BETADINE suuvesi 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 13.01.2021 19:00:49)

BETADINE® 10 mg/ml -suuvesi

Jodattu povidoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt  tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Betadine-suuvesi on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betadine-suuvettä

3. Miten Betadine-suuvettä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Betadine-suuveden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Jodattu povidoni on desinfioiva, laajakirjoinen ja nopeavaikutteinen yhdiste, joka vaikuttaa bakteereihin, viruksiin, homeisiin, itiöihin, hiivoihin ja alkueläimiin.

Valmiste on tarkoitettu suun hygienian tehostamiseen, ikenien ja limakalvojen sairauksien, esim. ientulehdusten, suutulehdusten, suun hiivatulehdusten sekä kurkun ärsytyksen ja kurkkukivun, lievittämiseen ja pahanhajuisen hengityksen poistamiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Betadine-suuvettä

  • jos olet allerginen (yliherkkä) jodille tai Betadine-suuveden jollekin muulle aineelle
  • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa
  • jos sinulla on muu akuutti kilpirauhasen sairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Betadine-suuvettä.

Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, päänsärkyä ja pahoinvointia, ota yhteys lääkäriin. Betadine-suuvesi ei ole tarkoitettu angiinan hoitoon.

Jos ärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

Vastasyntyneillä ja pienillä imeväisikäisillä on suurempi kilpirauhasen vajaatoiminnan kehittymisen riski, kun käytetään suuria määriä jodia. Jodatun povidonin joutuminen imeväisikäisen suuhun on ehdottomasti estettävä.

Jos sinulla on struuma, kyhmyjä kilpirauhasessa tai muita ei-akuutteja kilpirauhasen sairauksia, on olemassa riski, että sinulle kehittyy suurten jodimäärien käytöstä kilpirauhasen liikatoiminta.

Valmistetta ei pidä käyttää ennen radiojodin avulla tehtävää skintigrafiaa tai kilpirauhaskarsinooman hoitoa radiojodilla tai niiden jälkeen.

Jodattu povidoni saattaa vaikuttaa kilpirauhasen toimintaa kuvaavien laboratoriotutkimusten tuloksiin sekä hemoglobiinin tai glukoosin määrityksiin ulosteesta tai virtsasta.

Valmisteen joutuminen henkitorveen tai keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa keuhkotulehduksen riskin.

Tässä lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Muut lääkevalmisteet ja Betadine-suuvesi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Povidonin ja jodin yhdistelmä reagoi proteiinin ja muiden tyydyttymättömien orgaanisten yhdisteiden (esim. märkäeritteen, veren ja rasvojen) kanssa, mikä johtaa sen tehon heikkenemiseen

Betadine-valmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti oktenidiinia sisältävien antiseptisten aineiden kanssa, koska se voi aiheuttaa ihon tilapäisen värjäytymisen tummaksi.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden ja imetyksen aikana valmistetta tulee käyttää varoen, koska valmisteesta mahdollisesti imeytyvä jodi voi vaikuttaa sikiön tai vastasyntyneen kilpirauhasen toimintaan.

Raskauden ja imetyksen aikana käytön tulee rajoittua muutamaan päivään, eikä valmistetta pidä käyttää toistamiseen raskauden aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Betadine-suuvettä käytetään ainoastaan kurlausvetenä tai suun huuhteluun. Valmiste ei ole tarkoitettu nieltäväksi.

Betadine-suuvettä käytetään laimennettuna tai laimentamattomana. Valmiste on tehokas vielä laimennoksena, jossa on 1 osa Betadine-liuosta ja 2 osaa vettä.

Tavallinen annos kurlaukseen tai suun purskutteluun on 5–10 ml laimennettua tai laimentamatonta suuvettä. Kurlaa tai purskuttele noin puoli minuuttia kerrallaan 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Alle 6-vuotiaille ainoastaan suun penslaukseen suuveteen kostutetulla vanutupolla.

Alle puolivuotiaille vain lääkärin määräyksestä.

Ei suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti pidempään kuin kaksi viikkoa ilman lääkärin määräystä.

Iholta ja luonnonkuiduista Betadine irtoaa vedellä, mutta tekokuidut värjäytyvät. Valmiste ei värjää hampaita.

Jos käytät Betadine-suuvettä enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Betadine-suuvettä

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)

Yliherkkyys ja kosketusihottuma

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

Anafylaktinen reaktio, kilpirauhasen liikatoiminta ja angioedeema

Haittavaikutukset, joiden yleisyys ei ole tiedossa (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Kilpirauhasen vajaatoiminta, keuhkotulehdus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betadine-suuvesi sisältää

  • Vaikuttava aine on jodattu povidoni (10 mg/ml).
  • Muut aineet ovat etanoli (96 %), glyseroli, sakkariininatrium, piparminttuöljy, minttuaromi, natriumhydroksidiliuos ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus: Kirkas, ruskea liuos

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.11.2020

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro