokonaan. Jotta tulehdus ei tarttuisi muihin ihoalueisiin eikä toisiin ihmisiin, pese kätesi huolellisesti voitelun jälkeen paitsi, jos hoito on tarkoitettu käsien iholle.

Jatka hoitoa, kunnes kaikki oireet ovat täysin hävinneet (tavallisesti noin 2−5 viikon kuluttua). Voit kuitenkin siirtyä käyttämään myös Daktarin-emulsiovoidetta Daktacortin sijasta heti, kun tulehdusoireet (punoitus, kutina) ovat hävinneet.

Jos käytät enemmän Daktacortia kuin sinun pitäisi
Jos Daktacort-emulsiovoidetta käytetään suositeltua useammin tai kauemmin, voide saattaa aiheuttaa ihon punoitusta, turvotusta tai kuumotusta, mahdollisesti allergisoitumista. Lopeta tällöin voiteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Daktacort sisältää mietoa kortikosteroidia: toistuvat yliannokset voivat aiheuttaa haitallisia kortikosteroidivaikutuksia, esim. akneihottumaa sekä ihon ohentumista ja haurastumista. Jos tällaisia oireita ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Daktacortin nieleminen vahingossa ei yleensä ole haitallista, mutta ota varmuuden vuoksi yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Daktacortia
Jatka emulsiovoiteen ohjeiden mukaista käyttöä niin pian kuin mahdollista. Älä lisää käyttämäsi voiteen tai käyttökertojen määrää.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Daktacort-emulsiovoide on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa hoidetulla ihoalueella on ilmaantunut ihoärsytystä tai lievää kuumotusta. Tällöin yleensä riittää, jos jättää yhden tai muutaman hoitokerran väliin.

Vakavia allergisia reaktioita on raportoitu Daktacortin käytön yhteydessä. Vakavan allergisen reaktion oireita voivat olla

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Lopeta Daktacortin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, mikäli huomaat tai epäilet jotain näistä oireista.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta):

 • ihoärsytys, ihon kuumotus, nokkosihottuma, kutina
 • ärsytys antopaikassa.

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10 000:sta):

 • anafylaktiset reaktiot
 • kosketusihottuma, ihon punoitus, ihottuma.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

 • yliherkkyys
 • angioedeema, ihotulehdus, ihon vaaleneminen, reaktio antopaikassa
 • näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

5. Daktacortin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä tiiviisti suljettuna jääkaapissa (2−8 °C).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Daktacort sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat mikonatsolinitraatti 20 mg/g ja hydrokortisoni 10 mg/g.
 • Muut aineet ovat polyetyleeniglykoli, glykolistearaatti, oleoyylimakrogoliglyseridi, nestemäinen parafiini, dinatriumedetaatti, butyylihydroksianisoli, bentsoehappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen emulsiovoide.
Pakkauskoko: 30 g.

Myyntiluvan haltija
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo.

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.2.2018

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro