PAMOL tabletti 1000 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 07.07.2016 17:48:44)

PAKKAUSSELOSTE

Pamol® 1000 mg -tabletti

Parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
• Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja
• Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
• Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Pamol 1000 mg on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 1000 mg -tabletteja
3. Miten Pamol 1000 mg -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pamol 1000 mg -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Pamol 1000 mg on ja mihin sitä käytetään

Pamol 1000 mg -tabletit sisältävät parasetamolia, joka kuuluu kipu- ja kuumelääkkeiden lääkeryhmään. Pamol 1000 mg tabletit vähentävät kivun tuntemusta, ja niitä käytetään
• nivelrikon ja reumaattisen kivun hoitoon
• päänsäryn, lihassäryn, hammassäryn ja kuukautiskipujen hoitoon
• ylähengitystieinfektioihin ja influenssaan liittyvien särky- ja kuumetilojen hoitoon.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 1000 mg -tabletteja

Älä käytä Pamol 1000 mg -tabletteja
- jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Pamol 1000 mg tabletteja.

Ole erityisen varovainen Pamol 1000 mg -tablettien suhteen
- jos sinulla on todettu maksan vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
- jos käytät muita parasetamolia sisältäviä valmisteita (näin vältät yliannostuksen)
- jos käytät runsaasti alkoholia.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on raportoitu parasetamolia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti valmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeen mukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja myös potilaille, joilla ei ole aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol 1000 mg
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät samanaikaisesti yhtä tai useampaa seuraavista lääkevalmisteista, neuvottele lääkärisi kanssa ennen Pamol 1000 mg tablettien käyttöä:
- probenesidi (kihtilääke)
- salisyyliamidi (kipulääke)
- metoklopramidi (pahoinvointia vähentävä lääke)
- domperidoni (pahoinvointia vähentävä lääke)
- kolestyramiini (kolesterolilääke)
- karbamatsepiini (epilepsialääke)
- diflunisaali (kipulääke)
- varfariini ja muut kumariinit (verenohennuslääkkeet). Pamol 1000 mg saattaa lisätä veren hyytymistä ehkäisevien lääkkeiden, kuten varfariinin tai muiden kumariinien, vaikutusta, jos sitä käytetään toistuvasti yli viikon ajan.
- maksan toimintaan vaikuttavat lääkkeet. Käytä Pamol 1000 mg -tabletteja varoen, jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä, jotka vaikuttavat (mahdollisesti vahingollisesti) maksan toimintaan.

Pamol 1000 mg -tablettien käyttö ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Voit ottaa Pamol 1000 mg -tabletit aterioista riippumatta. Älä käytä Pamol 1000 mg -tabletteja samanaikaisesti alkoholin kanssa. Parasetamoli ei lisää alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaana oleva tai imettävä äiti voi käyttää parasetamolia. Parasetamolin ei ole todettu aiheuttavan riskiä sikiölle tai imeväiselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Parasetamoli ei heikennä ajokykyä tai kykyä käyttää koneita.


3. Miten Pamol 1000 mg -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on ½–1 tablettia 4–6 tunnin välein tarvittaessa 1–3 kertaa vuorokaudessa. Enimmäisannos on 3 tablettia vuorokaudessa (= 3000 mg parasetamolia / 24 h).

Käyttö lapsille ja nuorille
Pamol 1000 mg ei ole tarkoitettu lapsille.

Erityispotilasryhmät:
Vaikean munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä annosväliä on pidennettävä. Kysy neuvoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat Pamol 1000 mg -tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Pamol 1000 mg -tabletteja.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita (yleensä 24 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta): pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakivut.
Yliannostuksen vaara on olemassa erityisesti, jos kyseessä on lapsi, vanhus, maksan vajaatoimintaa, alkoholismia tai aliravitsemusta sairastava tai maksaan vaikuttavia lääkkeitä käyttävä potilas. Yliannostus saattaa olla hyvin vakava.

Älä koskaan ota suositeltua enempää Pamol 1000 mg -valmistetta. Suurempi annos ei lisää kivun lievitystä vaan voi sen sijaan aiheuttaa vakavan maksavaurion. Maksavaurion oireet ilmenevät vasta muutaman päivän kuluttua. Sen takia on erittäin tärkeää, että otat mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi, jos olet ottanut Pamol 1000 mg -valmistetta enemmän kuin tässä pakkausselosteessa suositellaan.

Jos unohdat ottaa Pamol 1000 mg -tabletit
Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jatka sen jälkeen käyttöä tavalliseen tapaan.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Älä koskaan ylitä suositeltua vuorokausiannosta.

Jos lopetat Pamol 1000 mg -tablettien käytön
Vointisi paranee todennäköisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt Pamol 1000 mg -tabletteja muutaman päivän ajan, mutta lääkkeen käytön lopettamista lääkärin ohjeista poiketen ei suositella. Kipu ja muut vaivat saattavat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle tulee seuraavia haittavaikutuksia pian tablettien ottamisen jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi tai apteekkiin:

Harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä tuhannesta mutta yli yhdellä kymmenestätuhannesta potilaasta):
Nokkosrokko, rokkoihottuma, lääkeihottuma
Maksan transaminaasitasojen nousu (maksavaurio, joka voi aiheuttaa maksan vajaatoimintaa)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä kymmenestätuhannesta potilaasta):
Yliherkkyysreaktiot (esim. allergiset reaktiot, kuten toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, anafylaksia). Oireita voivat olla esim. nokkosihottuma, laaja-alainen märkäinen ihottuma, ihon punoitus, lämmön nousu, kasvojen ja nielun turvotus, sekä anafylaksiassa verenpaineen lasku ja vaikeimmissa tapauksissa sokki.
Mahdollisesti hengenvaaralliset ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), joihin voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita.
Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka ovat olleet aikaisemmin yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille.
Trombosytopenia (verihiutaleiden määrän väheneminen). Oireita voivat olla esim. limakalvoverenvuodot, lisääntynyt mustelmataipumus tai runsaat kuukautisvuodot.
Agranulosytoosi (veren valkosolujen määrän huomattava väheneminen), joka voi aiheuttaa lisääntynyttä infektiotaipumusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Pamol 1000 mg -tablettien säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Pamol 1000 mg -tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on mainitun kuukauden viimeinen päivä.
Älä käytä valmistetta, jos huomaat näkyviä muutoksia sen ulkonäössä.

Palauta aina käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin turvallisesti hävitettäväksi. Säilytä yli jääneet tabletit vain siinä tapauksessa, että lääkärisi neuvoo niin.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol 1000 mg sisältää
- Vaikuttava aine on parasetamoli (1000 mg).
- Muut aineet ovat natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), esigelatinoitu tärkkelys, povidoni 30 ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Pamol 1000 mg -tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, kaksoiskuperia, soikeita, päällystämättömiä tabletteja, joissa on jakouurre kummallakin puolella.

Pamol 1000 mg -tabletit on pakattu 5, 10 tai 15 tabletin PVC-alumiiniläpipainopakkauksiin.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki

Valmistaja
APL Swift Services (Malta) Ltd., HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000, Malta tai

Aurex B.V., Molenvliet 103, 3335 LH Zwijndrecht, Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.4.2015.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro