PAMOL tabletti 1000 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 26.06.2019 19:02:20)

Pamol® 1000 mg -tabletti

Parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pamol 1000 mg on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 1000 mg -tabletteja
 3. Miten Pamol 1000 mg -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pamol 1000 mg -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pamol 1000 mg -tabletit sisältävät parasetamolia, joka kuuluu kipu- ja kuumelääkkeiden lääkeryhmään. Pamol 1000 mg ‑tabletit vähentävät kivun tuntemusta, ja niitä käytetään

 • nivelrikon ja reumaattisen kivun hoitoon
 • päänsäryn, lihassäryn, hammassäryn ja kuukautiskipujen hoitoon
 • ylähengitystieinfektioihin ja influenssaan liittyvien särky- ja kuumetilojen hoitoon.

Parasetamolia, jota Pamol 1000 mg sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pamol 1000 mg -tabletteja

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Pamol 1000 mg ‑tabletteja.

Ole erityisen varovainen Pamol 1000 mg -tablettien suhteen

 • jos sinulla on todettu maksan vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos käytät muita parasetamolia sisältäviä valmisteita (näin vältät yliannostuksen)
 • jos käytät runsaasti alkoholia.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on raportoitu parasetamolia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti valmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeenmukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja myös potilaille, joilla ei ole aikaisempia maksan toimintahäiriötä.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol 1000 mg

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät samanaikaisesti yhtä tai useampaa seuraavista lääkevalmisteista, neuvottele lääkärisi kanssa ennen Pamol 1000 mg ‑tablettien käyttöä:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • salisyyliamidi (kipulääke)
 • metoklopramidi (pahoinvointia vähentävä lääke)
 • domperidoni (pahoinvointia vähentävä lääke)
 • kolestyramiini (kolesterolilääke)
 • karbamatsepiini (epilepsialääke)
 • diflunisaali (kipulääke)
 • varfariini ja muut kumariinit (verenohennuslääkkeet). Pamol 1000 mg saattaa lisätä veren hyytymistä ehkäisevien lääkkeiden, kuten varfariinin tai muiden kumariinien, vaikutusta, jos sitä käytetään toistuvasti yli viikon ajan.
 • maksan toimintaan vaikuttavat lääkkeet. Käytä Pamol 1000 mg -tabletteja varoen, jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä, jotka vaikuttavat (mahdollisesti vahingollisesti) maksan toimintaan.

Pamol 1000 mg ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Voit ottaa Pamol 1000 mg -tabletit aterioista riippumatta. Älä käytä Pamol 1000 mg -tabletteja samanaikaisesti alkoholin kanssa. Parasetamoli ei lisää alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Pamol 1000 mg-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Parasetamolin ei ole todettu aiheuttavan riskiä sikiölle tai imeväiselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Parasetamoli ei heikennä ajokykyä eikä kykyä käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on ½–1 tablettia 4–6 tunnin välein tarvittaessa 1–3 kertaa vuorokaudessa. Enimmäisannos on 3 tablettia vuorokaudessa (= 3000 mg parasetamolia / 24 h).

Käyttö lapsille ja nuorille

Pamol 1000 mg ei ole tarkoitettu lapsille.

Erityispotilasryhmät

Vaikean munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä annosväliä on pidennettävä. Kysy neuvoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Pamol 1000 mg -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita (yleensä 24 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta): pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakivut.

Yliannostuksen vaara on olemassa erityisesti, jos kyseessä on lapsi, vanhus, maksan vajaatoimintaa, alkoholismia tai aliravitsemusta sairastava tai maksaan vaikuttavia lääkkeitä käyttävä potilas. Yliannostus saattaa olla hyvin vakava.

Älä koskaan ota suositeltua enempää Pamol 1000 mg -valmistetta. Suurempi annos ei lisää kivun lievitystä vaan voi sen sijaan aiheuttaa vakavan maksavaurion. Maksavaurion oireet ilmenevät vasta muutaman päivän kuluttua. Sen takia on erittäin tärkeää, että otat mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi, jos olet ottanut Pamol 1000 mg -valmistetta enemmän kuin tässä pakkausselosteessa suositellaan.

Jos unohdat ottaa Pamol 1000 mg -tabletit

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jatka sen jälkeen käyttöä tavalliseen tapaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Älä koskaan ylitä suositeltua vuorokausiannosta.

Jos lopetat Pamol 1000 mg -tablettien käytön

Vointisi paranee todennäköisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt Pamol 1000 mg -tabletteja muutaman päivän ajan, mutta lääkkeen käytön lopettamista lääkärin ohjeista poiketen ei suositella. Kipu ja muut vaivat saattavat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle tulee seuraavia haittavaikutuksia pian tablettien ottamisen jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi tai apteekkiin:

Harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä tuhannesta mutta yli yhdellä kymmenestätuhannesta potilaasta):

Nokkosrokko, rokkoihottuma, lääkeihottuma

Maksan transaminaasitasojen nousu (maksavaurio, joka voi aiheuttaa maksan vajaatoimintaa)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä kymmenestätuhannesta potilaasta):

Yliherkkyysreaktiot (esim. allergiset reaktiot, kuten toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, anafylaksia). Oireita voivat olla esim. nokkosihottuma, laaja-alainen märkäinen ihottuma, ihon punoitus, lämmönnousu, kasvojen ja nielun turvotus, sekä anafylaksiassa verenpaineen lasku ja vaikeimmissa tapauksissa sokki.

Mahdollisesti hengenvaaralliset ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), joihin voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita.

Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka ovat olleet aikaisemmin yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille.

Trombosytopenia (verihiutaleiden määrän väheneminen). Oireita voivat olla esim. limakalvoverenvuodot, lisääntynyt mustelmataipumus tai runsaat kuukautisvuodot.

Agranulosytoosi (veren valkosolujen määrän huomattava väheneminen), joka voi aiheuttaa lisääntynyttä infektiotaipumusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi ,

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea,

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55,

00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Palauta aina käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin turvallisesti hävitettäväksi. Säilytä yli jääneet tabletit vain siinä tapauksessa, että lääkärisi neuvoo niin.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol 1000 mg sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli (1000 mg).
 • Muut aineet ovat natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), esigelatinoitu tärkkelys, povidoni 30 ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pamol 1000 mg -tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, kaksoiskuperia, soikeita, päällystämättömiä tabletteja, joissa on jakouurre kummallakin puolella.

Pamol 1000 mg -tabletit on pakattu 5, 10 tai 15 tabletin PVC-alumiiniläpipainopakkauksiin.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy,

PL 1406,

00101 Helsinki

Valmistaja

APL Swift Services (Malta) Ltd.,

HF26,

Hal Far Industrial Estate,

Hal Far,

Birzebbugia BBG 3000,

Malta

tai

Aurex B.V.,

Baarnsche Dijk 1,

3741 LN BAARN,

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.5.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro