INSTANYL nenäsumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,5 mt, 15.06.2021 19:01:03)

Instanyl 50 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, liuos

Instanyl 100 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, liuos

Instanyl 200 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, liuos

fentanyyli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Instanyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Instanyl‑valmistetta
 3. Miten Instanyl‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Instanyl‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Instanyl sisältää vaikuttavana aineena fentanyyliä ja kuuluu opioidien lääkeryhmään. Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat estämällä kipusignaalien pääsyn aivoihin.

Instanyl vaikuttaa nopeasti ja sitä käytetään läpilyöntikivun lievittämiseen sellaisten aikuisten syöpäpotilaiden hoidossa, joiden tavanomaista kipua hoidetaan jo opioideilla. Läpilyöntikipu on äkillistä lisäkipua, jota esiintyy, vaikka olet ottanut tavanomaisen opioidikipulääkkeesi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Instanyl‑valmistetta:

 • jos olet allerginen fentanyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos et säännöllisesti käytä lääkärin määräämää opioidilääkettä (esim. kodeiini, fentanyyli, hydromorfoni, morfiini, oksikodoni, petidiini), päivittäin säännöllisen aikataulun mukaan vähintään viikon ajan pitkäaikaisen kivun hoitoon. Jos et ole käyttänyt näitä lääkkeitä, et saakäyttää Instanyl‑valmistetta, koska se saattaisi lisätä vaarallisen hitaan ja pinnallisen hengityksen riskiä, ja hengitys saattaisi jopa pysähtyä.
 • jos käytät lääkettä, joka sisältää natriumoksibaattia
 • jos sinulla on lyhytaikaista kipua, muuta kuin läpilyöntikipua.
 • jos sinulla on vakavia hengitysvaikeuksia tai sairastat vakavaa ahtauttavaa keuhkosairautta.
 • jos olet aiemmin saanut sädehoitoa kasvojen alueelle.
 • jos sinulla on toistuvaa nenäverenvuotoa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Instanyl‑valmistetta, erityisesti:

 • jos sairastat pitkäaikaista ahtauttavaa keuhkosairautta; Instanyl saattaa vaikeuttaa hengitystäsi.
 • jos sinulla on sydänvaivoja, erityisesti jos sydämen syke on hidas, verenpaine on alhainentai veritilavuus on vähäinen.
 • jos sinulla on maksa‑ tai munuaisvaivoja.
 • jos sinulla on aivotoiminnan ongelmia esim. aivokasvaimen, pään vamman tai kallonsisäisen paineen kohoamisen takia.
 • jos sinulle on aiemmin kehittynyt lisämunuaisten vajaatoiminta tai sukupuolihormonien puute (androgeenivajaus) opioidien käytön seurauksena.
 • jos käytät masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä; ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Instanyl”.
 • jos käytät osittaisiksi agonisteiksi/antagonisteiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten buprenorfiinia, nalbufiinia ja pentatsosiinia (kipulääkkeitä), sillä sinulle voi tulla vieroitusoireyhtymän oireita. Ks. lisätietoja kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja Instanyl”.
 • jos käytät muita nenäsumutevalmisteita esim. flunssan tai allergian hoitoon.

Jos sinulle tulee hengitysvaikeuksia Instanyl‑hoidon aikana, on hyvin tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai sairaalaan.

Käänny lääkärin puoleen Instanyl käytön aikana:

 • jos tunnet kipua tai lisääntynyttä kipuherkkyyttä (hyperalgesiaa), joka ei häviä lääkärin määräämästä suuremmasta lääkeannoksesta huolimatta
 • jos sinulla esiintyy seuraavien oireiden yhdistelmä: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, väsymys, voimattomuus, huimaus ja alhainen verenpaine. Yhdessä nämä oireet saattavat olla merkki mahdollisesti hengenvaarallisesta lisämunuaisten vajaatoiminnasta (sairaus, jossa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi hormoneja).

Jos sinulle tulee toistuvaa nenäverenvuotoa tai epämiellyttävää tunnetta nenässä Instanyl‑hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriisi, joka harkitsee vaihtoehtoista hoitoa läpilyöntikipusi hoitoon.

Jos sinusta tuntuu, että olet tulossa riippuvaiseksi Instanyl‑valmisteesta, on tärkeää, että kerrot asiasta lääkärillesi.

Lapset ja nuoret
Alle 18‑vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Instanyl‑valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Instanyl
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Instanyl saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon tai ne saattavat vaikuttaa Instanyl‑valmisteen tehoon.

Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • lääkkeet, jotka saattavat normaalisti nukuttaa sinua (sedatiivinen vaikutus), kuten unilääkkeet, ahdistuksen hoitoon käytetyt lääkkeet, antihistamiinit tai rauhoittavat lääkkeet. Tällaisen lääkkeen käyttö samanaikaisesti Instanyl‑valmisteen kanssa voi aiheuttaa syvän unen ja vaikuttaa kykyysi hengittää, mikä voi johtaa koomaan ja olla hengenvaarallista.
 • lääkkeet, jotka saattavat vaikuttaa siihen, miten elimistösi hajottaa Instanyl‑valmistetta, kuten:
  • ritonaviiri, nelfinaviiri, amprenaviiri ja fosamprenaviiri (HIV‑infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä);
  • CYP3A4:n estäjät, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli tai flukonatsoli (käytetään sieni‑infektioiden hoitoon);
  • troleandomysiini, klaritromysiini tai erytromysiini (käytetään bakteeri‑infektioiden hoitoon);
  • aprepitantti (käytetään vaikean pahoinvoinnin hoitoon);
  • diltiatseemi ja verapamiili (käytetään korkean verenpaineen tai sydänsairauksien hoitoon).
 • monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät), käytetään vaikean masennuksen hoitoon, myös siinä tapauksessa, että olet käyttänyt niitä edellisten 2 viikon aikana.
 • haittavaikutusten riski kasvaa, jos käytät esimerkiksi tiettyjä masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä. Instanyl‑valmisteella saattaa olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa, ja saatat havaita itsessäsi psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtymys, aistiharhat, kooma) tai muita vaikutuksia, kuten kehon lämpötila yli 38 °C, sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen, epävakaa verenpaine ja refleksien ylikorostuminen, lihasten jäykkyys, koordinaatiokyvyn puute ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Lääkäri kertoo sinulle, sopiiko Instanyl sinulle.
 • ns. osittaiset agonistit/antagonistit, kuten buprenorfiini, nalbufiini ja pentatsosiini (kipulääkkeitä). Voit saada vieroitusoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväreet, vapina ja hikoilu).
 • muut nenän kautta otettavat lääkkeet, erityisesti oksimetatsoliini, ksylometatsoliini ja muut vastaavat lääkkeet, joita käytetään nenän tukkoisuuden lievittämiseen.

Instanyl‑valmiste ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Älä juo alkoholia Instanyl‑hoidon aikana, sillä se saattaa suurentaa vaarallisten haittavaikutusten riskiä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Instanyl‑valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellet ole keskustellut asiasta lääkärisi kanssa.

Instanyl‑valmistetta ei saa käyttää synnytyksen aikana, sillä fentanyyli saattaa aiheuttaa vastasyntyneelle vakavia hengitysvaikeuksia

Fentanyyliä voi erittyä rintamaitoon ja se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia imetettävälle lapselle. Älä käytä Instanyl‑valmistetta imetyksen aikana. Imettämisen saa aloittaa vasta, kun viimeisestä Instanyl‑annoksesta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja tai käytä koneita Instanyl‑hoidon aikana. Instanyl saattaa aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja näköhäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Instanyl‑valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Instanyl‑valmisteen annostus ei ole sidoksissa tavanomaiseen syöpäkipusi lääkehoitoon.

Kun aloitat Instanyl‑hoidon, lääkärisi suunnittelee yhteistyössä sinun kanssasi sellaisen annostuksen, joka lievittää läpilyöntikipua.
Aloitusannos on yksi 50 mikrogramman suihkaus yhteen sieraimeen aina, kun sinulle tulee läpilyöntikipukohtaus. Kun sinulle sopivaa annostusta määritetään, lääkäri saattaa neuvoa sinua ottamaan suuremman annoksen.
Jos läpilyöntikipu ei lievity 10 minuutissa, voit käyttää saman kohtauksen hoitoon vielä yhden suihkauksen.

Yleensä sinun pitää odottaa 4 tuntia, ennen kuin käytät valmistetta seuraavan läpilyöntikipukohtauksen hoitoon. Poikkeustapauksissa, kun sinulle tulee uusi läpilyöntikipukohtaus aiemmin, voit käyttää Instanyl‑valmistetta sen hoitamiseen, mutta tuolloinkin odota vähintään 2 tuntia ennen valmisteen ottamista. Jos sinulla on säännöllisesti läpilyöntikipukohtauksia alle 4 tunnin välein, ota yhteys lääkäriin, sillä tavanomaista syöpäkipuhoitoasi voi olla tarpeen muuttaa.

