PRIMPERAN tabletti 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5 mt, 23.11.2021 19:11:35)

Primperan 10 mg tabletit

metoklopramidihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Primperan on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Primperan-tabletteja
 3. Miten Primperan-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Primperan-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Primperan on pahoinvointilääke. Se sisältää lääkeainetta nimeltään metoklopramidi. Se vaikuttaa aivojen osassa, joka estää pahoinvointia ja oksentelua.

Aikuiset
Primperan-tabletteja käytetään aikuisille:

 • ehkäisemään solusalpaajahoidon jälkeen mahdollisesti ilmenevää viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua
 • ehkäisemään sädehoidon aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelua
 • pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon, mukaan lukien migreenin aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu. Migreenissä metoklopramidia voidaan käyttää yhdessä suun kautta otettavien kipulääkkeiden kanssa auttamaan kipulääkkeitä vaikuttamaan tehokkaammin.

Lapset
Primperan-tabletit on tarkoitettu lapsille (1–18-vuotiaille), jos muut hoidot eivät tehoa tai niitä ei voida käyttää ehkäisemään solusalpaajahoidon jälkeen mahdollisesti ilmenevää viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Primperan-tabletteja jos

 • olet allerginen metoklopramidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on verenvuotoa, tukkeuma tai puhkeama mahassa tai suolistossa
 • sinulla on tai voi olla harvinainen kasvain lisämunuaisessa, joka sijaitsee munuaisen lähellä (feokromosytooma)
 • sinulla koskaan on ollut lääkehoitoon liittyviä tahattomia lihaskouristuksia (tardiivi dyskinesia)
 • sinulla on epilepsia
 • sinulla on Parkinsonin tauti
 • käytät levodopaa (lääke Parkinsonin taudin hoitoon) tai dopaminergisia agonisteja (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Primperan)
 • sinulla on koskaan ollut poikkeavia verenpuna-arvoja (methemoglobinemia) tai NADH-sytokromi-b5:n puute.

Älä anna Primperan-tabletteja alle 1-vuotiaalle lapselle (ks. kohta Lapset ja nuoret).

Älä käytä Primperan-tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Primperan-tabletteja.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Primperan-tabletteja jos:

 • sinulla on aiemmin ollut epänormaali sydämen syke (pidentynyt QT-aika) tai muita sydänsairauksia
 • sinulla on veren elektrolyyttipitoisuuksien, kuten kaliumin, natriumin ja magnesiumin, häiriöitä
 • käytät sydämen sykkeeseen vaikuttavia lääkkeitä
 • sinulla on hermoston (aivot) sairauksia
 • sinulla on maksan tai munuaisten toiminnan häiriöitä. Annosta voi olla tarpeen pienentää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Lääkäri voi ottaa verikokeita tarkistaakseen verenpunan määrän veressäsi. Hoito on lopetettava heti ja pysyvästi, jos veriarvot ovat poikkeavia (methemoglobinemia).

Kahden metoklopramidiannoksen välin on oltava vähintään 6 tuntia yliannostuksen välttämiseksi, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä.

Hoito ei saa kestää yli 3 kuukautta tahattomien lihaskouristusten riskin vuoksi.

Lapset ja nuoret
Tahdosta riippumattomia liikkeitä (ekstrapyramidaalioireita) voi ilmetä lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Tätä lääkettä ei saa käyttää alle 1-vuotiaille lapsille, koska siihen liittyy tahdosta riippumattomien liikkeiden suurentunut riski (ks. kohta Älä käytä Primperan-tabletteja jos).

Muut lääkevalmisteet ja Primperan
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen miten Primperan vaikuttaa tai Primperan voi vaikuttaa toisten lääkkeiden vaikutukseen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • levodopa tai muut Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (ks. kohta Älä käytä Primperan-tabletteja jos)
 • antikolinergit (lääkkeitä, joita käytetään helpottamaan vatsan kouristuksia)
 • morfiinijohdokset (lääkkeitä vaikean kivun hoitoon)
 • rauhoittavat lääkkeet
 • mielenterveyden ongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet
 • digoksiini (lääke sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • siklosporiini (lääke immuunijärjestelmän tiettyjen häiriöiden hoitoon)
 • mivakurium ja suksametoni (lääkkeitä lihasten rentouttamiseen)
 • fluoksetiini ja paroksetiini (lääkkeitä masennuksen hoitoon)
 • rifampisiini (tuberkuloosin tai muiden infektioiden hoitoon käytettävä lääke, joka saattaa pienentää metoklopramidin määrää veressä, jos näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti).

Primperan alkoholin kanssa
Alkoholia ei pidä käyttää metoklopramidihoidon aikana, koska alkoholi voimistaa Primperan-tablettien rauhoittavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos on tarpeellista, Primperan-tablettien käyttäminen raskauden aikana on mahdollista. Lääkäri päättää pitäisikö sinun käyttää tätä lääkettä vai ei.

Primperan-tablettien käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska metoklopramidi erittyy äidinmaitoon ja voi vaikuttaa lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Primperan voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai tahdosta riippumattomia, nykiviä, vääntelehtiviä pakkoliikkeitä sekä epätavallinen lihasjänteys voi aiheuttaa kehon virheasentoja. Tämä voi vaikuttaa näkökykyysi ja kykyyn ajaa ja käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Primperan-tabletit sisältävät laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Kaikki käyttöaiheet (aikuiset potilaat)
Suositeltu kerta-annos on 10 mg korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.
Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 30 mg tai 0,5 mg/kg.
Suositeltu hoidon enimmäiskesto on 5 vuorokautta.

Solusalpaajahoidon aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun estohoito (1–18-vuotiaat lapset)
Suositeltu annos on 0,1–0,15 mg/kg suun kautta korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.
Enimmäisvuorokausiannos on 0,5 mg/kg.

Annostaulukko

Ikä Paino Annos Annostiheys
1 - 3 vuotta 10 - 14 kg 1 mg Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
3 - 5 vuotta 15 - 19 kg 2 mg Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
5 - 9 vuotta 20 - 29 kg 2,5 mg Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
9 - 18 vuotta 30 - 60 kg 5 mg Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
15 - 18 vuotta Yli 60 kg 10 mg Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa


Älä käytä tätä lääkettä solusalpaajahoidon aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun estohoitoon yli 5 vuorokautta.

Primperan-tabletit eivät sovi käytettäväksi lapsille, jotka painavat alle 30 kg.

Muut lääkemuodot/vahvuudet voivat olla soveltuvampia lääkkeen antamiseksi.

Antotapa
Kahden metoklopramidiannoksen välin on oltava vähintään 6 tuntia yliannostuksen välttämiseksi, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä.

Iäkkäät
Annosta voi olla tarpeen pienentää munuaisten ja maksan toiminnan ja yleiskunnon perusteella.

Aikuiset, joilla on munuaisten toiminnan häiriöitä
Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toiminnan häiriöitä. Annosta on pienennettävä, jos sinulla on kohtalainen tai vaikea munuaissairaus.

Aikuiset, joilla on maksan toiminnan häiriöitä
Kerro lääkärille, jos sinulla on maksan toiminnan häiriöitä. Annosta on pienennettävä, jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Käyttö lapsille ja nuorille
Metoklopramidia ei saa käyttää alle 1-vuotiaille lapsille (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Jos käytät enemmän Primperan-tabletteja kuin sinun pitäisi
Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan välittömästi. Tahdosta riippumattomia liikkeitä (ekstrapyramidaalioireita), uneliaisuutta, tajunnan tason laskua, sekavuutta, hallusinaatioita ja sydänoireita voi ilmetä. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä sinulle hoidon näihin oireisiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Primperan-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta hoito ja kerro välittömästi lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkun seuraavista oireista tämän lääkkeen käytön aikana:

 • allergiset reaktiot (kuten anafylaksia, angioedeema tai nokkosihottuma). Oireena voi olla ihottuma, kutina, hengitysvaikeus, hengenahdistus, kasvojen, huulten, nielun tai kielen turvotus, ihon kylmänhikisyys, sydämentykytys, huimaus, heikotus tai pyörtyminen. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen tai hakeudu välittömästi lähimmän sairaalan päivystykseen.
 • tahdosta riippumattomat liikkeet (usein pään tai niskan alueella). Näitä voi ilmetä lapsilla tai nuorilla aikuisilla ja etenkin kun käytetään suuria annoksia. Nämä oireet ilmenevät yleensä hoidon alussa ja jopa kerta-annoksen jälkeen. Liikkeet loppuvat asianmukaisella hoidolla.
 • korkea kuume, korkea verenpaine, kouristukset, hikoilu, syljen erittyminen. Nämä voivat olla pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

 • uneliaisuus.

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä)

 • masennus
 • tahdosta riippumattomat liikkeet, kuten nykivät, ravistelevat, vääntelehtivät liikkeet tai lihasten jäykkyys
 • Parkinsonin tautia muistuttavat oireet (jäykkyys, vapina)
 • rauhattomuus
 • verenpaineen lasku (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)
 • ripuli
 • voimattomuus.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

 • prolaktiinihormonin suurentunut pitoisuus veressä, mikä voi aiheuttaa: maidoneritystä miehillä, ja naisilla, jotka eivät imetä
 • epäsäännölliset kuukautiset
 • hallusinaatiot
 • alentunut tajunnan taso
 • hidas sydämen syke (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)
 • yliherkkyys
 • näköhäiriöt ja silmämunan tahdonvastainen kääntyminen.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • sekavuus
 • kouristukset (etenkin epilepsiapotilailla).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • allergiset reaktiot (kuten anafylaksia, angioedeema tai nokkosihottuma)
 • poikkeavat verenpuna-arvot: voi muuttaa ihon väriä
 • rintojen suureneminen miehellä (gynekomastia)
 • tahattomat lihaskouristukset pitkäaikaisen käytön jälkeen, etenkin iäkkäillä potilailla
 • korkea kuume, korkea verenpaine, kouristukset, hikoilu, syljen eritys. Nämä voivat olla pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita.
 • sydämen sykkeen muutokset, jotka näkyvät sydänsähkökäyrässä (EKG)
 • sydämenpysähdys (etenkin kun lääke annetaan injektiona)
 • sokki (vaikea verenpaineen lasku) (etenkin kun lääke annetaan injektiona)
 • pyörtyminen (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)
 • erittäin korkea verenpaine (voi johtua esim. feokromosytoomasta, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • itsemurha-ajatukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Primperan 10 mg tabletit säilytetään huoneenlämmössä (15–25 ºC).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Primperan-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on metoklopramidihydrokloridi. 1 Primperan-tabletti sisältää metoklopramidihydrokloridimonohydraattia, joka vastaa 10 mg metoklopramidihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen tai melkein valkoinen, litteä tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella ja teksti ”Primperan 10” toisella puolella, halkaisija noin 7 mm, paino noin 125 mg.

Pakkauskoot: 40 tablettia ja 100 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid, S.A.U., Avda. Leganés, 62, 28923 Alcorcón (Madrid), Espanja
tai
Delpharm Dijon, 6 Boulevard de l’Europe, 21800 Quetigny, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.3.2023.

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro