FEXORIN tabletti, kalvopäällysteinen 120 mg (resepti)

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 12.04.2019 19:05:27)

Fexorin 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

feksofenadiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fexorin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fexorinia

3. Miten Fexorinia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fexorinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fexorin sisältää feksofenadiinihydrokloridia, joka on antihistamiini.

Fexorinia käytetään aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille lievittämään heinänuhan (kausiluonteisen allergisen nuhan) oireita, kuten aivastelua, kutisevaa, vuotavaa tai tukkoista nenää ja kutisevia, punoittavia ja vetistäviä silmiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Fexorinia

 • jos olet allerginen feksofenadiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fexorinia, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja
 • sinulla on tai on ollut sydänsairaus, sillä tämä lääke voi aiheuttaa nopeaa tai epäsäännöllistä sydämen sykettä
 • olet iäkäs.

Lapset ja nuoret

Fexorinia ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Fexorin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ruuansulatusvaivoihin käytettävät alumiinia ja magnesiumia sisältävät lääkkeet saattavat vaikuttaa Fexorinin tehoon vähentämällä imeytyvän lääkeaineen määrää. On suositeltavaa jättää noin 2 tuntia Fexorinin ja ruuansulatusvaivoihin käytettävien lääkkeiden ottamisen väliin.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Fexorinia raskauden aikana ellei se ole välttämätöntä.

Fexorinia ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fexorin ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autolla tai käyttää koneita. Sinun on kuitenkin varmistuttava siitä, että nämä tabletit eivät aiheuta sinulle väsymystä tai huimausta, ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Fexorin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on yksi tabletti (120 mg) vuorokaudessa.

Ota tabletti veden kanssa ennen ateriaa.

Tämä lääke alkaa helpottaa oireitasi tunnin kuluessa ja vaikutus kestää 24 tuntia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Fexorinia ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Jos otat enemmän Fexorinia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannoksen oireita ovat huimaus, uneliaisuus, uupumus ja suun kuivuminen.

Jos unohdat ottaa Fexorinia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Ota seuraava annos tavallisena, lääkärin määräämänä, ottoajankohtana.

Jos lopetat Fexorinin käytön

Kerro lääkärille, jos haluat lopettaa Fexorinin käytön ennen kuin olet ottanut kuurisi loppuun.

Jos lopetat Fexorinin käytön liian aikaisin, oireesi voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja lopeta Fexorinin käyttö, jos

 • sinulle ilmaantuu kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu:

Yleiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • huonovointisuus (pahoinvointi)
 • huimaus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • väsymys
 • uneliaisuus.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • univaikeudet (unettomuus)
 • unihäiriöt
 • painajaiset
 • hermostuneisuus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • ripuli
 • ihottuma ja kutina
 • nokkosihottuma
 • vakavat allergiset reaktiot, jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta, punoitusta, puristavaa tunnetta rinnassa ja hengitysvaikeuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauskotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fexorin sisältää

 • Vaikuttava aine on feksofenadiinihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat: Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, povidoni, magnesiumstearaatti
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fexorin tabletit ovat persikanvärisiä, pitkänomaisia, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden kumpikin puoli on sileä. Mitat: 15,00 mm x 6,5 mm.

PVC/PVDC/Al-läpipainopakkaukset, jotka on pakattu kartonkikoteloihin. Pakkauksessa on 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 tai 200 (10x20) tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.2.2019

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola