DAKTACORT emulsiovoide 20/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 27.06.2023 21:11:15)

Daktacort emulsiovoide

mikonatsolinitraatti, hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Daktacort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Daktacort-valmistetta
 3. Miten Daktacort-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Daktacort-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Daktacort-valmisteen sisältämät vaikuttavat lääkeaineet ovat mikonatsolinitraatti 20 mg/g, joka tehoaa sienitulehduksiin, ja hydrokortisoni (kortikosteroidi) 10 mg/g, joka vähentää sienitulehduksiin usein liittyvää kutinaa, punoitusta ja turvotusta.

Daktacort-valmistetta käytetään hiiva- ja muiden sienten aiheuttamien ihotulehdusten hoitoon erityisesti silloin, kun tulehdukseen liittyy huomattavaa punoitusta ja kutinaa (esim. kutiseva jalkasilsa ja nivussilsa). Se sopii myös sieni-ihottumien alueella olevien toissijaisten bakteeritulehdusten hoitoon.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat. Daktacort-emulsiovoide kuuluu vahvuusluokkaan I Miedot.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Daktacort-valmistetta, jos

 • olet allerginen vaikuttaville aineille, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • ihotulehduksen aiheuttaja on virus (herpes, vesirokko, myös vesirokkorokotus) tai ihotuberkuloosia aiheuttava bakteeri.

Varoitukset ja varotoimet

 • Vältä valmisteen joutumista silmiin.
 • Pese kätesi huolellisesti Daktacort-valmisteen käytön jälkeen, paitsi jos hoito on tarkoitettu käsien iholle. Käytä vain omaa pyyhettäsi sekä vaihda usein vaatteita, jotka joutuvat kosketuksiin tulehtuneiden ihoalueiden kanssa välttääksesi tartunnan muihin ihoalueisiin tai toisiin ihmisiin.
 • Daktacort saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita, kun käytät Daktacort-valmistetta. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.
 • Daktacort saattaa vahingoittaa tiettyjä synteettisiä materiaaleja. Tämän vuoksi on suotavaa käyttää puuvillaisia alus- ja muita vaatteita (esim. sukat), jotka joutuvat kosketuksiin infektoituneen ihoalueen kanssa.

Lapset

Käytössä on oltava erityisen varovainen, jos hoidettava ihoalue on laaja tai jos sitä peittää vaippa tai muu hautova vaate tai side: tällöin lääkettä saattaa imeytyä ihon läpi liikaa. Daktacort-valmistetta on käytettävä erityisen varoen lapsen kasvojen iholle. Pitkäaikainen, yli 2 viikkoa kestävä käyttö lapsille ei ole suotavaa.

Iäkkäät

Daktacort-valmisteen kaltaiset lääkevalmisteet voivat aiheuttaa ihon ohenemista pitkään, ilman taukoja käytettyinä. Koska iho ohenee iän myötä muutenkin, iäkkään tulisi käyttää Daktacort-valmistetta vain ohuelti ja korkeintaan muutaman viikon ajan. Daktacortia tulisi käyttää mahdollisimman lyhyen aikaa. Noudata mahdollisesti lääkäriltä saamiasi ohjeita.

Muut lääkevalmisteet ja Daktacort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, kuten

 • suun kautta otettavaa verenhyytymistä estävää lääkettä (antikoagulanttia), kuten varfariinia
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä
 • fenytoiinia epilepsiaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden tai imetyksen aikana on vältettävä laajojen ihoalueiden hoitoa tai voiteen levittämistä hautovien siteiden tai vaatteiden alle.

Daktacort sisältää

 • 2 mg bentsoehappoa per gramma, mikä saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä ja voi lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.
 • butyylihydroksianisolia, joka saattaa aiheuttaa paikallisia iho-oireita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä Daktacort-valmistetta ohuelti iholle 1−2 kertaa vuorokaudessa.

Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Voitele tulehtunut ihoalue ja sitä ympäröivä iho. Hiero emulsiovoidetta kevyesti iholle, kunnes se on imeytynyt kokonaan. Jotta tulehdus ei tarttuisi muihin ihoalueisiin eikä toisiin ihmisiin, pese kätesi huolellisesti voitelun jälkeen, paitsi jos hoito on tarkoitettu käsien iholle.

Jatka hoitoa, kunnes kaikki oireet ovat täysin hävinneet (tavallisesti noin 2−5 viikon kuluttua). Voit myös siirtyä käyttämään Daktarin-emulsiovoidetta heti, kun tulehdusoireet (punoitus, kutina) ovat hävinneet.

Jos käytät enemmän Daktacort-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos Daktacort-valmistetta käytetään suositeltua useammin tai kauemmin, voide saattaa aiheuttaa ihon punoitusta, turvotusta tai kuumotusta, mahdollisesti allergisoitumista. Lopeta tällöin voiteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Daktacort sisältää mietoa kortikosteroidia: toistuvat yliannokset voivat aiheuttaa haitallisia kortikosteroidivaikutuksia, esim. akneihottumaa sekä ihon ohentumista ja haurastumista. Jos tällaisia oireita ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Daktacort-valmisteen nieleminen vahingossa ei yleensä ole haitallista, mutta ota varmuuden vuoksi yhteys lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Daktacort-valmistetta

Jatka emulsiovoiteen ohjeiden mukaista käyttöä niin pian kuin mahdollista. Älä lisää käyttämäsi voiteen tai käyttökertojen määrää.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Daktacort-valmiste on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa hoidetulla ihoalueella on ilmaantunut ihoärsytystä tai lievää kuumotusta. Tällöin yleensä riittää, jos jättää yhden tai muutaman hoitokerran väliin.

Lopeta Daktacort-valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavan allergisen reaktion oireita:

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Haittavaikutukset

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ihoärsytys, ihon kuumotus, nokkosihottuma, kutina
 • ärsytys antopaikassa.

Hyvin harvinaiset ( alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • anafylaktiset reaktiot
 • kosketusihottuma, ihon punoitus, ihottuma.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • yliherkkyys
 • angioedeema, ihotulehdus, ihon vaaleneminen, reaktio antopaikassa
 • näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä tiiviisti suljettuna jääkaapissa (2−8 °C).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Daktacort sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat mikonatsolinitraatti 20 mg/g ja hydrokortisoni 10 mg/g.
 • Muut aineet ovat polyetyleeniglykoli- ja glykolistearaatti, oleoyylimakrogoliglyseridit, nestemäinen parafiini, bentsoehappo, dinatriumedetaatti, butyylihydroksianisoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen emulsiovoide.

Pakkauskoot: 15 g, 30 g.

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.10.2022

Yrityksen yhteystiedot:

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO

Consumer-fi@kenvue.com
+358 20 7531450
Tukkuliike: Tamro