Voit käyttää Instanyl‑valmistetta korkeintaan neljän läpilyöntikipukohtauksen hoitoon päivässä.

Jos sinulle tulee yli neljä läpilyöntikipukohtausta päivässä, ota yhteyttä lääkäriisi, sillä tavanomaista syövän kipuhoitoa on ehkä tarpeen muuttaa.

Käytä lapsiturvallisen ulkopakkauksen päällä olevaa vihkosta ja merkitse siihen rasti joka kerta, kun otat Instanyl‑annoksen. Näin muistat, kuinka monta annosta olet käyttänyt.

Älä muuta Instanyl‑annosta tai muun kipulääkityksen annosta oma‑aloitteisesti. Annosmuutokset tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa.

Instanyl‑valmistetta käytetään nenänsisäisesti.

Lue Instanylin käyttöohjeet tämän pakkausselosteen lopusta.

Jos käytät enemmän Instanyl‑valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos epäilet, että joku on vahingossa käyttänyt Instanyl‑valmistetta
Ota yhteyttä lääkäriisi, sairaalaan tai ensiapuun riskin arvioimiseksi ja neuvoja saadaksesi, jos olet käyttänyt enemmän Instanyl‑valmistetta kuin pitäisi.

Yliannostuksen oireita ovat:
Uneliaisuus, raukeus, huimaus, ruumiinlämmön aleneminen, hidas sydämensyke, käsivarsien ja säärien koordinaatiovaikeudet.
Vakavissa tapauksissa liian suuren Instanyl‑annoksen ottamisesta voi aiheutua kooma, väsymystä, kouristuksia tai vaikeita hengitysvaikeuksia (hyvin hidas tai pinnallinen hengitys).
Jos sinulle tulee jotain yllä mainituista oireista, hakeudu välittömästi lääkäriin.

Neuvoja potilaan hoitoon osallistuville
Jos huomaat Instanyl‑valmistetta käyttävän henkilön yhtäkkiä toimivan hitaasti tai kärsivän hengitysvaikeuksista tai jos sinulla on vaikeuksia herättää hänet, toimi seuraavasti:

 • hälytä välittömästi apua paikalle.
 • odottaessasi avun saapumista yritä pitää henkilö hereillä puhumalla hänelle tai ravistelemalla häntä kevyesti silloin tällöin.
 • jos henkilöllä on hengitysvaikeuksia, yritä saada hänet hengittämään 5‑10 sekunnin välein.
 • jos henkilö on lakannut hengittämästä, yritä elvyttää häntä avun saapumiseen asti.

Jos epäilet, että joku on vahingossa ottanut Instanyl‑valmistetta, hälytä välittömästi apua paikalle. Yritä pitää henkilö hereillä avun saapumiseen asti.
Jos joku on vahingossa ottanut Instanyl‑valmistetta, heille voi tulla samoja oireita kuin yllä on kerrottu yliannostuksen yhteydessä.

Jos unohdat käyttää Instanyl‑valmistetta
Jos läpilyöntikipu jatkuu edelleen, voit ottaa Instanyl‑valmistetta lääkärin ohjeen mukaisesti. Jos läpilyöntikipu on loppunut, älä käytä Instanyl‑valmistetta ennen seuraavaa läpilyöntikipukohtausta.

Jos lopetat Instanyl‑valmisteen käytön
Instanyl‑valmisteen käyttö lopetetaan, kun sinulla ei enää ole läpilyöntikipua. Jatka kuitenkin tavanomaisen syöpäkivun lievitykseen tarkoitetun kipulääkkeesi ottamista. Ota yhteyttä lääkäriisi tavanomaisen kipulääkkeesi annostuksen varmistamiseksi, jos olet epävarma.
Sinulle saattaa tulla vieroitusoireita, jotka ovat samanlaisia kuin Instanyl‑valmisteen mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, kun lopetat valmisteen käytön. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulle tulee vieroitusoireita. Lääkärisi arvioi, tarvitsetko lääkettä vieroitusoireita vähentämään tai poistamaan.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset loppuvat tai lievenevät usein, kun valmistetta käytetään pidempään.

Lopeta hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai ensiapuun, jos

 • sinulle tulee vaikeita hengitysvaikeuksia.
 • hengityksesi rahisee sisäänhengityksen aikana.
 • sinulla on kouristavaa kipua.
 • sinulla on erittäin voimakasta huimausta.

Nämä haittavaikutukset voivat olla hyvin vakavia.

Muita Instanyl‑valmisteen käytön jälkeen raportoituja haittavaikutuksia:
Yleiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä kymmenestä): Uneliaisuus, huimaus, johon voi liittyä myös tasapainovaikeuksia, päänsärky, kurkun ärsytys, pahoinvointi, oksentelu, punoitus, voimakas lämmön tunne, hyvin runsas hikoilu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä sadasta): Unettomuus, raukeus, lihaskouristukset, epätavallinen, myös epämiellyttävä tunne iholla, makumuutokset, matkapahoinvointi, matala verenpaine, vaikeat hengitysvaikeudet, nenäverenvuoto, nenän haavaumat, nenän vuotaminen, ummetus, suutulehdus, suun kuivuminen, kipu iholla, ihon kutina, kuume.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
Kaatuminen, ripuli, kouristuskohtaukset, tajunnanmenetys, käsivarsien tai jalkojen turvotus, olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen (hallusinaatiot), lääkeriippuvuus (addiktio), lääkkeen väärinkäyttö, uupumus, huonovointisuus, vieroitusoireet (voi ilmetä seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväreet, vapina ja hikoilu), hengenahdistus.

Lisäksi on raportoitu, että potilaille on tullut reikä nenän väliseinään (erottaa sieraimet toisistaan).

Pitkäaikainen fentanyylihoito raskauden aikana saattaa aiheuttaa vieroitusoireita vastasyntyneelle; nämä vieroitusoireet voivat olla hengenvaarallisia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Kerro lääkärillesi, jos sinulle tulee toistuvaa nenäverenvuotoa tai epämiellyttävää tunnetta nenässä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks.yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Instanyl‑valmiste sisältää hyvin voimakasta kipua lievittävää ainetta, joka voi olla hengenvaarallista lapsille. Instanyl pitää säilyttää poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta. Laita nenäsumute takaisin lapsiturvalliseen pakkaukseen jokaisen käyttökerran jälkeen.
Älä käytä Instanyl‑valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 30 °C. Säilytä nenäsumute pystyasennossa. Ei saa jäätyä. Jos Instanyl‑nenäsumute jäätyy, sumutepumppu saattaa murtua. Jos et ole varma siitä, miten pumppua on säilytetty, tarkista pumpun kunto ennen käyttöä.

Vaikka Instanyl‑sumutepullon viimeinen käyttöpäivämäärä on ohi tai sitä ei enää tarvita, siinä saattaa edelleen olla niin paljon lääkettä jäljellä, että siitä on haittaa muille, erityisesti lapsille. Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käytetyt ja käyttämättömät nenäsumutteet pitää aina hävittää paikallisten ohjeiden mukaan tai palauttaa apteekkiin lapsiturvallisessa ulkopakkauksessa. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Instanyl‑nenäsumute, liuos sisältää
Vaikuttava aine on fentanyyli. Valmisteiden sisältö on seuraava:

50 mikrogrammaa/annos: 1 ml sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 500 mikrogrammaa fentanyyliä. 1 suihkaus (100 mikrolitraa) sisältää 50 mikrogrammaa fentanyyliä.

100 mikrogrammaa/annos: 1 ml sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 1000 mikrogrammaa fentanyyliä. 1 suihkaus (100 mikrolitraa) sisältää 100 mikrogrammaa fentanyyliä.

200 mikrogrammaa/annos: 1 ml sisältää fentanyylisitraattia määrän, joka vastaa 2000 mikrogrammaa fentanyyliä. 1 suihkaus (100 mikrolitraa) sisältää 200 mikrogrammaa fentanyyliä.

Muut aineet ovat natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Instanyl on nenäsumuteliuosta. Liuos on kirkasta ja väritöntä. Se on pakattu ruskeaan lasipulloon, jossa on mittapumppu.
Nenäsumutepullo on pakattu lapsiturvalliseen ulkopakkaukseen ja siitä on kolme eri pakkauskokoa: 1,8 ml (vastaa 10 annosta), 2,9 ml (vastaa 20 annosta) ja 5,0 ml (vastaa 40 annosta).
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Kolmen eri Instanyl‑vahvuuden etiketeissä on eri värit:
50 mikrogrammaa/annos, etiketti on oranssi.
100 mikrogrammaa/annos, etiketti on sinipunainen.
200 mikrogrammaa/annos, etiketti on vihertävän sininen.

Myyntiluvan haltija
Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Tanska

Valmistaja
Curida AS
Solbærvegen 5
NO 2409 Elverum
Norja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland
Takeda Oy
Puh/Tel: +358 20 746 5000
infoposti@takeda.com 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5/2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: http://www.ema.europa.eu/ .

Ohjeet käyttäjälle

INSTANYL‑NENÄSUMUTTEEN KÄYTTÖOHJEET

Lue seuraavat Instanyl‑nenäsumutteen käyttöohjeet huolellisesti.

Instanyl-nenäsumutteen valmistelu käyttöön:

 • Ennen nenäsumutteen ensimmäistä käyttökertaa:
  • Nenäsumutetta pitää pumpata 3 tai 4 kertaa (valmistella käyttöön), kunnes lääkettä tulee hienojakoisena sumuna
 • Valmistelun aikana lääkettä vapautuu ilmaan. Tästä syystä:
  • Valmistelu on tehtävä hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Älä suuntaa nenäsumutetta itseäsi äläkä muita ihmisiä kohti.
  • Älä suuntaa nenäsumutetta sellaisia pintoja tai esineitä kohti, joihin ihmiset (erityisesti lapset) saattavat koskea.
 • Jos et ole käyttänyt Instanyl-valmistetta yli seitsemään päivään, nenäsumute on valmisteltava uudestaan käyttöön painamalla sumutetta kerran ilmaan ennen seuraavan annoksen ottamista.

Käytä Instanyl‑nenäsumutetta seuraavasti:

1. Niistä nenä, jos se tuntuu tukkoiselta tai sinulla on nuha.

2. Käy istumaan tai seisomaan pystysuoraan asentoon.

3. Poista sumutepullon suojakorkki.

4. Pidä nenäsumutepullo pystyasennossa.

5. Taivuta päätä vähän eteenpäin.

6. Sulje toinen sierain painamalla sormella nenää sivulta ja laita sumutepullon kärki toiseen sieraimeen (n. 1 cm:n verran). Voit käyttää kumpaa tahansa sierainta. Jos tarvitset toisen annoksen 10 minuutin kuluttua riittävän kivunlievityksen saavuttamiseksi, ota uusi annos eri sieraimeen.

7. Paina pumppua kerran nopeasti alas asti kahdella sormella ja hengitä samanaikaisesti sisään nenän kautta. Varmista, että painat pumppua kunnolla alas. Et välttämättä tunne annosta nenässä, mutta annos on vapautunut pakkauksesta kun pumppua on painettu.

8. Puhdista nenäsumutepullon kärki käytön jälkeen puhtaalla paperinenäliinalla ja heitä nenäliina sen jälkeen roskiin.

Jos 10 minuutin kuluttua tarvitset toisen Instanyl-annoksen kipua lievittämään, ota lääkettä toiseen sieraimeen toistamalla vaiheet 1-8.

Laita nenäsumute takaisin lapsiturvalliseen pakkaukseen jokaisen käyttökerran jälkeen. Säilytä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Pidä kirjaa siitä, kuinka monta annosta olet käyttänyt ja kuinka monta nenäsumutepullossa on jäljellä käyttämällä Instanyl-nenäsumutteen mukana tulevaa annoslaskukorttia. Huolehdi siitä, että aina kun käytät Instanyl-nenäsumutetta, sinä itse kirjaat tai hoitoosi osallistuva henkilö kirjaa tiedon korttiin.

Jos Instanyl-nenäsumute tukkeutuu tai pullosta ei tule lääkettä kunnolla:

 • Jos sumutepullo on tukossa, suuntaa nenäsumute poispäin itsestäsi (ja muista ihmisistä) ja paina pumppua napakasti alaspäin. Tukkeutuman pitäisi poistua näin.
 • Jos nenäsumutepullo ei edelleenkään toimi kunnolla, ota yhteyttä apteekkihenkilökuntaan. Älä koskaan yritä itse korjata nenäsumutetta tai pura sumutepulloa osiin. Jos teet niin, saatat saada väärän annoksen lääkettä

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro